czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Załatwianie spraw
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Architektury i Budownictwa

Ogłoszono dnia: 2009-03-12 10:12:02 przez Karolina Chilmanowicz

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor Karolina Chilmanowicz

Miejsce załatwienia

Dokumenty składać poprzez Sekretariat Starostwa
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1 pok. 219  II piętro

Telefon kontaktowy

089* 762-97-35

Adres e-mail

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl

Sposób załatwienia

1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych.
2. Po 30 dniach braku odpowiedzi, tzw. milcząca zgoda.

Miejsce odbioru

wysyłamy listownie lub
osobisty odbiór pok. 324  III piętro 11-200 Bartoszyce ul. Grota Roweckiego 1

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, np. remonty ( nie dotyczy istniejących obiektów zabytkowych )

1. zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót  oraz termin ich rozpoczęcia - do pobrania - druk zgłoszenia,

2. odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,

3. mapę sytuacyjną z lokalizacją obiektu w czytelnej skali ( np. 1:500, 1:1000),

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane* - do pobrania - druk oświadczenia.

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

nie wnosi się

Tryb odwoławczy

1. brak
2. w przypadku sprzeciwu - odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Bartoszyckiego w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Uwaga :
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia tut. Starostwo nie wniesie sprzeciwu.
Starosta może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować :
    •   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
    •   pogorszenia stanu środowiska lub dóbr kultury
    •   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
    •   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

* Wyjaśnienie - przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. W przypadku, gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób. W przypadku, gdy działka budowlana stanowi użytek rolny lub leśny należy dołączyć stanowisko właściwych organów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.

Podstawa prawna

art. 30, ust.1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – prawo budowlane (Dz.U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. ze zmianami)
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Chilmanowicz Data wytworzenia informacji: 2009-03-12 10:11:57
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Chilmanowicz Data udostępnienia informacji: 2009-03-12 10:12:02
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 6226
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-11-09 07:57:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij