czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-08 10:09:50

Rzecznik Konsumentów - Zenon Królik - tel: 089* 762-97-41

 

Biuro Rzecznika  - czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

Inspektor - Monika Biculewicz - 089* 762-97-41                               

Link: PROCEDURY ZAŁATWIENIA PODSTAWOWYCH SPRAW PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

 Zadania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów. 

§ 35. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie ochrony praw konsumentów należących do właściwości powiatowego rzecznika konsumentów wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:
1) zapewnienia konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) wytyczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
3) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
4) współdziałania z właściwymi organizacjami i urzędami do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
6) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
7) w sprawach o wykroczeniach na szkodę konsumentów – pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach,
8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub odrębnych przepisach należących do Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
9) corocznie w terminie do 31 marca przedkłada właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konsumentów zatwierdzone przez starostę sprawozdanie ze swojej działalności.

Dnia 25 grudnia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

Do umów zawartych od 25 grudnia 2014r. zastosowanie będą miały nowe przepisy wprowadzone ww. ustawą. Wszystkie opisane poniżej zamiany dotyczą umów zawartych od 25.12.2014r. w przypadku umów zawartych przed tą datą zastosowanie mają wcześniejsze przepisy, tj. ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176). Do najważniejszych zmian dotyczących zawieranych na co dzień umów konsumenckich należy zaliczyć nowe zasady zgłaszania reklamacji. Nastąpił powrót do przepisów o rękojmi, które umożliwiają już przy pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy. Jednakże należy podkreślić, że w przypadku żądania w pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy przedsiębiorca może się uwolnić od takiego żądania jeśli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni towar albo dokona jego naprawy (art. 560 Kodeksu cywilnego). Podkreślić należy również, że odstąpić od umowy można jedynie w przypadku kiedy mamy do czynienia z wadą istotną, czyli taką która czyni dany towar niezdatnym do zwykłego użytku bądź wyraźnie sprzeciwia się umowie (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia1999r. I CKN 957/97). Ponadto w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość konsument ma obecnie możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bądź dostarczenia towaru. Nie dotyczy to zakupów w sklepach stacjonarnych (przy jednoczesnej obecności konsumenta i sprzedawcy w siedzibie sklepu). W przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych przedsiębiorca nie jest zobowiązany do przyjmowania zwrotów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opisującymi nowe przepisy, znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące zmian oraz zasad ich stosowania w praktyce: Vademecum konsumenta, Warszawa 2014 Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2014 www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Biculewicz Data wytworzenia informacji: 2008-10-08 10:09:50
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Biculewicz Data udostępnienia informacji: 2008-10-08 10:09:53
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3439
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2015-02-12 12:42:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij