czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-08 08:46:29

Naczelnik Wydziału - Karolina Chilmanowicz - tel: 089* 762-97-31

 

Zadania realizowane przez Wydział  Architektury i Budownictwa.
§ 27. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
w zakresie zadań architektury i budownictwa:
1. sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
2. sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
3. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawach samowoli budowlanej i inspekcji budowy,
4. sprawowanie nadzoru i kontroli:
1) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
5. prowadzenie ewidencji wydanych dzienników budowy,
6. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,
7. wnioskowanie o kary zawodowe dla osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie,
8. udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych,
9. nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
10. wydawanie pozwoleń na budowę,
11. wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
12. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi,
13. przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
14. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
15. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
16. nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
17. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
18. stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
19. prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
20. prowadzenie rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i przechowywanie dokumentów objętych zezwoleniem,
21. przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
22. nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
23. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
24. udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
25. uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie :
1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
26. określanie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochrony środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz sposobu i terminu rekultywacji terenu,
27. prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
28. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
29. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
30. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego mieszkań dla celów dodatku mieszkaniowego,
31. poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
w zakresie zadań inwestycji i remontów:
32. realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów a w szczególności:
1) przygotowanie materiałów do opracowania rocznych i wieloletnich planów inwestycji prowadzonych przez powiat,
2) realizacja inwestycji w oparciu o zatwierdzony plan finansowy oraz zabezpieczenie nadzoru inwestorskiego,
3) przygotowanie materiałów źródłowych i ofert dotyczących umów na realizację inwestycji,
4) udział w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień na inwestycje w realizacji,
5) prowadzenie rozliczeń realizowanych inwestycji,
6) wnioskowanie o zmiany w planie finansowym w odniesieniu do zadań realizowanych przez powiat,
7) opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji oraz bezpośredni udział w procesie przygotowania projektów związanych z pozyskaniem dofinansowania,
8) sprawowanie nadzoru i opieki nad stanem technicznym oraz bezpieczeństwem użytkowanych obiektów budowlanych mienia powiatu z zachowaniem zasad szczególnej staranności,
9) przygotowywanie dokumentacji technicznej i materiałów związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów mienia powiatu,
33. nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi oraz terminowości wykonania przeglądów technicznych urządzeń kotłowni,
34. wyposażenie budynków starostwa w urządzenia p.poż oraz ich terminowa legalizacja,
35. administrowanie domkami letniskowymi nad Jeziorem Dadaj,
36. przygotowanie materiałów dotyczących ustalenia zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-08 08:46:29
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-08 08:46:42
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 5487
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 11:37:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij