czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-07 09:44:15

Naczelnik Wydziału - Janusz Bonisławski - tel: 89* 762-97- 22 tel. kom: 796-870-790

 

Realizowane zadania przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 26. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań Starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:

1.  W zakresie gospodarki gruntami rolnymi:
1) określanie warunków i wyłączanie gruntów rolnych z produkcji,
2) nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3) możliwości nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4) nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
5) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
7) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod katem ochrony gruntów rolnych.

2. W zakresie gospodarki wodnej:
1) ustalanie linii brzegowej dla pozostałych wód oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
2) przyznawanie odszkodowania dla właścicieli gruntów za zajęcia tych gruntów przez wody stanowiące własność Państwa oraz za szkody związane ze zmianą zagospodarowania gruntów w wyniku ustanowienia strefy lub obszaru ochronnego,
3) ustalanie za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów dostępu do wody, swobodnego ruchu wzdłuż wód, wykonywania rybactwa i wędkarstwa, przybijana i przymocowywania do brzegów statków i tratew, ustanawiania znaków żeglugowych oraz wykonywania robót konserwacyjnych w stosunku do wód żeglownych,
4) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń,
5) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych i innych,
6) wydawanie decyzji na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do wód lub do ziemi,
7) prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
8) nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
9) wyznaczanie nie obwałowanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
10) zwalnianie od zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
11) wymuszenie obowiązku konserwacji i prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ciążącego na właścicielach gruntów, na których takie urządzenia występują.

3. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1) wydawanie kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
2) występowanie do Rady z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowywanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.
3) wydawanie zezwoleń na przegradzanie wód płynących sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi,

4. W zakresie gospodarki leśnej:
1) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
2) stwierdzanie w drodze decyzji prowadzenia uprawy leśnej uprawniającej do otrzymywania ekwiwalentu pieniężnego oraz rozliczanie tych ekwiwalentów,
3) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycia kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
4) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
5) zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
6) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
7) sporządzanie sprawozdań GUS, dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

5. W zakresie gospodarki łowieckiej:
1) wydzierżawianie polnych obwodów  łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
2) wyliczanie i przekazywanie czynszów dzierżawnych za dzierżawienie obwodów łowieckich dla nadleśnictw i właściwych gmin,
3) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
4) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

6. W zakresie postępowania z odpadami:
1) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne,
2) zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
3) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne,
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami: na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, transport,
5) zatwierdzanie instrukcji obsługi składowiska,

7. W zakresie ochrony i kształtowaniu środowiska:
1) wydawanie pozwoleń na emisję zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska,
2) przyjmowanie zgłoszeń o emisji dla instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska,
3) nakładanie na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,
3) wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,
4) przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze,
5) wydawanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
6) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisu o ochronie środowiska na wniosek zarządu,
7) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadkach podejrzenie o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
8) zobowiązywanie do wykonywania przeglądu ekologicznego.

8. W zakresie ochrony przyrody:
1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2) opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
3) opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
4) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
5) nadawanie osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
6) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew rosnących na gruntach będących własnością gmin,
7) prowadzenie i wpis do rejestru roślin i zwierząt - gatunków egzotycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska.

9. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1) wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych,
2) zatwierdzania projektów prac geologicznych,
3) nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
4) nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
5) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
6) sprawowanie nadzoru i kontroli, w zakresie właściwości, nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-07 09:44:15
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-07 09:44:27
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3966
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 11:34:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij