czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-07 09:24:39

Naczelnik Wydziału - Jerzy Frątczak - tel: 089* 762-97-36

 

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji.
§ 28. Wydział Komunikacji wykonuje zadania w siedzibie starostwa oraz przez Filię w Górowie Iławeckim.
§ 29. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. w zakresie prawa o ruchu drogowym:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów,
3) legalizacja tablic rejestracyjnych,
4) wpisywanie w dowodach rejestracyjnych lub pozwoleniach czasowych odpowiednich zastrzeżeń
5) wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
6) dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu dotyczących zmian stanu faktycznego,
7) wydawanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu,
8) wyrejestrowanie pojazdu,
9) wydawanie kart pojazdu dla pojazdów samochodowych,
10)  kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne,
11)  wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu badania technicznego pojazdu,
12)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o pojeździe, danych i informacji wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu oraz informacji o wydanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
13)  zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
14)  powołanie komisji do sprawdzenia znajomości przepisów i topografii w zakresie transportu drogowego taksówką,
15)  wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
16)  wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowanie pojazdem,
17)  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego,
18)  przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
19)  wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
20)  zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
21)  wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz  decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
22)  przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienia o utracie, zniszczeniu lub zmianie stanu faktycznego i wydawanie wtórnika,
23)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
24)  przekazywanie w systemie teleinformatycznym danych o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami do Centralnej Ewidencji Kierowców prowadzonej przez ministra właściwego ds. administracji publicznej,
25) wydawanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub placówkom zajmującym opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych,
26)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru,
27)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
28)  sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
29)  wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
30)  prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru,
31)  wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,
32)  dokonywanie wpisów i skreśleń do ewidencji instruktorów oraz wydawanie  legitymacji instruktora,
33)  sprawowanie nadzoru nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym prowadzonych przez przedsiębiorców,
34)  kierowanie instruktora na egzamin sprawdzający,
35)  wyznaczenie jednostki do usuwania z drogi pojazdu na koszt właściciela,
36)  wyznaczenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z drogi,
37) prowadzenie zadań starosty związanych z orzeczeniem przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu.
2. w zakresie transportu drogowego.
1) udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
2) wydawanie wypisów z licencji oraz przenoszenie uprawnienia wynikającego z licencji  w drodze decyzji administracyjnej,
3) udzielenie, odmowa udzielenia zmiana i cofanie zezwolenie na wykonywanie  przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych w granicach powiatu oraz wydawanie wypisów z zezwoleń,
4) uzgodnienia z wójtami, burmistrzami miast przebiegu planowanych linii komunikacyjnych w granicach powiatu,
5) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz rzeczy,
6) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz osób,
7) kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne,
8) przedstawianie właściwemu ministrowi ds. transportu informacji dotyczącej licencji i zezwoleń,
9) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-07 09:24:39
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-07 09:24:49
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 6599
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 12:53:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij