czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-06 14:06:21

Geodeta Powiatowy p.o. Naczelnika Wydziału - inż. Andrzej Huszcza

 

Geodeta Powiatowy -  Naczelnik Wydziału - inż. Andrzej Huszcza tel. 089* 762-97-28

Realizowane zadania Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 § 24. Pracami wydziału kieruje naczelnik, który równocześnie pełni funkcję Geodety Powiatowego.
§ 25. Do podstawowych zadań wydziału należy realizacja zadań starosty i organów samorządu powiatu wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. W zakresie spraw gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa – Referat Gospodarki Nieruchomościami:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa: darowizna, sprzedaż, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, orzekanie o ustanowieniu lub wygaszeniu prawa trwałego zarządu,
2) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz prowadzenie rejestrów tych zasobów i plany wykorzystania zasobu,
3) rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa i powiatu w użytkowanie wieczyste,
4) ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
5) naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
6) naliczanie i aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
7) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu dokonywanych z urzędu,
8) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych,
9) udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
10) udzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin oraz węgla brunatnego stanowiących własność Skarbu Państwa wydobywanego metodą odkrywkową, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie  wyraził na to zgody,
11) udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
12) orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
13) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa oraz powiatu przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,
14) sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych, wykonywanych przez rzeczoznawców  majątkowych,
15) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości,
16) aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości,
17) regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu,
18) przekazywanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym gruntów wchodzącym w skład zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
19) przygotowanie na wniosek osób fizycznych i prawnych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
20) przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu rolnego i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
21) wykreślanie służebności osobistej (dożywotniego użytkowania),
22) rewindykacji mienia,
23) przygotowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących mienia powiatu zgodnie z zasadami gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości - uchwalonymi przez Radę,
24) wydawanie decyzji w sprawie przejścia w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi,
25) zakładanie ksiąg wieczystych oraz ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu,
26) wnioskowanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wydawanie decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa gruntów przez gminy,
27) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów,
28) prowadzenie spraw dotyczących scaleń i wymiany gruntów,
29) dzierżawa i najem nieruchomości,
30) nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa i powiatu,
31) wydawanie zezwoleń na wykreślenie z Ksiąg Wieczystych hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa i innych wzmianek,
32) utrzymywanie nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa i powiatu w należytym stanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
33) uczestniczenie w postępowaniach sądowych dotyczących rozgraniczeń,
34) wydawanie opinii w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
35) udzielanie informacji w sprawie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienie nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
2. W zakresie katastru nieruchomości i administracji geodezyjnej:
1) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków:
a) z urzędu: wynikające z  prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
b) na wniosek: osób i jednostek organizacyjnych,
2) sporządzanie odpłatnie na żądanie stron wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali do celów prawnych, informacyjnych oraz do dopłat bezpośrednich,
3) zapewnienie gminom i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innym jednostkom uprawnionym, nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
5) prowadzenie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
7) udzielanie informacji o posiadanych nieruchomościach, na zapytania i wnioski o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych,
8) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
9) współpraca z wydziałami ksiąg wieczystych właściwych sądów rejonowych w sprawach zmian oznaczeń nieruchomości w dziale I KW,
10) zapewnienie nieodpłatnie sądom, prowadzącym księgi wieczyste w systemie informatycznym bezpośredniego dostępu do baz danych nieruchomości w celu sprawdzenia oznaczeń nieruchomości,
11) archiwizacja danych ewidencyjnych,
12) egzekwowanie i przestrzegania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 3. W zakresie geodezji i kartografii - zadania realizuje wyodrębniona komórka - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Do podstawowych zadań ośrodka należy prowadzenie państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego a w szczególności:
1) w zakresie zasobu geodezyjnego:
a) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu,
b) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii odpowiednich uprawnień zawodowych,
c) przyjęcie opracowań (operatów technicznych) do zasobu, wpisanie do Księgi Zasobu, opatrzenie odpowiednimi klauzulami i zarchiwizowanie,
d) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych od jednostek wykonawstwa geodezyjnego, rejestracja zgłoszeń w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych oraz opracowanie wytycznych do wykonania prac,
e) udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym oraz osobom fizycznym,
f) wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących zasób powiatowy,
g) sprzedaż materiałów i  informacji z zasobów – wykonanie kopii mapy, nadanie cech dokumentu, wystawienie faktury,
h) zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
i) prowadzenie dla obszaru powiatu mapy zasadniczej,
j) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych,
k) przygotowywanie wniosków o wyłączenie dokumentów z zasobu,
l) zapewnienie nieodpłatnego dostępu gminom i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do baz danych ewidencyjnych gruntów i budynków,
m) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
n) archiwizacja i przekazywanie kopii zabezpieczających baz Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
2) w zakresie informatycznego przetwarzania zasobu geodezyjnego:
a) aktualizacja mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej prowadzonych w formie numerycznej na podstawie opracowań geodezyjnych przyjmowanych  do zasobu,
b) zakładanie, prowadzenie i aktualizacja Banku Osnów Geodezyjnych,
c) prowadzenie rejestru wyciągów operatów szacunkowych w formie informatycznej,
d) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie baz  wchodzących w skład Systemu Informacji o Terenie,
e) udostępnianie odpłatne baz danych zainteresowanym,
3) w zakresie prowadzenia spraw związanych z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu ( zwanej dalej GESUT):
a) zakładanie i prowadzenie GESUT,
b) współdziałanie z jednostkami branżowymi oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego zakładającymi i aktualizującymi GESUT,
c) nadzór nad jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w zakresie wytyczenia, pomiarów powykonawczych i inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu,
4) w zakresie prowadzenia spraw związanych z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP):
a) uzgadnianiem usytuowania nadziemnych, naziemnych i podziemnych przewodów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektromagnetycznych i innych, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych,
b) uzgadnianiem usytuowania podziemnych budowli takich jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, komory i inne obiekty związane z uzbrojeniem terenu,
c) ponownym uzgadnianiem w przypadku niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) uzgadnianiem obiektów nie objętych delegacją ustawową (może odbywać się na wyraźny, dodatkowy wniosek inwestora).
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-06 14:06:21
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-06 14:06:36
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 11309
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Gadowska Data aktualizacji informacji: 2014-10-06 10:58:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij