czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Strona www. powiatu  O Biuletynie  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski  Instrukcja korzystania z BIP
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2008-10-06 13:10:57

po. Naczelnik Wydziału - Anna Kozieniec - tel: 089*762-97-33

 

§ 21. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy realizacja zadań starosty i organów samorządu powiatu wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych a w szczególności:
1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa,
2) opracowanie projektów: regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy starostwa, aktów prawnych zarządu i starosty,
3) analiza materiałów pokontrolnych i opracowanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania starostwa,
4) prowadzenie rejestru zarządzeń starosty,
5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich realizacją,
6) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
7) bieżąca kontrola obecności pracowników.
2. W zakresie obsługi organów Rady - Biuro Rady :
1) obsługa kancelaryjno-biurowa rady i jej komisji, w tym :
a) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy rady i poszczególnych komisji,
b) przygotowanie organizacyjne obrad sesji rady i posiedzeń komisji,
c) opracowanie materiałów z obrad rady i komisji rady oraz przekazanie ich właściwym adresatom,
d) sporządzenie i archiwizowanie protokołów sesji rady, posiedzeń komisji oraz prowadzenie ewidencji wniosków i opinii komisji oraz interpelacji wniosków radnych wg. zasad ustalonych przez radę,
e) prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu,
2) w zakresie obsługi biurowej zarządu i starosty:
a) obsługa posiedzeń zarządu,
b) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych zarządu i starosty,
c) zbieranie i przygotowywanie materiałów dla potrzeb zarządu i starosty,
3. W zakresie kadr - Referat Kadr:
 1) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez zarząd,
b) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
c) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
d) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników starostwa,
e) opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zapoznanie pracowników z występującym ryzykiem zawodowym oraz z zasadami ochrony przed zagrożeniami,
f) realizacja zadań związanych z stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) współpraca ze służbą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP),
h) prowadzenie rejestru upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty,
i) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
j) prowadzanie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
k) nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji zbiorów danych osobowych,
l) sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zakresu działania wydziału.
4. W zakresie administracji - Referat Administracji:
   1) w zakresie spraw obywatelskich:
a) przeprowadzenie postępowania związanego z wydaniem przez starostę zezwolenia na sprowadzanie z zagranicy do kraju zwłok lub szczątków zmarłego,
b) przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
c) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
d) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i uczniowskich klubów sportowych oraz dokumentów związanych ze sprawowaniem przez starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
e) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2) w sprawach  administracyjno-gospodarczych:
       a) administrowanie budynkami starostwa,
- przygotowanie i bieżąca aktualizacja umów z najemcami na wynajem pomieszczeń biurowych, piwnic i garaży,
- prowadzenie naliczeń czynszu oraz rozliczanie kosztów opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, kanalizację, śmieci, monitorowanie obiektu,
- organizacja i nadzór w zakresie pracy dozorców, konserwatora i sprzątaczek,
b) wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa,
c) prowadzenie archiwum starostwa,
d) opracowywanie i realizowanie planów finansowych budżetu starostwa,
e) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia starostwa,
f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacji wyposażenia starostwa,
g) prowadzenie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,
h) organizacja zabezpieczenia łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej,
i) gospodarowanie drukami i formularzami,
j) gospodarowanie taborem samochodowym oraz rozliczanie czasu pracy kierowcy,
   3) w zakresie zamówień publicznych:
a) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,
b) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych - stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi,
c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań,
  4) w zakresie informatyzacji, bezpieczeństwa i ochrony danych informatycznych - odpowiedzialny informatyk starostwa:
a) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie,
b) przygotowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,
c) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
d) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w starostwie,
e) zabezpieczenie antywirusowe i ochrony przeciwwłamaniowej do systemu sieci,
f) organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,
g) inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach.
 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe_w Bartoszycach
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Rymko Data wytworzenia informacji: 2008-10-06 13:10:57
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Rymko Data udostępnienia informacji: 2008-10-06 13:11:14
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Rymko Artykuł był wyświetlony: 3561
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Rymko Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 12:48:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/
Zamknij