czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Informacje o naborze
 Drukuj informację

Termin składania ofert: 2016-04-01

Inspektor 3/4 etatu

Miejsce pracy: Ostróda

Wydział: Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" w Ostródzie

Ogłoszono dnia: 2016-03-21 przez Kastrau Zenon

Nr ogłoszenia: 2/2016

Id ogłoszenia:

Zlecający: Środowiskowy Dom Samopomocy "Bratek" w Ostródzie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4. posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7. posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
1. dobra znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programu PUMA (księgowość budżetowa),
2. preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
3. znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kodeksu postępowania administracyjnego,
4. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym rok w księgowości,
5. dobry stan zdrowia,
6. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym,
2. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków bieżących i inwestycyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy „Bratek” w Ostródzie jako jednostki budżetowej w programie Finanse i Księgowość autorstwa firmy ZETO,
3. wstępna kontrola dowodów księgowych pod względem formalno- rachunkowym,
4. bieżące księgowanie wydatków,
5. ewidencja zaangażowania w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz uzgadnianie z planem i wykonaniem w budżecie,
6. bieżąca kontrola prawidłowej ewidencji wydatków budżetowych w stosunku do planowanych oraz ich zaangażowanie,
7. bieżąca analiza i kontrola kont rozrachunkowych (analiza rozrachunków z kontrahentem), przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a) 3/4 wymiaru czasu pracy;
b) praca z wykorzystaniem monitora komputerowego;
c) praca administracyjno – biurowa.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

-

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. kopie dyplomu potwierdzające wykształcenie,
6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
7. kopie świadectw pracy,
8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
9. referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada,
10. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.z 2015r.,poz.2135, z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014.,poz.1202.z póżn.zm.),

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-04-01
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor” należy składać w terminie do dnia 01.04. 2016 r. : - osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie, ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda w godz. od 8.00 do 15.00,( I piętro pokój nr 16 ), lub przesłać na adres Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda, - drogą elektroniczną na adres: biuro@sds.ostroda.pl dokument musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty, które wpłynął do Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor” należy składać w terminie do dnia 01.04. 2016 r. : - osobiście w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie, ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda w godz. od 8.00 do 15.00,( I piętro pokój nr 16 ), lub przesłać na adres Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie ul. 11 Listopada 25, 14-100 Ostróda, - drogą elektroniczną na adres: biuro@sds.ostroda.pl dokument musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.z 2015r.,poz.2135, z póżn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014.,poz.1202.z póżn.zm.),
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z tym kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego. Dodatkowe informacje: tel. (0-89) 6469334.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostróda www.bip.ostroda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Bratek” w Ostródzie ul. 11 Listopada 25.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kastrau Zenon Data wytworzenia informacji: 2016-03-21 15:17:21
Osoba, która odpowiada za treść: Kastrau Zenon Data udostępnienia informacji: 2016-03-21 15:22:13
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 934
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-04-08 14:15:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij