czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Informacje o naborze
 Drukuj informację

Termin składania ofert: 2015-12-11

Dyrektor

Miejsce pracy: Ostróda

Wydział: Gimanzjum Nr 1

Ogłoszono dnia: 2015-11-27 przez Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz

Nr ogłoszenia: 6/2015

Id ogłoszenia:

Zlecający: URZĄD MIEJSKI

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

1. W przypadku osoby będącej nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym:
1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole;

2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskała:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

 

 

2. W przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9.

b. Wymagania dodatkowe:

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego, kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2, 4, 5, 11 i 12.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-12-11
b. Sposób:

 Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie”, w terminie do 11 grudnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie) na adres:

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 24
14-100 OSTRÓDA

c. Miejsce:

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostróda. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, poprzez przekazanie korespondencji w tej sprawie.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz Data wytworzenia informacji: 2015-11-27 07:47:42
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Miasta Czesław Najmowicz Data udostępnienia informacji: 2015-11-27 07:53:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1439
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-01-04 15:21:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij