czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Jak załatwić sprawę w urzędzie
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2015-03-03 14:02:30 przez Długosz Izabela

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Ciarcińska

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.ciarcinska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik nr 1.
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik  nr 2
3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby; dokumenty  potwierdzające interes prawny; uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł 
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł 
Opłatę za udostępnienie danych wnosi się: 
  • bezpośrednio w kasie Urzędu
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ SA o/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie  do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

• Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)

• Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
•  Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej
 Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej

Podstawa prawna

 - art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016, poz.391),
 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r.,  w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922).
   Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
   z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2012r., poz.1463.)                           
Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:
 -     art.1ust.1,pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,poz.1827) oraz część IV załącznika do tej ustawy.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Długosz Izabela Data wytworzenia informacji: 2015-03-03 12:21:21
Osoba, która odpowiada za treść: Długosz Izabela Data udostępnienia informacji: 2015-03-03 14:02:30
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 354
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-14 14:03:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij