czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Jak załatwić sprawę w urzędzie
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2013-12-18 10:40:56 przez Szwocher Piotr

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Osoba kontaktowa

Szwocher Piotr

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-59

Adres e-mail

szwocher@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wniosek powinien zawierać:
·         imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
·         określenie przedmiotu i obszaru działalności,
·         określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
·          informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
·         proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
·         określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
·         zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
·         udokumentowanie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
·         informacje zgodnie z uchwałą nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:
·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
·         oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
 Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
 Wniosek do pobrania w formacie: DOC.

Czas realizacji

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Opłaty

107,00 zł za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kasie Urzędu Miasta Ostróda, lub na rachunek bankowy: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24 konto Nr 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1.  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 250.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1827 )
  3. Uchwała Nr XXXVII/201/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda z dnia 29 maja 2013 r.
  4. Uchwała nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystość ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Szwocher Piotr Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 10:37:48
Osoba, która odpowiada za treść: Szwocher Piotr Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 10:40:56
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 772
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-15 09:18:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij