czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Jak załatwić sprawę w urzędzie
 Drukuj informację

Wydział: Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2010-05-17 09:25:41 przez Gorzelewski Piotr

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Termin załatwienia

do 1 miesiąca w sprawach zawiłych do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Bożena Ratajczyk, Piotr Gorzelewski

Miejsce załatwienia

Biuro Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie pokój nr 117

Telefon kontaktowy

89 642-94-08, 89 642-94-45

Adres e-mail

oswiata.ostroda@interia.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Ostródy informuje, iż zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie  kosztów kształcenia, jeżeli: 
- pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
- w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
- w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie:
- dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
-  umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
- odpowiednio dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu określonego w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
- świadectwa pracy młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku krótszego okresu kształcenia).
- umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy kształcącego młodocianego pracownika (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

 Pracodawca oprócz ww. dokumentów, zobowiązany jest na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z wzorem załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z pón. zm.) zawierającego informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
- sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1047); sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty, które są do tego zobowiązane na podstawie niniejszej ustawy

Podstawa prawna

- Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2156, z późn. zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. s.1)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2010-05-17 09:20:16
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2010-05-17 09:25:41
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2250
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-09 14:28:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij