czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw
 • Wydział Spraw Obywatelskich rozwiń
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej rozwiń
 • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych rozwiń
 • Urząd Stanu Cywilnego rozwiń
  • Dyrektor/Kierownik:
   Ewa Gubernat
  • Siedziba:
   Urząd Miejski w Ostródzie
   ul. Adama Mickiewicza 24
   14-100 Ostróda
  • Zakres spraw i zadań do realizacji:

   Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

   1)   bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, prowadzenie rejestrów tych ksiąg oraz aktów zbiorowych do tych zdarzeń,

   2) Prowadzenie rejestru stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.  

        3) Przyjmowania oświadczeń o: 
   a) wstąpieniu w związek małżeński, 
   b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 
   c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 
   d) uznaniu ojcostwa, 
   e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

    4) Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

    5) Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów

         6) Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne.

         7) Rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego

    8) Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego

    9) Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

    10) Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub.

         11) Wydawanie z akt stanu cywilnego: 
   a) odpisów zupełnych i skróconych, 
   b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku, 
   c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi 
   d) zaświadczeń o stanie cywilnym

    12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: zmiany imienia i nazwiska

    13) dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej

    14) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty  urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu s.c.

          15) wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu

  • Telefon kontaktowy:
   89-642-94-68
  • Godziny urzędowania:
   7.30 - 15.30
  • Wyślij e-mail:
   Wyślij e-mail
 • Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej rozwiń
 • Wydział Finansowy rozwiń


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij