czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Poradnik dla interesanta - procedury załatwiania spraw
 Drukuj informację

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2011-08-04 12:44:59 przez Kubacka Dorota

Wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego

Termin załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wniosek przekazywany jest do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku. Kierownik, któremu przekazano wniosek, sporządza odpis w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Aniela Danowska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie  pokój nr 110
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-25

Adres e-mail

usc@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:
  • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 2. Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi.
 3. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.
 4. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:
  • Osoby, której akt dotyczy.
  • Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka.
  • Przedstawiciela ustawowego, opiekuna.
  • Osoby , która wykaże w tym interes prawny.
  • Sądu, prokuratury.
  • Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny
  • Organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 5. W celu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) lub zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego w Ostródzie  pokój nr 110
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

      Zgodnie z art. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  /Dz.U.07.187.1330/ składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujacy zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (oryginał), albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 3. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 4. Dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Wniosek o wydanie aktu:

Czas realizacji

 1. Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli kompletny wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, w którym nie nastąpiła rejestracja zdarzenia (urodzenie, małżeństwo, zgon) odpis, zaświadczenie wydaje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego, zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, wydanej w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie skomplikowanych sprawach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
wydanie odpisu:
- odpis skrócony 22 zł za 1 odpis
- odpis zupełny 33 zł za 1 odpis
- odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu międzynarodowego),
- zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi – 26 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł
W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić w kasie Urzędu. Wnioski krajowe: wpłata na konto nr  53 2030 0045 1110 0000 0244 6170
Wnioski przesyłane spoza granic RP: wpłata na konto SWIFT: GOPZPLPW IBAN PL 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170  w walucie polskiej. Przy wpłacie w obcej walucie należy uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia. Powstanie niedopłaty spowoduje wydłużenie załatwienia sprawy.

Podstawa prawna

 • Art. 44 i 45 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1741 ze  zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014r. poz. 1114)
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-08-04 12:34:37
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-08-04 12:44:59
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 12720
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-14 12:32:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij