czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:09:25

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu rodziny członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania  na terytorium RP (szczegóły w art. 5 ust. 2  ustawy o KDR), składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz pozostałe, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. 9a, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania  na terytorium RP (szczegóły w art. 5 ust. 2  ustawy o KDR), Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku dzieci pełnoletnich, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty.

  Posiadacz Karty uzyskuje uprawnienia do zniżek w opłatach za wstęp m.in. do państwowych instytucji kultury oraz w opłatach za czynności administracyjne. Karta honorowana jest w punktach oznaczonych specjalnym znakiem „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.

Wykaz instytucji i firm (partnerów), które oferują zniżki w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest systematycznie aktualizowany na stronie internetowej:  rodzina.gov.pl

Podstawa prawna:

·      Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785, z późn. zm.),

·      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 rudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954).

 

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2016-11-09 09:09:25
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2016-11-09 13:38:12
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 915
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-09 13:41:21
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-04 08:39:05

Zostań partnerem KARTY DUŻEJ RODZINY

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2015-12-04 08:39:05
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2015-12-04 08:40:33
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1537
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-12-04 08:42:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-05 14:36:03

Projekt pn. "WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY"

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ratajczyk Bożena Data wytworzenia informacji: 2015-02-05 14:36:03
Osoba, która odpowiada za treść: Ratajczyk Bożena Data udostępnienia informacji: 2015-02-05 14:38:49
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1688
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-02-05 14:38:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-21 10:45:14

Uchwała Nr XI/66/2015 w sprawie Programu Ostródzka Karta Dużej Rodziny

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Rataczyk Bożena Data wytworzenia informacji: 2015-09-21 10:45:14
Osoba, która odpowiada za treść: Ratajczyk Bożena Data udostępnienia informacji: 2015-09-21 10:45:17
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1364
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-09-21 10:45:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij