czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-07-02 13:25:10

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

"Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej” - Rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
1.     udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie – www.bip.ostroda.pl
2.     udostępniona w serwisie internetowym Miasta Ostróda – www.ostroda.pl
3.     przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Ostródzie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
1.     poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2.     udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3.     informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Urząd Miejski w Ostródzie określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

1.    Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
1)    informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie;
2)    wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
2.    Wniosek składa się na formularzu,którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku (Dz.U. poz.94).
WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA  
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3.    Urząd Miejski w Ostródzie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
1.    Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urząd Miejski w Ostródzie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
2.    Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.), z tym że:
1)    odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2)    uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd Miejski uzyskał dany utwór.
3.    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.), z tym że:
1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.).
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2012-07-02 13:25:10
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2012-07-02 13:30:31
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2623
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-04-28 09:19:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij