czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-12-06 11:52:08

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pietrzyk Jacek 89-642-94-07 pokój nr 017 niski parter
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 17.02.2005 r.  ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz.1114)

Zadania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ostródzie realizuje Administrator Danych Osobowych, którym jest Burmistrz Miasta Ostródy.

Nadzór nad ochroną danych osobowych realizowany jest przez pracowników Pionu Ochrony Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

 

Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

1. Wybrane fragmenty z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 47 i art. 51.

Art. 47.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art. 51.
Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia      i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719).

5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. poz. 745).

6. Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miejskim w Ostródzie.

 Informacja o prowadzeniu rejestru zbiorów danych.

Urząd Miejski w Ostródzie informuje, że na podstawie § 4 ust. 1. pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

 Informacja Administratora Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Przetwarzanie danych wymagane jest w związku z obowiązującym ustawodawstwem, w tym między innymi:

- ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawa o strażach gminnych,

- ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą Kodeks pracy, ustawą Kodeks wykroczeń,

- ustawą o ewidencji ludności, ustawą o dowodach osobistych, ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego,

- ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, ustawą o podatku leśnym,

- ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- ustawą o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ustawą Prawo energetyczne,

- ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

oraz niektórych innych ustaw.

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-12-06 11:52:08
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-12-06 11:52:16
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2527
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-10 10:29:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij