czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-08-16 15:30:18

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

 

 

INFORMACJA

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

         Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) oraz Uchwałą Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

         Pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 2016 objęci zostali uczniowie:

1) słabowidzący,

2) niesłyszący,

3) słabosłyszący,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

               W roku szkolnym 2016/2017 dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych wynosi:

 

 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (zakup materiałów edukacyjnych)

do 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjów, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do 225 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjów, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

do 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych

do 325 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do 770 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas III gimnazjów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

do 350 zł

dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas III gimnazjów, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami
do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do 607 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych

do 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceów ogólnokształcących, techników

do 445 zł

          Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo – za ich zgodą - na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby.
        
Wnioski – wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia - należy składać bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2016 r.

      Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 115; tel. 89 642 94 45.

                                                                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                                                        /-/ Czesław Najmowicz

                                                                                                
Do pobrania:

1.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045)

2.   Druk nr 1 - wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych – uprawnieni uczniowie niepełnosprawni szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

3.   Oświadczenie o dokonanym zakupie podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna 2016”

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2016-08-16 15:30:18
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2016-08-16 15:31:05
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 3349
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-08-17 07:56:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-07-13 13:57:17

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Ostródzie do dnia 15.09.2016 r.,a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2016 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 115) oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - wniosek do pobrania i objasnienia do wniosku

        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.), tj. 514,00 zł.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne przysługuje:

·       uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.360,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 2.124,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);

·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego obowiązkowo przez szkołę;

·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 

        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.

        Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:

·       rodzice niepełnoletniego ucznia,

·       prawni opiekunowie ucznia,

·       pełnoletni uczeń lub słuchacz,

·       dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium  służb społecznych,

·       stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ratajczyk Bożena Data wytworzenia informacji: 2016-07-13 13:57:17
Osoba, która odpowiada za treść: Ratajczyk Bożena Data udostępnienia informacji: 2016-07-13 14:02:55
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 3919
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-07-13 14:02:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-11 07:48:24

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW – „WYPRAWKA SZKOLNA” 2015

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2015
      Burmistrz Miasta Ostródy informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 938) oraz Uchwałą Nr 80/2015  Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach.
 Pomocą objęci są uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w:
-   klasie III szkoły podstawowej;
-   klasie IV technikum;
- uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych (z wyjątkiem kl. I, II i IV), gimnazjów (z wyjątkiem kl. I), szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
      Ponadto pomoc może zostać udzielona także uczniom kl. III szkół podstawowych i kl. IV technikum pochodzącym z rodziny, w których dochód przekracza ustalone kryterium dochodowe (574 zł netto/osobę), ale występują okoliczności określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016 (liczba osób, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uprawnionych uczniów).
      Dla uczniów kl. III szkół podstawowych i kl. IV technikum - wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, które wynosi 574 zł netto/osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
W przypadku zaś uprawnionych uczniów niepełnosprawnych o dofinansowanie ubiegać się można na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - bez względu na osiągany dochód w rodzinie ucznia.
       Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także – za ich zgodą - na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby.
 W roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie zakupu podręczników wynosi: 
Lp.
Typ szkoły/klasa
Wysokość dofinansowania
1)
Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
do kwoty
 225 zł
2)
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
do kwoty
225 zł
3)
Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*
do kwoty
770 zł
4)
Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształceniaspecjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej
do kwoty
225 zł
5)
Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego*
do kwoty
770 zł
6)
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
do kwoty
325 zł
7)
Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta
z podręczników do kształcenia specjalnego**
do kwoty
770 zł
8)
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego
do kwoty
350 zł
9)
Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego***
do kwoty
607 zł
10)
Dla ucznia klasy IV technikum
do kwoty
445 zł
11)
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej
do kwoty
390 zł
12)
Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznym
do kwoty
445 zł
13)
Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I i II szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN
do kwoty
175 zł
 
* pkt 3 i 5 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 192,50 zł.
 ** pkt 7 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 308 zł.
 *** pkt 9 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 303,50 zł.
 Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu ich zakupu, tj.:
 a)   W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach/materiałów edukacyjnych - jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych. W przypadku zaś złożenia oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna”.
b)   W przypadku zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych zwracany jest rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom
- po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników/materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne.
   Wnioski należy składać bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, najpóźniej do dnia 8 września 2015 r.
   Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 115; tel. 89 642 94 45.
BURMISTRZ MIASTA 
 /-/ Czesław Najmowicz
 
Do pobrania: 
* ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna
 
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2015-08-11 07:48:24
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 07:46:35
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2634
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-08-12 07:46:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-23 15:02:31

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnejo charakterze socjalnym:stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
·       uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda – w sekretariatach tych szkół, w terminie do 15.09.2015 r.
·       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 115), w terminie do 15.09.2015 r,
·       słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych ikolegiówpracownikówsłużb społecznych – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 115), w terminie do 15.10.2015 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 115) oraz wsekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - wniosek do pobrania - objaśnienia do wniosku
        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), tj.  do 30.09.2015r. 456,00 zł, a od 01.10.2015r. – 514,00 zł..
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 

Stypendium szkolne przysługuje:

·      
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.120,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.908,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego obowiązkowo przez szkołę; 
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 
        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.
               
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:
·       rodzice niepełnoletniego ucznia,
·       prawni opiekunowie ucznia,
·       pełnoletni uczeń lub słuchacz,
·       dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium  służb społecznych,
·       stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.
 ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2015-07-23 15:02:31
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2015-07-23 15:12:24
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 5294
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-07-31 10:48:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-19 09:17:09

Dofinansowanie zakupu podręczników - "WYPRAWKA SZKOLNA" 2014

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014
      Burmistrz Miasta Ostródy informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024) oraz Uchwałą Nr 144/2014  Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników przez rodziców uczniów (rodziców zastępczych) rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:
 · klasach II-III oraz klasie VI szkoły podstawowej;
· klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum);
· uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:
·       do kwoty 225 zł – dla uczniów kl. II - III szkół podstawowych;
·       do kwoty 325 zł – dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej;
·       do kwoty 390 zł – dla uczniów kl. III zasadniczej szkoły zawodowej;
·       do kwoty 445 zł – dla uczniów kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego i technikum).
 W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego, wysokość pomocy wynosi:
·       do kwoty 770 zł - w szkole podstawowej;
·       do kwoty 607 zł - w gimnazjum.
 Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać uczniowie: 
1) klas II – III oraz klas VI szkoły podstawowej;
2) klas III szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych i dla dorosłych;
 Dla uczniów ze wszystkich ww. klas objętych programem, wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, które wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku);
3) w przypadku uprawnionych uczniów niepełnosprawnych o dofinansowanie ubiegać się można na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - bez względu na osiągany dochód w rodzinie ucznia;
 4) pomoc może zostać udzielona także uczniom pochodzącym z rodziny, w których dochód przekracza kryterium dochodowe (539 zł netto/osobę), ale występują okoliczności określone
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*
- na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczać w roku szkolnym 2014/2015 (z wyłączeniem uczniów kl. I szkoły podstawowej). Liczba osób, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów.
 Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu ich zakupu, tj.:
 a)   W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów dydaktycznych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna”.
b)   W przypadku zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletniemu uczniowi, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników/materiałów dydaktyczne, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały dydaktyczne.
 Wnioski należy składać do dyrektora szkoły,do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, najpóźniej do dnia 10 września 2014 r.
Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 115; tel. 89 642 94 45
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Czesław Najmowicz
                                                                                                                                                                                                      
*ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna
Do pobrania:
  1. DRUKI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2014-08-19 09:17:09
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2014-08-19 09:56:58
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 3593
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-08-19 10:57:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-14 09:40:57

Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2014/2015

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym:stypendium szkolne,zasiłek szkolny.
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda – w sekretariatach tych szkół, w terminie do 15.09.2014 r.
·       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 115), w terminie do 15.09.2014 r,
·       słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 115), w terminie do 15.10.2014 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 115) oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. - wniosek do pobrania
        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), tj. 456,00 zł.
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do ukończenia 24 roku życia.
·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.120,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.908,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego;
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 
        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.
               
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:
·       rodzice niepełnoletniego ucznia,
·       prawni opiekunowie ucznia,
·       pełnoletni uczeń lub słuchacz,
·       dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium  służb społecznych,
·       stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2014-08-14 09:40:57
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2014-08-14 09:45:37
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 5556
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-08-26 10:26:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-08-19 14:24:57

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
 
Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnejo charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
·       uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda – 
        - w sekretariatach tych szkół, w terminie do 16.09.2013 r.
 
·       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę
w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 16.09.2013 r,
 
·       słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych ikolegiówpracownikówsłużb społecznych – wWydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.10.2013 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty 
i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 117)oraz w
sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.
        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), tj. 456,00 zł.
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe 
(art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne przysługuje:
·       uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,
o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2.120,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.908,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego;
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – w przypadkach, 
o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 
        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.
           
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:
·       rodzice niepełnoletniego ucznia,
·       prawni opiekunowie ucznia,
·       pełnoletni uczeń lub słuchacz,
·       dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium  służb społecznych,
·       stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.
 
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 14:24:57
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 14:57:23
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 5043
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-08-20 11:06:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-08-02 13:35:13

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW – „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013

 

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
– „WYPRAWKA SZKOLNA” 2013
 
     Burmistrz Miasta Ostródy informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013, poz. 818) oraz Uchwałą Nr 125/2013  Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników przez rodziców uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:
· klasach I-III oraz klasie V szkoły podstawowej;
· klasie II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum);
· uczniów niepełnosprawnych (słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży
- podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych).
 Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:
·       do kwoty 225 zł – dla uczniów kl. I - III szkół podstawowych;
·       do kwoty 325 zł – dla uczniów kl. V szkoły podstawowej;
·       do kwoty 390 zł – dla uczniów kl. II zasadniczej szkoły zawodowej;
·       do kwoty 445 zł – dla uczniów kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego i technikum).
W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego, wysokość pomocy może wynosić:
·       do kwoty 770 zł - w szkole podstawowej;
·       do kwoty 607 zł - w gimnazjum.
 Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będą mogli otrzymać uczniowie: 
1) klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie będzie wyższy niż 539 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku); 
2) klas II-III oraz klas V szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku); 
3) klas II szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych i dla dorosłych, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku);
4) w przypadku uprawnionych uczniów niepełnosprawnych o dofinansowanie ubiegać się można
na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - bez względu na osiągany dochód w rodzinie ucznia;
 
5) pomoc może zostać udzielona także uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód przekracza  kryterium dochodowe, ale występują okoliczności określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszczać będzie uczeń. Liczba osób, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów. 
Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych nastąpi po przedłożeniu dowodu ich zakupu, tj.:
a)   W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów dydaktycznych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników/materiałów dydaktycznych, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna”.
b)   W przypadku zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników/materiałów dydaktycznych zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. szkoły). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. szkoła) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły,do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, najpóźniej do dnia 9września 2013 r.
Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, pokój nr 117; tel. 89 642 94 45.
BURMISTRZ MIASTA
    /-/ Czesław Najmowicz
Do pobrania: 
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2013-08-02 13:35:13
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2013-08-02 14:11:49
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 6220
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-08-02 14:11:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-08-21 09:25:23

Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2012/2013

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
 
Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnejo charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.
Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego:
·       uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda – w sekretariatach tych szkół, w terminie do 15.09.2012 r.
 
·       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.09.2012 r,
 ·       słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych ikolegiówpracownikówsłużb społecznych – wWydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.10.2012 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 117)oraz wsekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.
        Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. 351,00 zł.
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne przysługuje:
·       uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
·       wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
Uczniom klas zerowych, uczniom/słuchaczom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.152,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
·       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego;
·       całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty, tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 
        Pomoc materialna w formie stypendium/zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.
               
Osobami uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:
·       rodzice niepełnoletniego ucznia,
·       prawni opiekunowie ucznia,
·       pełnoletni uczeń lub słuchacz,
·       dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium  służb społecznych,
·       stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.
 
ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2012-08-21 09:25:23
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2012-08-21 09:51:35
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 6448
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-08-20 11:07:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-08-24 13:49:03

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY W ROKU SZKOLNYM
2011/2012
 
Od dnia 1 września 2011 r. ostródzkie szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie, rozpoczną przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uczniom i słuchaczom przysługuje prawo do pomocy materialnej.
Rodzaje pomocy materialnej:
 1) o charakterze socjalnym:
·          stypendia szkolne,
·          zasiłek szkolny;
 
2) o charakterze motywacyjnym:
·          stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. 351,00 zł.
STYPENDIUM SZKOLNE - może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Ostródy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
Uczniom klas zerowych, uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 1.152,00 zł (art. 90 d ust. 12 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe);
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego;
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (w przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty), tj. wyłącznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych (np.: zakwaterowania w bursie szkolnej lub internacie, zwrot kosztów dojazdu ucznia/słuchacza środkami komunikacji zbiorowej do miejscowości, w której pobierana jest nauka). 
 ZASIŁEK SZKOLNY - może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, w szczególności z powodu: śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych zdarzeń losowych.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego (do 351,00 zł netto na osobę).
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Osobami uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są:
·          rodzice niepełnoletniego ucznia,
·          prawni opiekunowie ucznia,
·          pełnoletni uczeń lub słuchacz,
·          dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych,
·          stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.
 
Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia),
do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:
- uczniowie ostródzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda, w sekretariatach tych szkół, w terminie od 01.09.2011 r. do 15.09.2011 r.,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie miasta Ostródy a pobierający naukę w innych miejscowościach oraz uczniowie uczący się w ostródzkich szkołach ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda, wnioski o przyznawanie stypendium składają w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.09.2011 r,
- słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych ikolegiówpracownikówsłużb społecznych,wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składają w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24 (parter, pokój nr 117), w terminie do 15.10.2011 r.
Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 110), Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (parter, pokój nr 117), sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.
_____________________________________
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zawadzka Kinga Data wytworzenia informacji: 2011-08-24 13:49:03
Osoba, która odpowiada za treść: Zawadzka Kinga Data udostępnienia informacji: 2011-08-24 13:51:23
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 7684
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-08-20 11:07:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij