czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-20 08:33:22

Uchwały 2009 rok

 

 1. Uchwała Nr XLVIII/282/2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 2. Uchwała Nr XLVIII/281/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda
 3. Uchwała Nr XLVIII/280/2009 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009 
 4. Uchwała Nr XLVIII/279/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 5. Uchwała Nr XLVII/278/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVI/266/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 października 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010. 
 6. Uchwała Nr XLVII/277/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie utworzenia stowarzyszenia
 7. Uchwała Nr XLVII/276/2009 w sprawie: utraty mocy Uchwały Nr XLIX/359/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej Ostróda w Stowarzyszeniu „Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna”
 8. Uchwała Nr XLVII/275/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu na okres 1 roku
 9. Uchwała NR XLVII/274/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat
 10. Uchwała Nr XLVII/273/2009 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku 
 11. Uchwała Nr XLVII/272/2009 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2010.
 12. Uchwała Nr XLVII/271/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Przemysłowej. 
 13. Uchwała Nr XLVII/270/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze 
 14. Uchwała Nr XLVII/269/2009 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej
 15. Uchwała Nr XLVII/268/2009 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową. 
 16. Uchwała Nr XLVII/267/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok. 
 17. Uchwała Nr XLVI/266/2009 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2010.
 18. Uchwała Nr XLVI/265/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 19. Uchwała Nr XLV/264/2009 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
 20. Uchwała Nr XLV/262/2009 w sprawie: przyjęcia aktualizacji i uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 
 21. Uchwała Nr XLV/261/2009 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy 2009-2016. 
 22. Uchwała Nr XLV/260/2009 w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Ostródy 
 23. Uchwała Nr XLV/259/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok. 
 24. Uchwała Nr XLIV/258/2009 w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
 25. Uchwała Nr XLIV/257/2009 w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gminy Miejskiej Ostróda stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r.
 26. Uchwała Nr XLIV/256/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II. 
 27. Uchwała Nr XLIV/255/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska-Gizewiusza w Ostródzie.  - rysunek
 28. Uchwała Nr XLIV/254/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych: 1, 8, 9. -rysunek
 29. Uchwała Nr XLIV/253/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 30. Uchwała Nr XLIII/252/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 31. Uchwała Nr XLIII/251/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok. 
 32. Uchwała Nr XLII/250/2009 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
 33. Uchwała Nr XLII/249/2009 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli.
 34. Uchwała Nr XLII/248/2009 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok
 35. Uchwała Nr XLII/247/2009 zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/185/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy 
 36. Uchwała Nr XLII/246/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.  - rysunek
 37. Uchwała Nr XLII/245/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.  - rysunek
 38. Uchwała Nr XLII/244/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  rysunek
 39. Uchwała Nr XLI/243/2009 w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostródy. 
 40. Uchwała Nr XL/242/2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2008 rok. 
 41. Uchwała Nr XL/241/2009 w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Ostródy. 
 42. Uchwała Nr XL/240/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
 43. Uchwała Nr XXXIX/239/2009 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w roku 2009. 
 44. Uchwała Nr XXXIX/238/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok. 
 45. Uchwała Nr XXXVIII/237/2009 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania. 
 46. Uchwała Nr XXXVIII/236/2009 w sprawie: podziału Miasta Ostródy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania.
 47. Uchwała Nr XXXVIII/235/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 
 48. Uchwała Nr XXXVIII/234/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy
 49. Uchwała Nr XXXVIII/233/2009 w sprawie: przystąpienia do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostródy 
 50. Uchwała Nr XXXVIII/232/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.    - utraciła moc przez Uchwałę nr XX/137/2016
 51. Uchwała Nr XXXVIII/231/2009 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie 
 52. Uchwała Nr XXXVII/230/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23.04.2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
 53. Uchwała Nr XXXVII/229/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok
 54. Uchwała Nr XXXVI/228/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/238/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania statutu jednostki pomocniczej.
 55. Uchwała Nr XXXVI/227/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/167/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 czerwca 2008r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy 
 56. Uchwała Nr XXXVI/226/2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych 1, 8, 9. 
 57. Uchwała Nr XXXVI/225/2009 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/216/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z 30 stycznia 2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2009 roku
 58. Uchwała Nr 224/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok 
 59. Uchwała Nr XXXV/223/2009 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji na rok 2009. 
 60. Uchwała Nr XXXV/222/2009 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostróda na lata 2009 – 2011. 
 61. Uchwała Nr XXXV/221/2009 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2009 rok.
 62. Uchwała Nr XXXV/220/2009 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 63. Uchwała Nr XXXV/219/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy 
 64. Uchwała Nr XXXV/218/2009 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 65. Uchwała Nr XXXV/217/2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy.  - rysunek
 66. Uchwała Nr XXXV/216/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2009 
 67. Uchwała Nr XXXV/215/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 08:33:22
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 10:02:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2681
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-04-05 21:01:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij