czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Uchwały 2008 rok
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Uchwały 2008 rok

Ogłoszono: 2011-01-19 15:20:29 przez Redaktor Serwisu

 1. Uchwała Nr XXXIV/214/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2009 rok 
 2. Uchwała Nr XXXIV/213/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 
 3. Uchwała Nr XXXIV/212/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 4. Uchwała Nr XXXIV/211/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
 5. Uchwała Nr XXXIV/210/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat 
 6. Uchwała Nr XXXIV/209/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku
 7. Uchwała Nr XXXIII/208/2008 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. 
 8. Uchwała Nr XXXIII/207/2008 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej 
 9. Uchwała Nr XXXIII/206/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 10. Uchwała Nr XXXII/205/2008 w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie.
 11. Uchwała Nr XXXII/204/2008 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2009.
 12. Uchwała Nr XXXII/203/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 13. Uchwała Nr XXXII/202/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. 
 14. Uchwała XXXII/201/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 15. Uchwała Nr XXXII/200/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.XI.2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r. 
 16. Uchwała Nr XXXI/199/2008 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 17. Uchwała Nr XXXI/198/2008 w sprawie: stwierdzenia pozbawienia z mocy prawa pełnienia funkcji publicznej.
 18. Uchwała Nr XXXI/197/2008 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009 r. 
 19. Uchwała Nr XXXI/196/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 20. Uchwała nr XXXI/195/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu Młodzi Ostródzianie- otwarci na świat, aktywni i pewni swoich umiejętności. Zintegrowany program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 21. Uchwała Nr XXXI/194/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 22. Uchwała XXXI/193/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 23. Uchwała Nr XXXI/192/2008 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza 
 24. Uchwała Nr XXXI/191/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza. 
 25. Uchwała Nr XXXI/190/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 26. Uchwała Nr XXX/189/2008 w sprawie podróży służbowych radnych. 
 27. Uchwała Nr XXX/188 /2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 28. Uchwała Nr XXX/187/2008 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 29. Uchwała Nr XXX/186/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 30. Uchwała Nr XXX/185/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy. 
 31. Uchwała Nr XXX/184/2008 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy 
 32. Uchwała Nr XXX/183/2008 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie. 
 33. Uchwała Nr XXX/182/2008 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 
 34. Uchwała Nr XXX/181/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/205/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie 
 35. Uchwała Nr XXX/180/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 36. Uchwała Nr XXX/179/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/172/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r. 
 37. Uchwała Nr XXIX/178/2008 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ostródy 
 38. Uchwała Nr XXIX/177/2008 w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im.Władysława Biegańskiego w Iławie. 
 39. Uchwała Nr XXIX/176/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 40. Uchwała Nr XXIX/175/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013 
 41. Uchwała Nr XXIX/174/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska - Gizewiusza w Ostródzie 
 42. Uchwała Nr XXIX/173/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy
 43. Uchwała Nr XXIX/172/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 44. Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie. 
 45. Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego. 
 46. Uchwała Nr XXVIII/169/2008 w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”. 
 47. Uchwała Nr XXVIII/168/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 48. Uchwała Nr XXVIII/167/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy 
 49. Uchwała Nr XXVIII/166/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy 
 50. Uchwała Nr XXVIII/165/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”.
 51. Uchwała Nr XXVIII/164/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Stefana Jaracza.
 52. Uchwała Nr XVIII/163/2008 w sprawie : upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zadaniem „Obsługa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie”. 
 53. Uchwała Nr XXVIII /162/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 54. Uchwała Nr XXVII/161/2008 w sprawie powołania Doraźnej Komisji. 
 55. Uchwała Nr XXVII/160/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 56. Uchwała Nr XXVII/159/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 57. Uchwała Nr XXVII/158/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 58. Uchwała Nr XXVII/157/2008 w sprawie zaliczenia dróg /ulic/ do kategorii dróg gminnych 
 59. Uchwała Nr XXVII/156/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 60. Uchwała Nr XXVII/155/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Celestyna Mrongowiusza. 
 61. Uchwała Nr XXVII/154/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie 
 62. Uchwała Nr XXVII/153/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI /197/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
 63. Uchwała Nr XXVII/152/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 64. Uchwała Nr XXV/151/2008 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie 
 65. Uchwała Nr XXV/150/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie 
 66. Uchwała Nr XXV/149/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 67. Uchwała Nr XXV/148/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej 
 68. Uchwała Nr XXV/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ostróda umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków prewencyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. 
 69. Uchwała Nr XXV/146/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 70. Uchwała Nr XXV/145/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 71. Uchwała Nr XXV/ 144/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2007 rok.
 72. Uchwała Nr XXIV/143/2008 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 73. Uchwała Nr XXIV/142/2008 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
 74. Uchwała Nr XXIV/141/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” 
 75.  


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij