czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Uchwały 2008 rok
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Uchwały 2008 rok

Ogłoszono: 2011-01-19 15:20:29 przez Redaktor Serwisu

 1. Uchwała Nr XXXIV/214/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2009 rok 
 2. Uchwała Nr XXXIV/213/2008 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 
 3. Uchwała Nr XXXIV/212/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 4. Uchwała Nr XXXIV/211/2008 w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
 5. Uchwała Nr XXXIV/210/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 3 lat 
 6. Uchwała Nr XXXIV/209/2008 w sprawie : wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na okres 1 roku
 7. Uchwała Nr XXXIII/208/2008 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. 
 8. Uchwała Nr XXXIII/207/2008 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej 
 9. Uchwała Nr XXXIII/206/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 10. Uchwała Nr XXXII/205/2008 w sprawie: zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie.
 11. Uchwała Nr XXXII/204/2008 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2009.
 12. Uchwała Nr XXXII/203/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 13. Uchwała Nr XXXII/202/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. 
 14. Uchwała XXXII/201/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 15. Uchwała Nr XXXII/200/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/193/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.XI.2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r. 
 16. Uchwała Nr XXXI/199/2008 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 17. Uchwała Nr XXXI/198/2008 w sprawie: stwierdzenia pozbawienia z mocy prawa pełnienia funkcji publicznej.
 18. Uchwała Nr XXXI/197/2008 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2009 r. 
 19. Uchwała Nr XXXI/196/2008 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 20. Uchwała nr XXXI/195/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu Młodzi Ostródzianie- otwarci na świat, aktywni i pewni swoich umiejętności. Zintegrowany program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
 21. Uchwała Nr XXXI/194/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 22. Uchwała XXXI/193/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 23. Uchwała Nr XXXI/192/2008 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza  - rysunek
 24. Uchwała Nr XXXI/191/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza.  - rysunek
 25. Uchwała Nr XXXI/190/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rysunek
 26. Uchwała Nr XXX/189/2008 w sprawie podróży służbowych radnych. 
 27. Uchwała Nr XXX/188 /2008 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 28. Uchwała Nr XXX/187/2008 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 29. Uchwała Nr XXX/186/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 30. Uchwała Nr XXX/185/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Ostródy. 
 31. Uchwała Nr XXX/184/2008 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy 
 32. Uchwała Nr XXX/183/2008 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie. 
 33. Uchwała Nr XXX/182/2008 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 
 34. Uchwała Nr XXX/181/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/205/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie 
 35. Uchwała Nr XXX/180/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 36. Uchwała Nr XXX/179/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/172/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 r. 
 37. Uchwała Nr XXIX/178/2008 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ostródy 
 38. Uchwała Nr XXIX/177/2008 w sprawie: wydania opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego dotyczącej ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im.Władysława Biegańskiego w Iławie. 
 39. Uchwała Nr XXIX/176/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 40. Uchwała Nr XXIX/175/2008 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 - 2013 
 41. Uchwała Nr XXIX/174/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska - Gizewiusza w Ostródzie 
 42. Uchwała Nr XXIX/173/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy
 43. Uchwała Nr XXIX/172/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 44. Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie. 
 45. Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego. 
 46. Uchwała Nr XXVIII/169/2008 w sprawie uchwalenia „Karty współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi”. 
 47. Uchwała Nr XXVIII/168/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 48. Uchwała Nr XXVIII/167/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy 
 49. Uchwała Nr XXVIII/166/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy 
 50. Uchwała Nr XXVIII/165/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”. - załącznik - mapa
 51. Uchwała Nr XXVIII/164/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Stefana Jaracza. - rysunek
 52. Uchwała Nr XVIII/163/2008 w sprawie : upoważnienia Burmistrza Miasta Ostróda do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki związane z zadaniem „Obsługa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie”. 
 53. Uchwała Nr XXVIII /162/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 54. Uchwała Nr XXVII/161/2008 w sprawie powołania Doraźnej Komisji. 
 55. Uchwała Nr XXVII/160/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 56. Uchwała Nr XXVII/159/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 57. Uchwała Nr XXVII/158/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 58. Uchwała Nr XXVII/157/2008 w sprawie zaliczenia dróg /ulic/ do kategorii dróg gminnych 
 59. Uchwała Nr XXVII/156/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 60. Uchwała Nr XXVII/155/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Celestyna Mrongowiusza. 
 61. Uchwała Nr XXVII/154/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/263/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie 
 62. Uchwała Nr XXVII/153/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI /197/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
 63. Uchwała Nr XXVII/152/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 64. Uchwała Nr XXV/151/2008 w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie 
 65. Uchwała Nr XXV/150/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie 
 66. Uchwała Nr XXV/149/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 67. Uchwała Nr XXV/148/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej 
 68. Uchwała Nr XXV/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ostróda umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków prewencyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. 
 69. Uchwała Nr XXV/146/2008 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 70. Uchwała Nr XXV/145/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 71. Uchwała Nr XXV/ 144/2008 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostródy za 2007 rok.
 72. Uchwała Nr XXIV/143/2008 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 73. Uchwała Nr XXIV/142/2008 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
 74. Uchwała Nr XXIV/141/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” 
 75. Uchwała Nr XXIV/140/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok 
 76. Uchwała Nr XXXIV/139/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2008.
 77. Uchwała Nr XXIII/138/2008 w sprawie naprawy uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dn. 28 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok 
 78. Uchwała Nr XXII/137/2008 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 79. Uchwała Nr XXII/136/2008 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ostróda. 
 80. Uchwała Nr XXII /135/ 2008 w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Ostróda na lata 2008 - 2013
 81. Uchwała Nr XXII/134/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G 75 UZ. 
 82. Uchwała Nr XXII/133/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie
 83. Uchwała Nr XXII/132/2008 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Jaracza. 
 84. Uchwała Nr XXII/131/08 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”
 85. Uchwała Nr XXI/130/2008 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda na 2008 rok 
 86. Uchwała Nr XXI/129/2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza  - rysunek
 87. Uchwała nr XXI/128/2008 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda.
 88. Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
 89. Uchwała Nr XXI/126/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 90. Uchwała Nr XXI/125/2008 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji.
 91. Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2008 rok


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij