czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-19 12:12:24

Uchwały 2007 rok

 

 1. Uchwała Nr XX/123/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 2. Uchwała Nr XX/122/2007 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
 3. Uchwała Nr XX/121/2007w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 
 4. Uchwala Nr XX/120/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok. 
 5. Uchwała Nr XX/119/2007 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007 
 6. Uchwała Nr XIX/118/2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
 7. Uchwała Nr XIX/117/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie
 8. Uchwała Nr XIX/116/2007 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizacje pozarządową 
 9. Uchwała Nr XIX/115/2007 w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta. 
 10. Uchwała Nr XIX/114/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok
 11. Uchwała Nr XVIII/113/2007 w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 12. Uchwała Nr XVIII/112/2007 w sprawie: uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2008-2011.
 13. Uchwała Nr XVIII/111/2007 w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.
 14. Uchwała Nr XVIII/110/ 2007 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2008. 
 15. Uchwała Nr XVIII/109/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe. 
 16. Uchwała Nr XVIII/108/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe. 
 17. Uchwała NR XVIII/107/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 18. Uchwała Nr XVII/106/2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/98/2007 z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok
 19. Uchwała Nr XVI/105/2007 w sprawie : wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2008-2011.
 20. Uchwała Nr XVI/104/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem” 
 21. Uchwała Nr XVI/103/2007 w sprawie: uzgodnienia projektów rozporządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
 22. Uchwała Nr XVI/102/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy 
 23. Uchwała Nr XVI/101/2007 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy 
 24. Uchwała Nr XVI/100/2007 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2008. 
 25. Uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Ostródy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
 26. Uchwała Nr XVI/98/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 27. Uchwała Nr XVI/97/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ostróda umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków prewencyjnych przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n." Boisko piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej” w ramach programu „BLISKO-BOISKO” 
 28. Uchwała Nr XVI /96/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Ostróda na lata 2007 -2008. 
 29. Uchwała Nr XVI/95/2007 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie 
 30. Uchwała Nr XVI/94/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 31. Uchwała Nr XV/93/2007 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania. 
 32. Uchwała Nr XV/92/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 33. Uchwała Nr XIV/91/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 34. Uchwała Nr XIV/90/2007 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2003r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.
 35. Uchwała Nr XIV/89/2007 w sprawie: powołania zespołu ds.zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
 36. Uchwała Nr XIV/88/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
 37. Uchwała Nr XIV/87/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie ulicy Jaracza
 38. Uchwała Nr XIV/86/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 
 39. Uchwała Nr XIV/85/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 40. Uchwała Nr XIV/84/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej. 
 41. Uchwała Nr XIV/83/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.
 42. Uchwała Nr XIV/82/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe. 
 43. Uchwała Nr XIV/81/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 44. Uchwała Nr XIII/80/2007 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy.
 45. Uchwała Nr XIII/79/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco” 
 46. Uchwała Nr XIII/78/2007 w sprawie zmian w planie wydatków inwestycyjnych miasta Ostródy na 2007 rok oraz na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
 47. Uchwała Nr XII/ 77/2007 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy
 48. Uchwała Nr XII/76/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 
 49. Uchwała Nr XII/75//2007 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LVII/395/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska – Gizewiusza. 
 50. Uchwała Nr XII/74/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie.   - rysunek
 51. Uchwała Nr XII/73/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla 40-lecia obszar „Nad Jarem”.  - załącznik - mapa
 52. Uchwała Nr XII/72/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 53. Uchwała Nr XII/71/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2007 
 54. Uchwała Nr 70/2007 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 55. Uchwała Nr XI/69/2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku 2007. 
 56. Uchwała Nr XI/68/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 57. Uchwała Nr X/67/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 58. Uchwała Nr X/66/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy Placu Tysiąclecia P.P. 
 59. Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 60. Uchwała Nr X/64/2007 w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających miasto Ostróda 
 61. Uchwała Nr X/63/07 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim w Ostródzie 
 62. Uchwała Nr X/62/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 63. Uchwała Nr X/61/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.
 64. Uchwała Nr X/60/2007 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego 
 65. Uchwała Nr IX /59/2007 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2006 w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie.
 66. Uchwała nr IX/58/2007 w sprawie: przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Miasta. 
 67. Uchwała nr IX/57/2007 w sprawie: utworzenia stowarzyszenia 
 68. Uchwała Nr IX/56/2007 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ostróda. 
 69. Uchwała Nr IX/55/2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
 70. Uchwała Nr IX/54/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda 
 71. Uchwała Nr IX/53/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska- Gizewiusza 
 72. Uchwała nr IX/52/2007 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
 73. Uchwała Nr IX /51/2007 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych na lata 2007 - 2008 
 74. Uchwała Nr IX/50/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 75. Uchwała Nr IX/49/2007 w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 76. Uchwała Nr IX/48/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w z złotych dla pracowników zatrudnionych w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. 
 77. Uchwała Nr IX/47/2007 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostródzie. 
 78. Uchwała Nr IX/46/2007 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Ostróda absolutorium za 2006 rok. 
 79. Uchwała Nr IX/45/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 80. Uchwała Nr VIII/44/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco”. 
 81. Uchwała Nr VIII/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i wystawienie weksla „in blanco”. 
 82. Uchwała Nr VIII/42/2007 w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie”. 
 83. Uchwała Nr VIII/41/2007 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 84. Uchwała Nr VIII/40/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 85. Uchwała Nr VII/39/2007 w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
 86. Uchwała Nr VII/38/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 87. Uchwała Nr VII/37/2007 w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
 88. Uchwała Nr VII/36/2007 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w drodze bezprzetargowej.
 89. Uchwała Nr VII/35/2007 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza, obszaru śródmieścia, w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów i w obrębie ulicy Stefana Jaracza. - rysunek , rysunek nr 2 , rysunek nr 3 , rysunek nr 4
 90. Uchwała Nr VII /34/ 2007 w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza, obszaru śródmieścia, w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów i w obrębie ulicy Stefana Jaracza.  - rysunek
 91. Uchwała Nr VII/33/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2007 rok 
 92. Uchwała Nr VI/32/2007 w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji. 
 93. Uchwała Nr VI/31/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 94. Uchwała Nr VI/30/2007 w sprawie: powołania dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 
 95. Uchwała Nr VI/29/2007 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”. 
 96. Uchwała Nr VI/28/2007 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
 97. Uchwała Nr VI/27/2007 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze. 
 98. Uchwała Nr VI/26/2007 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostródzie przy ulicy Spokojnej. 
 99. Uchwała Nr VI /25/ 2007 w sprawie: Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda w 2007roku.
 100. Uchwała Nr VI/24/2007 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-19 12:12:24
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-19 14:19:18
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2231
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-06-16 11:36:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij