czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-19 10:03:55

Uchwały 2006 rok

 

 1. Uchwała Nr V/23/2006 w sprawie: ustalenia diet radnych.
 2. Uchwała Nr V/22/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 3. Uchwała Nr V/21/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 4. Uchwała Nr V/20/06 w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
 5. Uchwała Nr V/19/2006 w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.
 6. Uchwała Nr V/18/2006 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.
 7. Uchwała Nr V/17/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 8. Uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 9. Uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe.
 10. Uchwała Nr IV/14/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 11. Uchwała Nr III/13/06 w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 12. Uchwała Nr III/12/06 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 13. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie utworzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Ostródzie i ustalenia ich przedmiotu działania. 
 14. Uchwała Nr III/10/2006 w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2007. 
 15. Uchwała Nr III/9/06 w sprawie podróży służbowych radnych. 
 16. Uchwała Nr III/8/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Ostródy.
 17. Uchwała Nr III/7/2006 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania. 
 18. Uchwała Nr III/6/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 
 19. Uchwała Nr III/5/06 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu. 
 20. Uchwała Nr II/4/2006 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Nosewicza.
 21. Uchwała Nr II/3/ 2006 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 22. Uchwała Nr I/ 2 /2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 23. Uchwała Nr I / 1 /2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ostródzie. 
 24. Uchwała Nr LXII/414/2006 W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Ostródy 
 25. Uchwała Nr LXII/413/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
 26. Uchwała Nr LXII/412/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 27. Uchwała Nr LXI/411/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącego załącznik do umowy pożyczki nr 387/2006/Wn14/OZ-sk/P z dnia 05.10.2006r. udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego :Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie 
 28. Uchwała Nr LXI/410/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 154/40, położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego.
 29. Uchwała Nr LXI/409/2006 w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2007. 
 30. Uchwała LXI/408/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 31. Uchwała Nr LXI/407/2006 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
 32. Uchwała Nr LX/406/ 2006 w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Ostródy do kategorii dróg gminnych 
 33. Uchwała Nr LX/405/2006 w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania 
 34. Uchwała Nr LX /404/ 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 35. Uchwała Nr LX/403/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 36. Uchwała Nr LX/402/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza  - rysunek
 37. Uchwała Nr LX/401/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w rejonie ulic Olsztyńska-Gizewiusza - rysunek
 38. Uchwała Nr 400/2006 - w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy - osiedle 40-lecia obszar  - rysunek
 39. Uchwała Nr LVIII/399/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 40. Uchwała Nr LVIII/398/2006 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego 
 41. Uchwała Nr LVII/397/2006 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. 
 42. Uchwała Nr LVII/396/2006 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie 
 43. Uchwała Nr LVII/395/2006 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Olsztyńska – Gizewiusza w Ostródzie 
 44. Uchwała Nr LVII/394/2006 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 45. Uchwała Nr LVI/393/2006 w sprawie: nieodpłatnego przekazania środka trwałego 
 46. Uchwała Nr LVI/392/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 47. Uchwała Nr LV/391/2006 w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów oraz nagród w ramach realizacji Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku 2006. 
 48. Uchwała Nr LV/390/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości 
 49. Uchwała Nr LV/389/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 50. Uchwała Nr LV/388/2006 w sprawie zmian w Uchwale Nr LIV/387/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego 
 51. Uchwała Nr LIV/387/ 2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego 
 52. Uchwała Nr LIV/386/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 53. Uchwała Nr LIII /385/ 2006 w sprawie: Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży. 
 54. Uchwała Nr LIII/384/2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze.  - rysunek
 55. Uchwała Nr LIII/383/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda za 2005 rok. 
 56. Uchwała Nr LIII/382/2006 w sprawie: Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunkówi trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięcia w dziedzinie sportu. 
 57. Uchwała Nr LII/381/2006 w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze 
 58. Uchwała Nr LII/380/2006 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy 
 59. Uchwała Nr LII/379/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 60. Uchwała Nr LII/378/2006 w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat w trybie przetargowym. 
 61. Uchwała Nr LII/377/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej 
 62. Uchwała Nr LII/376/2006 w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
 63. Uchwała Nr LII/375/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda 
 64. Uchwała Nr LII/374/2006 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
 65. Uchwała Nr LII/373/2006 w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda. - zmiana 
  Uchwała Nr VI/38/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/373/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
 66. Uchwała Nr LII/372/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego na inwestycje ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostródzie”. 
 67. Uchwała Nr LII/371/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego na inwestycje ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadanie „Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Plebiscytowym w Ostródzie (prawa strona)”. 
 68. Uchwala Nr LII/370/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 69. Uchwała Nr LI/369/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 
 70. Uchwała Nr LI/368/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” 
 71. Uchwała Nr LI/367/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok. 
 72. Uchwała Nr L/366/2006 w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok. 
 73. Uchwała Nr L/365/2006 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostródy 
 74. Uchwała Nr L/364/2006 w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla miasta Ostróda w 2006 roku. 
 75. Uchwała Nr L/363/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 76. Uchwała Nr L/362/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 77. Uchwała Nr L/361/2006 w sprawie: zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
 78. Uchwała Nr L/360/2006 - w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIX/356/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2006 
 79. Uchwała Nr XLIX/359/2006 w sprawie: wskazania osoby do reprezentowania Gminy Miejskiej w Ostródzie w Stowarzyszeniu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 80. Uchwała Nr XLIX/358/2006 w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach 
 81. Uchwała Nr XLIX/357/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
 82. Uchwala Nr XLIX/356/2006 - w sprawie budżetu na rok 2006
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-19 10:03:55
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-19 11:57:09
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1996
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-03-24 12:23:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij