czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:46:09

Uchwały 2005 rok

 

 1. Uchwala Nr XLVIII/355/2005 - w sprawie : nadania statutu Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie. 
 2. Uchwała Nr XLVIII/354/2005 - w sprawie : uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego  - Regulamin Targowiska Miejskiego - plik do pobrania
 3. Uchwała Nr XLVIII/353/2005 - w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 
 4. Uchwała Nr XLVIII/352/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową.
 5. Uchwała Nr XLVIII/351/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy 
 6. Uchwała Nr XLVIII/350/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2005. 
 7. Uchwala Nr XLVIII/349/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 8. Uchwała Nr XLVIII/348/2005 - w sprawie: nadania regulaminu Straży Miejskiej w Ostródzie 
 9. Uchwała nr XLVII/347/2005 - w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 
 10. Uchwała Nr XLVII/346/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok
 11. Uchwała Nr XLVI/345/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 12. Uchwała Nr XLVI/344/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
 13. Uchwała Nr XLVI/343/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Utworzenie stref rekreacji dziecięcej oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej w Ostródzie”.
 14. Uchwała Nr XLVI/342/2005 - w sprawie: intencji współfinansowania inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ostróda”. 
 15. Uchwała Nr XLVI/341/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: osiedla 40-lecia obszar „ Nad Jarem „ 
 16. Uchwała Nr XLVI/340/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jedność” w Ostródzie.
 17. Uchwała Nr XLVI/339/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 18. Uchwała Nr XLVI/338/2005 - w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
 19. Uchwała Nr XLVI/337/2005 - w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 
 20. Uchwała Nr XLVI/336/2005 - w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej 
 21. Uchwała Nr XLVI/335/2005 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 
 22. Uchwała Nr XLVI/334/2005 - w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rok.
 23. Uchwała Nr XLVI/333/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 24. Uchwała Nr XLVI/332 /2005 - w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym prz ul. Pieniężnego 35A 
 25. Uchwała Nr XLV/331/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 26. Uchwała Nr XLIII/330/2005 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami: UT1, UT2, UT3, UT4 i D1 
 27. Uchwała Nr XLIII/329/2005 - w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/311/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 28. Uchwała Nr XLIII/328/2005 - w sprawie: opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2006. 
 29. Uchwała Nr XLIII/327/2005 - w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005. 
 30. Uchwała Nr XLIII/326/2005 - w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 31. Uchwała Nr XLIII/325/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/318/2005 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 32. Uchwała Nr XLII/324/05 w sprawie : zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006 – 2008, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie 
 33. Uchwała Nr XLII/323/2005 w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. 
 34. Uchwała Nr XLII/322/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. 
 35. Uchwała Nr XLII /321/ 2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w rejonie ulic Olsztyńska - Gizewiusza, w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza
 36. Uchwała Nr XLII/320/2005 w sprawie nieuwzględnienia w części uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – tereny oznaczone symbolami:UT1 i D1 oraz w obrębie osiedla Witosa – tereny oznaczone symbolami:UT1, UT2, UT3, UT4 i D1. 
 37. Uchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 38. Uchwała Nr XLII/318/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.
 39. Uchwała Nr XLII/317/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/314/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 40. Uchwała Nr XLI/316/2005 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza, w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów, obszaru śródmieścia i w obrębie ulicy Stefana Jaracza. rysunek , rysunek nr 2
 41. Uchwała Nr XLI/315/2005 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US13  - rysunek , rysunek 2
 42. Uchwała Nr XLI/314/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na rok 2005. 
 43. Uchwała Nr XL/313/2005 - w sprawie podziału Miasta Ostródy na stałe obwody głosowania.
 44. Uchwała Nr XL/312/2005 - w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Ostródy odrębnych obwodów głosowania. 
 45. Uchwała Nr XL/311/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 46. Uchwała Nr XL/310/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubawa do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 47. Uchwała Nr XL/309/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 48. Uchwała Nr XXXIX/308/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/232 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej 
 49. Uchwała Nr XXXIX/307/2005 w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ostródy na lata 2005-2010.
 50. Uchwała Nr XXXIX/306/2005 - o zmianie uchwały Nr XXV/182/04 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 
 51. Uchwała Nr XXXIX/305/2005 - w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XIX/145/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2004r w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. w Ostródzie. 
 52. Uchwała Nr XXXIX/304/2005 - w sprawie : wskazania miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście w zakresie sprzedaży owoców sezonowych. 
 53. Uchwała Nr XXXIX/303/2005 - w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 54. Uchwała Nr XXXVIII/302/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej. 
 55. Uchwała Nr XXXVIII/301/2005 w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Ostródzie dotyczącego koncepcji zagospodarowania terenu byłych koszar wojskowych przy ul. Stefana Czarnieckiego w Ostródzie
 56. Uchwała Nr XXXVIII/300/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 57. Uchwała Nr XXXVIII/299/2005 w sprawie :wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji. 
 58. Uchwała Nr XXXVIII/298/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.
 59. Uchwała Nr XXXVIII/297/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy. 
 60. Uchwała Nr XXXVIII/296/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie.
 61. Uchwała Nr XXXVII/295/2005 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie. 
 62. Uchwała Nr XXXVII/ 294/2005 - w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 63. Uchwała Nr XXXVII/293/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w sprawie współdziałania w zakresie przygotowania narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” zaplanowanego do wykonania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.5. - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjne 
 64. Uchwała Nr XXXVII/292/2005 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 65. Uchwała Nr XXXVII/291/2005 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w kwartale ulic: Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, Seweryna Pieniężnego i Tadeusza Kościuszki – „Białe Koszary  - załącznik - mapa
 66. Uchwała Nr XXXVII/290/2005 - w sprawie nazwania ronda u zbiegu ulic Władysława Jagiełły i ulicy Grunwaldzkiej na terenie miasta Ostródy 
 67. Uchwała Nr XXXVII/289/2005 - w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostródy 
 68. Uchwala Nr XXXVII/288/2005 - w sprawie zmiany przebiegu ulicy Turystycznej na terenie miasta Ostródy
 69. Uchwała Nr XXXVII/287/2005 - w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ostródy 
 70. Uchwała Nr XXXVII/286/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej 
 71. Uchwała Nr XXXVII/285/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie dzielnicy Zajezierze. 
 72. Uchwała Nr XXXVII/284/2005 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/217/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
 73. Uchwała Nr XXXVII/283/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 74. Uchwała Nr XXXVII/282/2005 - w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda. 
 75. Uchwała Nr XXXV/281/2005 - w sprawie: ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy. 
 76. Uchwała Nr XXXV/280/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie. 
 77. Uchwała Nr XXXV/279/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie. 
 78. Uchwała Nr XXXV/278/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Gimnazjum Nr 1 w Ostródzie. 
 79. Uchwała Nr XXXV/277/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Ostródzie. 
 80. Uchwała Nr XXXV/276/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie. 
 81. Uchwała Nr XXXV/275/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Ostródzie. 
 82. Uchwała Nr XXXV/274/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów własnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Ostródzie. 
 83. Uchwała Nr XXXV/273/2005 - w sprawie : gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ostródzie. 
 84. Uchwała Nr XXXV/272/2005 - w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Ostródzie. 
 85. Uchwała Nr XXXV/271/2005 - w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXIX/219/2004 z dnia 6 października 2004 r. dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy. 
 86. Uchwała Nr XXXV/270/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 87. Uchwała Nr XXXV/269/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza. 
 88. Uchwała Nr XXXV/268/2005 - w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/163/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 marca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza. 
 89. Uchwała Nr XXXV/267/2005 - w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/167/2000 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 października 2000r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostródzie. 
 90. Uchwała Nr XXXV/266/2005 - w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy. 
 91. Uchwała Nr XXXV/265/2005 - w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachnku dochodów własnych przez Urząd Miejski w Ostródzie
 92. Uchwała Nr XXXIV/264/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Miejskim Domu Dziennego Pobytu w Ostródzie 
 93. Uchwała Nr XXXIV/263/2005 - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostródzie 
 94. Uchwała Nr XXXIV/262/2005 - w sprawie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Ostróda w 2005 roku 
 95. Uchwała Nr XXXIV/261/2005 - w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
 96. Uchwała Nr XXXIV/260/2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
 97. Uchwała Nr XXXIV/259/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie 
 98. Uchwała Nr XXXIV/258/2005 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie 
 99. Uchwała Nr XXXIV/257/2005 - w sprawie przeprowadzenia kontroli według Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok 
 100. Uchwała Nr XXXIV/256/2005 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
 101. Uchwała Nr XXXIV/255/2005 - w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko” 
 102. Uchwała Nr XXXIV/254/2005 - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 
 103. Uchwała Nr XXXIV/253/2005 - w sprawie przekazania dotacji Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizację pozarządową    
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 12:46:09
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-19 10:02:04
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2386
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-06-16 11:34:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij