czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-14 13:05:48

Uchwały 2004r.

 

 1. Uchwała Nr XXXIII/252/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/197/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania  
 2. Uchwała Nr XXXIII/251/2004 - w sprawie przystąpienia do utworzenia Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 3. Uchwała Nr XXXIII/250/2004 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego pensum godzin niektórych nauczycieli 
 4. Uchwała Nr XXXIII/249/2004 - w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 
 5. Uchwała Nr XXXIII/248/2004 - w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 6. Uchwała Nr XXXIII/247/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/216/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 października 2004r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków nieruchomości użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie.
 7. Uchwała Nr XXXIII/246/2004 - w sprawie budżetu na rok 2005
 8. Uchwała Nr XXXIII/245/2004 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2004 
 9. Uchwała Nr XXXIII/244/2004 - w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami 
 10. Uchwała Nr XXXII/243/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 11. Uchwała Nr XXXII /242/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/233/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów
 12. Uchwała Nr XXXII/241/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/232/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie dziennej stawki opłaty targowej 
 13. Uchwała Nr XXXII/240/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/231/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych 
 14. Uchwała Nr XXXI/238/2004 - w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej i nadania statutu jednostki pomocniczej 
 15. Uchwała Nr XXXI/236/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie  - rysunek
 16. Uchwała Nr XXXI/235/2004 - w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania
 17. Uchwała Nr XXXI/234/2004 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
 18. Uchwała Nr XXXI/233/2004 - w sprawie podatku od posiadania psów 
 19. Uchwała Nr XXXI/232/2004 - w sprawie dziennej stawki opłaty targowej w 2005 r. 
 20. Uchwała Nr XXXI/231/2004 - w sprawie podatku od środków transportowych w 2005 r. 
 21. Uchwała Nr XXXI/230/2004 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 
 22. Uchwała Nr XXXI/229/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 23. Uchwała Nr XXXI/228/2004 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 24. Uchwała Nr XXX/227/2004 - w sprawie powołania Doraźnej Komisji. 
 25. Uchwała Nr XXX/226/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności lokali mieszkalnych nieruchomości od Zakładów Mięsnych S.A. MORLINY 
 26. Uchwała Nr XXX/225/2004 - w sprawie odpłatnego przekazania wybudowanego w ramach inwestycji miejskiej gazociągu na Osiedlu Witosa w Ostródzie 
 27. Uchwała Nr XXX/224/2004 - w sprawie przekazania aportem na stan wybudowanej w ramach inwestycji miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej na Osiedlu Witosa, ul. 3 Maja i ul. Turystycznej w Ostródzie 
 28. Uchwała Nr XXX/223/2004 - w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2005 rok
 29. Uchwała Nr XXX/222/2004 - w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Ostróda 
 30. Uchwała Nr XXX/221/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok
 31. Uchwała Nr XXIX/220/2004 - w sprawie wyrażenia woli finansowania Centrum Integracji Społecznej utworzonego przez organizacje pozarządową 
 32. Uchwała Nr XXIX/219/2004 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostródy 
 33. Uchwała Nr XXIX/218/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Osiedli: Plebiscytowego i Ostrów w Ostródzie – tereny oznaczone symbolami: UT1 i D1, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa w Ostródzie – tereny oznaczone symbolami UT1; UT2; UT3; UT4 i D1 
 34. Uchwała Nr XXIX/217/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
 35. Uchwała Nr XXIX/216/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków nieruchomości użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 0stródzie
 36. Uchwała Nr XXIX/215//2004 - w sprawie polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2004 - 2011 
 37. Uchwała Nr XXIX/214/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Ostródy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej” przy ul. Kościuszki w Ostródzie 
 38. Uchwała Nr XXIX/213/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok.
 39. Uchwała Nr XXVIII/212/2004 - w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ostródzie 
 40. Uchwała Nr XXVIII/211/2004 - w sprawie przyjęcia do realizacji zadania zleconego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego 
 41. Uchwała Nr XXVIII/210/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 r.
 42. Uchwała Nr XXVIII/209/2004 - sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na „Opracowanie projektu technicznego z oceną wpływu na środowisko i studium wykonalności dot. adaptacji i modernizacji budynku przy ul. I Dywizji w Ostródzie” – 40.000 zł
 43. Uchwała Nr XXVIII/208/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na „Opracowanie koncepcji budowy amfiteatru w Ostródzie z oceną oddziaływania i studium wykonalności projektu” – 16.000 zł 
 44. Uchwała Nr XXVIII/207/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na „Opracowanie koncepcji projektu technicznego budowy wiaduktu z oceną oddziaływania na środowisko i studium wykonalności projektu” – 40.000 zł
 45. Uchwała Nr XXVIII/206/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na „Opracowanie koncepcji budowy infrastruktury technicznej studium wykonalności projektu technicznego z oceną oddziaływania na środowisko i projektu technicznego w Osiedlu Plebiscytowym” – 80.000 zł
 46. Uchwała Nr XXVII/205/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla obszarów i obiektów powojskowych w Ostródzie 
 47. Uchwała Nr XXVII/204/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Generała Roji
 48. Uchwała Nr XXVII/203/2004 - w sprawie przyjęcia propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” 
 49. Uchwała Nr XXVII/202/2004 - w sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Ostróda w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”
 50. Uchwała Nr XXVI/201/2004 - w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Miejskiej Ostróda 
 51. Uchwała Nr XXVI/200/2004 - sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/2003 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Jedność” w Ostródzie, gruntu będącego w jej użytkowaniu wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych 
 52. Uchwała Nr XXVI/199/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9 - rysunek
 53. Uchwała Nr XXVI/198/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6   - rysunek
 54. Uchwała Nr XXVI/197/2004 - sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania - , zmiana - Uchwała XXX/252/2004,  zmiana - Uchwała Nr XXVII/153/2008,   zmiana Uchwałą Nr LVI/306/2014
 55. Uchwała Nr XXVI/196/2004 - w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
 56. Uchwała Nr XXVI/195/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 57. Uchwała Nr XXVI/194/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa zakładu utylizacji na wysypisku w Rudnie”
 58. Uchwała Nr XXVI/193/2004 - sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Pogłębienie jeziora Drwęckiego” 
 59. Uchwała Nr XXVI/192/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Infrastruktura techniczna na części ul. Tadeusza Kościuszki w Ostródzie”
 60. Uchwała Nr XXVI/191/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa gazociągu na Osiedlu Witosa w Ostródzie”
 61. Uchwała Nr XXVI/190/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Modernizacja budynku po WKU w Ostródzie”
 62. Uchwała Nr XXVI/189/2004 - sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Ostródzie”
 63. Uchwała Nr XXVI/188/2004 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII z dnia 28 grudnia 2001 r. w Ostródzie 
 64. Uchwała Nr XXVI/187/2004 - w sprawie częściowej rozbiórki dotychczasowego pomnika oraz rekonstrukcji i nadania nazwy nowemu pomnikowi na terenie miasta Ostródy 
 65. Uchwała Nr XXV/186/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat terenu parkingu położonego w Ostródzie przy Placu Jana Pawła II 
 66. Uchwała Nr XXV/185/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Ostródy. 
 67. Uchwała Nr XXV/184/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy 
 68. Uchwała Nr XXV/183/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 69. Uchwała Nr XXV/182/2004 - w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
 70. Uchwała Nr XXV/181/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Ostródy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali widowiskowo-sportowej” przy ul. Kościuszki w Ostródzie 
 71. Uchwała Nr XXV/180/2004 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ostródzie
 72. Uchwała Nr XXV/179/2004 - w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ostródzie 
 73. Uchwała Nr XXV/178/2004 - w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostródzie
 74. Uchwała Nr XXV/177/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 75. Uchwała Nr XXIV/176/2004 - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Ostródy. 
 76. Uchwała Nr XXIII/175/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadań z zakresu administracji rządowej 
 77. Uchwała Nr XXIII/174/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 
 78. Uchwała Nr XXIII/173/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
 79. Uchwała Nr XXIII/172/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w części obszaru oznaczonym symbolem US 19  - rysunek
 80. Uchwała Nr XXIII/171/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w rejonie ulicy Roji - rysunek
 81. Uchwała Nr XXIII/170/2004 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w obszarze oznaczonym symbolem MN5  - rysunek
 82. Uchwała Nr XXIII/169/2004 - w sprawie Miejskiego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej 
 83. Uchwała Nr XXIII/168/2004 - o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu 
 84. Uchwała Nr XXIII/167/2004 - w sprawie częściowej rozbiórki dotychczasowego pomnika oraz rekonstrukcji i nadania nazwy nowemu pomnikowi na terenie miasta Ostródy 
 85. Uchwała Nr XXIII/166/2004 - w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Ostródy 
 86. Uchwała Nr XXIII/165/2004 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ostróda 
 87. Uchwała Nr XXII/164/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok
 88. Uchwała Nr XXI/163/2004 - w sprawie:przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza
 89. Uchwała Nr XXI/162/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy
 90. Uchwała Nr XXI/161/2004 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2004 
 91. Uchwała Nr XXI/160/2004 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda 
 92. Uchwała Nr XXI/159/2004 - w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
 93. Uchwała Nr XXI/158/2004 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na terenie miasta Ostródy w 2004 roku 
 94. Uchwała Nr XXI/157/2004 - w sprawie utworzenia obwodu nr 18 w Areszcie Śledczym w Ostródzie 
 95. Uchwała Nr XXI/156/2004 - w sprawie utworzenia obwodu nr 17 w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. 
 96. Uchwała Nr XXI/155/2004 - w sprawie budżetu na rok 2004 
 97. Uchwała Nr XX/154/2004 - w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda 
 98. Uchwała Nr XX/153/2004 - w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie 
 99. Uchwała Nr XX/152/2004 - w sprawie przeprowadzenia kontroli według planu Komisji Rewizyjnej na 2004 rok 
 100. Uchwała Nr XX/151/2004 - w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Ostródy. 
 101. Uchwała Nr XIX/150/2004 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji
 102. Uchwała Nr XIX/149/2004 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostródzie 
 103. Uchwała Nr XIX/148/2004 - o zamiarze likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ostródzie 
 104. Uchwała Nr XIX/147/2004 - o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ostródzie 
 105. Uchwała Nr XIX /146/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie 
 106. Uchwała Nr XIX/145//2004 - w sprawie zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Spółka z o.o. w Ostródzie 
 107. Uchwała Nr XIX/144/2004 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza
 108. Uchwała Nr XIX/143/2004 - w sprawie objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda
 109. Uchwała Nr XIX/142/2004 - w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni 
 110. Uchwała Nr XIX/141/2004 - w sprawie wydania opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Pulmonologii i Onkologii w Olsztynie 
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-14 13:05:48
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 11:47:08
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2294
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-11-06 09:05:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij