czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-14 08:13:18

Uchwały 2003r.

 

 1. Uchwała Nr VI/48/2003 - w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 2. Uchwała Nr V/22/2003 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
 3. Uchwała Nr V/27/2003 - w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 4. Uchwała Nr V/30/2003 -  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.  - zmiana uchwały
 5. Uchwała Nr XVIII/140/2003 - w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Ostródzie  -  STATUT CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
 6. Uchwała Nr XVIII/139/2003 - w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury z Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie na Centrum Kultury w Ostródzie oraz zmiany zakresu zadań
 7. Uchwała Nr XVIII/138/2003 - w sprawie nadania statutu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 
 8. Uchwała Nr XVIII/137/2003 - w sprawie utworzenia Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
 9. Uchwała Nr XVIII/136/2003 - o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz nadania statutu
 10. Uchwała Nr XVIII/135/2003 - zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/297/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi lecznicze, pomoc rzeczową, pokrycie kosztów pogrzebu i zasiłki celowe 
 11. Uchwała Nr XVIII/134/2003 - w sprawie zasad opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 12. Uchwała Nr XVIII/133/2003 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 
 13. Uchwała Nr XVIII/132/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na nadanie imienia mostowi nad rzeką Drwęcą 
 14. Uchwała Nr XVIII/131/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa do użytkowania wieczystego w zamian za zaległości podatkowe
 15. Uchwała Nr XVIII/130/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Miejska Ostróda - nieobowiązująca
 16. Uchwała Nr XVIII/129/2003 - w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2003
 17. Uchwała Nr XVIII/128/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 18. Uchwała Nr XVII/127/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: S6KP1, S6US7, S6US9 i S6MU6
 19. Uchwała Nr XVII/126/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 20. Uchwała Nr XVII/125/2003 - w sprawie opłat za ustawianie reklam i tablic informacyjnych oraz zasad ich umieszczania w roku 2004
 21. Uchwała Nr XVII/124/2003 - w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiego Zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego
 22. Uchwała Nr XVII/123/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 23. Uchwała Nr XVII/122/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
 24. Uchwała Nr XVI/121/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza oraz w obrębie geodezyjnym nr 1
 25. Uchwała Nr XVI/120/2003 - w sprawie ustalenia składu Stałych Komisji Rady Miejskiej
 26. Uchwała Nr XVI/119/2003 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
 27. Uchwała Nr XVI/118/2003 - w sprawie podatku od posiadania psów
 28. Uchwała Nr XVI/117/2003 - w sprawie dziennej stawki opłaty targowej
 29. Uchwała Nr XVI/116/2003 - w sprawie podatku od środków transportowych
 30. Uchwała Nr XVI/115/2003 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
 31. Uchwała Nr XVI/114/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 32. Uchwała Nr XVI/113/2003 - w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie.
 33. Uchwała Nr XV/112/2003 - w sprawie wydania opinii o likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Olsztynie
 34. Uchwała Nr XV/111/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy
 35. Uchwała Nr XV/110/2003 - w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2004 rok
 36. Uchwała Nr XV/109/2003 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.
 37. Uchwała Nr XV/108/2003 - w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 11 grudnia 2002 r.
 38. Uchwała Nr XV/106/2003 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia miasta Ostróda do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Bałtyk”
 39. Uchwała Nr XV/105 /2003 - w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji reprezentanta Miasta Ostródy w Stowarzyszeniu
 40. Uchwała Nr XV/104/2003 - w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta
 41. Uchwała Nr XV/103/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 42. Uchwała Nr XV/102/2003 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i Sądu Rejonowego w Ostródzie
 43. Uchwała Nr XIV/101/2003 - w sprawie podróży służbowych radnych
 44. Uchwała Nr XIV/100/2003 - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
 45. Uchwała Nr XIV/99/2003 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych w Ostródzie
 46. Uchwała Nr XIV/98/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Żeromskiego
 47. Uchwała Nr XIV/97/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Stefana Czarnieckiego
 48. Uchwała Nr XIV/96/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 49. Uchwała Nr XIV/95/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy
 50. Uchwała Nr XIV/94/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy w rejonie ul. Roji 
 51. Uchwała Nr XIV/93/2003 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G 75 UZ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US 13 - rysunek 
 52. Uchwała Nr XIV/92/2003 - przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie
 53. Uchwała Nr XIV/91/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza
 54. Uchwała Nr XIV/90/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza 
 55. Uchwała Nr XIV/89/2003 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2001 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ostródzie 
 56. Uchwała Nr XIII/88/2003 - w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/264/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 stycznia 1998r
 57. Uchwała Nr XIII/87/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza
 58. Uchwała Nr XIII/86/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza 
 59. Uchwała Nr XIII/85/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza 
 60. Uchwała Nr XIII/84/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową "Jedność" w Ostródzie 
 61. Uchwała Nr XIII/83/2003 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty 
 62. Uchwała Nr XIII/82/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 63. Uchwała Nr XII/81/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok 
  - Załącznik do Uchwały Nr XII/81/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 rok
 64. Uchwała Nr XI/80/2003 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok
 65. Uchwała Nr XI/79/2003 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Ostródy na 2003 rok 
 66. Uchwała Nr XI/78/2003 - w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4/1` położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 
 67. Uchwała Nr XI/77/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza
 68. Uchwała Nr XI/76/2003 - w sprawie: udzielenia bonifikaty przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej „Jedność”
 69. Uchwała Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie Osiedla Drwęckiego Mrongowiusza - rysunek


 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-14 08:13:18
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 08:56:16
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2900
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-04-30 15:12:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij