czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-05 11:16:11

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCA REGULAMINU PRZYZNAWANIA, WSTRZYMANIA I POZBAWIANIA OKRESOWYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH ORAZ WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA NAGRÓD W GMINIE MIEJSKIEJ OSTRÓDA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Krzekotowski Jacek Data wytworzenia informacji: 2016-02-05 11:16:11
Osoba, która odpowiada za treść: Krzekotowski Jacek Data udostępnienia informacji: 2016-02-05 11:17:12
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 682
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-02-18 13:03:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-14 13:54:02

Wyniki konsultacji

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2015-01-14 13:54:02
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2015-01-14 13:54:18
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 906
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-01-14 13:54:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-13 08:48:27

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 08:48:27
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 08:51:05
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 796
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-01-13 08:55:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-30 09:07:59

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DOTYCZĄCA PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 09:07:59
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2014-09-30 09:09:43
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1088
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-09-30 09:09:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-11-13 09:04:52

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2013-11-13 09:04:52
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2013-11-13 09:06:35
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 763
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-11-13 09:06:35
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-11 14:15:06

Informacja o wynikach konsultacji

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2012-05-11 14:15:06
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2012-05-11 14:21:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1319
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-05-11 14:21:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-12 13:55:28

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 
dotycząca projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie:
- w sprawie uchwalenia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi
1. Burmistrz Miasta Ostródy, działając w oparciu o przepis § 3 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r., określa sposób prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w formie:
a) zamieszczenia na okres 14 dni projektu uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda, http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska (zakładka: organizacje pozarządowe) i
b) bezpośrednich spotkań z Ostródzką Radą Organizacji Pozarządowych (tryb § 3 ust. 1 pkt 2).
 
2. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty prowadzące swoją działalność statutową na terenie miasta Ostródy lub działające na rzecz jej mieszkańców w dziedzinie będącej przedmiotem projektu uchwały - mogą składać swoje opinie w sprawie niniejszego projektu aktu prawa miejscowego poprzez przekazanie do dnia 27.04.2012 r. (do godz. 1530) wypełnionego formularza konsultacji
na adres:
 Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24

14-100 Ostróda
3. Za termin otrzymania opinii w sprawie konsultowanego projektu uchwały uznaje się datę wpływu opinii do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
4. Formularz konsultacji pobrać można ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda  (wersja elektroniczna) bądź w pokoju nr 117Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
ul. Adama Mickiewicza 24 (wersja papierowa).
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Piotr Gorzelewski, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, który udziela dodatkowych wyjaśnień (tel. 89 642 94 45).
 
BURMISTRZ MIASTA 
/-/ Olgierd Dąbrowski
Ostróda, dnia 11 kwietnia 2012 r.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2012-04-12 13:55:28
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2012-04-12 15:09:03
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 787
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-04-12 15:27:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-20 14:39:13

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI  
             Na podstawie § 6 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r. Burmistrz Miasta Ostródy informuję, iż zakończyły się prowadzone konsultacje społeczne w zakresie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy na lata 2012 – 2018
             W wyniku konsultacji prowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Załącznika do Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r., w zakresie projektowanego aktu prawa miejscowego wypowiedziała się jedynie Ostródzka Rada Organizacji Pozarządowych, która:
- przekazała w dniu 14.03.2012 r. formularz konsultacji dotyczący projektu niniejszej uchwały proponując dodanie w cz. III, rozdz. I – Misja, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań; Kierunki działań do celu operacyjnego - pkt 6 w brzmieniu:
„Objęcie opieką i edukacją przedszkolną dzieci głębokiej i wielorako niepełnosprawne”.
              Przedstawione przez Ostródzką Radę Organizacji Pozarządowych uwagi uwzględniono w części w projektowanej uchwalew sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy na lata 2012 – 2018.
W związku z powyższym, w cz. III, rozdz. I – Misja, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań; Kierunki działań do celu operacyjnego – zmodyfikowano pkt 2, poprzez dodanie słów:
„ w tym tworzenie warunków do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
 Pełne brzmienie pkt 2, z uwzględnieniem zmian:
„2. Tworzenie bazy opiekuńczej dla dzieci do lat 3, zwiększenie dostępności placówek przedszkolnych oraz uelastycznienie czasu ich pracy, w tym tworzenie warunków do rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
          Zapis ten pozwoli na możliwość realizacji konkretnych przedsięwzięć, w tym przykładowo na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym głęboko i wielorako niepełnosprawnych.
  
Burmistrz Miasta Ostródy
  /-/ Olgierd Dąbrowski
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2012-03-20 14:39:13
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2012-03-20 14:39:18
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1500
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-03-20 14:39:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-01 15:07:42

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 - dotycząca projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ostródy na lata 2012 – 2018
 1. Burmistrz Miasta Ostródy, działając w oparciu o przepis § 3 ust. 2 Załącznika do Uchwały
Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r., określa sposób prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w formie:
a) zamieszczenia na okres 14 dni projektu przedmiotowej uchwały na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda, http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska (zakładka: organizacje pozarządowe) i
b) konsultacji pisemnych prowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 3 z Ostródzką Radą Organizacji Pozarządowych.
 2. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty prowadzące swoją działalność statutową
na terenie miasta Ostródy lub działające na rzecz jej mieszkańców w dziedzinie będącej przedmiotem projektu uchwały - mogą składać swoje opinie w sprawie projektowanego aktu prawa miejscowego poprzez przekazanie do dnia 16.03.2012 r. (do godz. 1530) wypełnionego formularza konsultacji
na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
 3. Za termin otrzymania opinii w sprawie konsultowanego projektu uchwały uznaje się datę wpływu opinii do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
4. Formularz konsultacji pobrać można ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda (wersja elektroniczna) bądź w pokoju nr 117Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
ul. Adama Mickiewicza 24 (wersja papierowa).
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kazimierz Wosiek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, który udziela dodatkowych wyjaśnień (tel. 89 646 22 01). 
 
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Olgierd Dąbrowski 
 
Ostróda, dnia 24.02.2012 r.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2012-03-01 15:07:42
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2012-03-01 15:14:37
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1490
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-03-14 12:14:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-12-22 11:05:54

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 - dotyczących projektów Uchwał Rady Miejskiej w Ostródzie:
1.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda;
2. w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za osiągnięcia w dziedzinie sportu.
1. Burmistrz Miasta Ostródy, działając w oparciu o przepis § 3 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr LVIII/322/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 września 2010 r., określa sposób prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w formie:
a) zamieszczenia na okres 14 dni projektów uchwał na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda, http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska (zakładka: organizacje pozarządowe) i
b) konsultacji pisemnych prowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 3 z Ostródzką Radą Organizacji Pozarządowych.
 2. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty prowadzące swoją działalność statutową
na terenie miasta Ostródy lub działające na rzecz jej mieszkańców w dziedzinie będącej przedmiotem projektu uchwały - mogą składać swoje opinie w sprawie niniejszych projektów aktów prawa miejscowego poprzez przekazanie do dnia 06.01.2012 r. (do godz. 1530) wypełnionego formularza konsultacji na adres:
 
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Adama Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
 
 3. Za termin otrzymania opinii w sprawie konsultowanego projektu uchwały uznaje się datę wpływu opinii do Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
4. Formularz konsultacji pobrać można ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda (wersja elektroniczna) bądź w pokoju nr 117Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
ul. Adama Mickiewicza 24 (wersja papierowa).
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Jacek Krzekotowski, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, który udziela dodatkowych wyjaśnień (tel. 89 646 08 13).
 
 Burmistrz Miasta
/-/ Olgierd Dąbrowski
Ostróda, dnia 15.12.2011 r. 
Pliki do pobrania:
1.  Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda
2. Projekt uchwały  w sprawie Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz warunków i trybu przyznawania nagród w Gminie Miejskiej Ostróda za  osiągnięcia   w dziedzinie sportu
3. Formularz konsultacji dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej  Ostródzie
4. Informacja o wynikach konsultacji
 
 
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2011-12-22 11:05:54
Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2011-12-22 13:09:17
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1214
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-01-09 13:39:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij