czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
Jesteś w dziale: Strona główna / Budżet / 2010
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-22 10:49:27

Uchwała Nr XLIX/283/2010 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 r.

 

 UCHWAŁA NR XLIX/283/2010 
RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE
 Z DNIA 8 STYCZNIA 2010 ROKU

 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na 2010 r.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236,art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). 
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 105.981.286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  z tego: dochody bieżące w wysokości 67.932.540
             dochody majątkowe w wysokości 38.048.746
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 124.190.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.376.211
             wydatki majątkowe w wysokości 55.814.314
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 55.094.314 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a
 4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 720.000 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 6
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące
ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 48.572.336 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;  
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.209.239 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1) kredytów w kwocie 18.209.239
§ 4
1.Przychody budżetu w wysokości 22.494.648 zł, rozchody w wysokości  4.285.409 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 § 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na:
 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł ;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 18.209.239 zł ;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.285.409 zł ;
 § 6
1. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 781.634 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do :
      1. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień
          wydatków między działami, to jest do : 
          - dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększenia w obrębie działu, 
          - dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje między zadaniami, nie powodujące ich zwiększenia w obrębie rozdziału, 
      2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi
          finansowanych z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych; 
      3. przekazania uprawnień kierownikom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu z wyjątkiem
          wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
      4. zaciągania zobowiązań:
             a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej 
                  lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
             b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
      5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9, 10 i 11.
§ 9 
1.      Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
         1. zakładów budżetowych: przychody - 22.350.133 zł, koszty – 22.345.633 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.
2.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.403.506 zł; wydatki -1.483.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
 § 10
1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
         1)     przychody - 80.000 zł,
         2)     wydatki – 85.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 13
 § 11
1. Rezerwa ogólna wynosi - 100.000 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi - 1.500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
 § 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a.
  § 13
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
  § 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Gergola Data wytworzenia informacji: 2010-02-22 10:49:27
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Gergola Data udostępnienia informacji: 2010-02-22 11:22:54
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2433
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2010-02-22 11:22:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-08-17 09:37:37

Dokumenty zmieniające uchwałę budżetową

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Misiowiec Data wytworzenia informacji: 2010-08-17 09:37:37
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Misiowiec Data udostępnienia informacji: 2010-08-17 10:05:21
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2068
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-01-10 13:46:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij