czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:08:30

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownik Gubernat Ewa 89-642-94-68 pokój nr 107 parter
Z-ca kierownika Danowska Aniela 89 642-94-25 pokój nr 110 parter
Inspektor  Dorota Kubacka    pokój nr 107 parter  kubacka@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1)   bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu cywilnego, prowadzenie rejestrów tych ksiąg oraz aktów zbiorowych do tych zdarzeń,
2)  Prowadzenie rejestru stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów.                 
3)  Przyjmowania oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
 b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 d) uznaniu ojcostwa,
 e) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 4) Powiadamianie Sądu Opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.
 5) Składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów
 6) Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych w oparciu o orzeczenia sądowe oraz decyzje administracyjne.
       7) Rejestrowanie związków małżeńskich wyznaniowych ze skutkiem cywilnym w rejestrze stanu cywilnego
 8) Organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego
 9) Wydawanie zaświadczeń o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 10)Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na      ślub.
      11) Wydawanie z akt stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i skróconych,
b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi
d) zaświadczeń o stanie cywilnym
 12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach: zmiany imienia i nazwiska
 13) dokonywanie transkrypcji, uzupełnienia i sprostowania aktu w formie czynności materialno-technicznej
 14) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia, wprowadzenie do rejestru danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem, aktualizacja numeru PESEL na podstawie zagranicznego dokumentu s.c.
 15) wprowadzenie do rejestru zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 10:08:30
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 10:08:40
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 4419
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-09-16 09:26:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij