czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Urząd
      Dane podstawowe
      Wójt
      Skarbnik
      Sekretarz
      Struktura organizacyjna
      Regulamin organizacyjny
      Kontakt
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
      Rejestr instytucji kultury
      Ustalanie numerów porządkowych
Kodeks Etyki
Informacje nieudostępniane
Organy Gminy
      Wójt
      Rada Gminy
           Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo
      Komisje
Oświadczenia majątkowe
      Kadencja 2014-2018
           Oświadczenia majątkowe za rok 2014
           Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
      Kadencja 2010-2014
           Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji
           Oświadczenia majątkowe za rok 2014
           Oświadczenia majątkowe za rok 2013
           Oświadczenia majątkowe za rok 2012
           Oświadczenia majątkowe za rok 2011
           Oświadczenia majątkowe za rok 2010
           Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
      Kadencja 2006-2010
           Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010
           Oświadczenia majątkowe za rok 2010
           Oświadczenia majątkowe za rok 2009
           Oświadczenia majątkowe za rok 2008
           Oświadczenia majątkowe za rok 2007
           Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
      Kadencja 2002-2006
           Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006
           Oświadczenia majątkowe za rok 2006
           Oświadczenia majątkowe za rok 2005
Jednostki organizacyjne
      Jednostki pomocnicze
      Rejestr gminnych jednostek
      Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo
      Zespół Szkół w Marcinkowie
           Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!”
           Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo"
      Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie
           Zamówienia publiczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
      Prawo
           Statut Ośrodka
           Regulaminy
           Zarządzenia
      Formy pomocy
           świadczenia pieniężne
           pomoc rzeczowa
           pomoc usługowa
           świadczenia rodzinne
           fundusz alimentacyjny
           dodatek mieszkaniowy
           dodatek energetyczny
      Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo
      praca w GOPS
      Ogłoszenia
      Zamówienia publiczne
      projekty EFS
           Cel projektu
           Aktualności
           Promocja projektu
           Zamówienia publiczne
           Dokumenty
           Kontakt
      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      Karta Dużej Rodziny
      informacje
Góra Czterech Wiatrów
Majątek i finanse
      Budżet
           Rok 2016
           Rok 2015
           Rok 2014
           Rok 2013
           Rok 2012
           Rok 2011
      Sprawozdania
           Rok 2015
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2014
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2013
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2012
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2011
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2010
                Budżetowe
                Opisowe
           Rok 2009
      Fundusz sołecki
      Majątek Gminy
      Dług publiczny
      Opinie RIO
      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030
Akty prawne
      Uchwały Rady Gminy
      Zarządzenia Wójta
           Sprzed 12 sierpnia 2009r
      Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu)
      Prawo miejscowe
      Porozumienia
      Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego
      Dzienniki Ustaw
      Monitor Polski
      Rządowe Centrum Legislacji
Podatki i opłaty
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r.
      Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r.
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
      Gospodarka odpadami
           Harmonogram odbioru odpadów
           Jak segregować odpady
           Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami
           Uchwały Rady Gminy
           Wzór deklaracji i Oświadczenia
           Nieruchomości niezamieszkałe
           Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
           Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo
           Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
           Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów
           Analiza stanu gospodarki odpadami
      Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty
      Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
      Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie
Gospodarka mieszkaniowa
Planowanie przestrzenne
      Obwieszczenia
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo.
           Obwieszczenia/Ogłoszenia
      MPZP
           Obwieszczenia/Ogłoszenia
Wnioski do pobrania
Promocja gminy
Strategie, plan rozwoju
      Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016
      Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia
           Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
                Cyfrowe Mazury
                Masterplan
                7 Cudów Mazur
                Mazurska Pętla Rowerowa
                Konkurs
                Statut
      Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
           Analiza MOF KWJM
           Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM
           Rewitalizacja MOF KWJM
Inwestycje
      Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015
      Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM)
      Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Najnowsze informacje
Aktualności
      Emisja Obligacji 2013
Praca w Urzędzie
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r.
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019
Wybory Prezydenckie 2015
Wybory Samorządowe 2014
      Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie
Zamówienia publiczne
      Rok 2009
           Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31
           Przetargi nieograniczone do 2009-10-16
           Inne postępowania
      Emisja Obligacji 2013
Ogłoszenia
      Uwaga Przedsiębiorcy !!!
      Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS
      Szkolenia
      Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom"
      Naziemna telewizja cyfrowa
      projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie"
      MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO
Nieodpłatna pomoc prawna
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności
Kultura fizyczna, sport i rekreacja.
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"
Wykluczenie Cyfrowe
      Zamówienia publiczne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
      2016 r.
           Program Współpracy 2016 r.
                konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r.
                komisja konkursowa
           Konkurs ofert 2016 r.
                ogłoszenie Konkursu ofert
                komisja konkursowa
      2015r.
           Program Współpracy 2015 r.
                konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r.
                Uchwała Programu Współpracy 2015 r.
           Konkurs ofert 2015 r.
                ogłoszenie Konkursu ofert
                komisja konkursowa
                rozstrzygnięcie Konkursu ofert
           Oferty pozakonkursowe 2015
      2014r.
           Program Współpracy 2014 r.
                konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r.
                Uchwała Programu Współpracy 2014 r.
           Konkurs ofert 2014 r.
                ogłoszenie Konkursu ofert
                komisja konkursowa
                rozstrzygnięcie Konkursu ofert
           Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r.
           Oferty pozakonkursowe 2014
      2013r.
           Program Współpracy 2013 r.
                konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r.
                Uchwała Programu Współpracy 2013 r.
           Konkurs ofert 2013 r.
                ogłoszenie Konkursu ofert
                komisja konkursowa
                rozstrzygnięcie Konkursu ofert
           Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r.
      2011r.
      2010r.
      2012r.
      2009r.
Strona główna
Strona główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij