Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo"

Ogłoszono: 2012-02-16 07:49:06 przez Marcin Banach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Projekt pn.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo"
 

 

Informacje i pliki do pobrania:
 
 
 
 
Wójt Gminy Mrągowo informuje, iż Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Mrągowo zjawiska wykluczenia cyfrowego, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu dla 56 gospodarstw domowych, spełniających warunki do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zapewnienie dostępu do Internetu dla wybranych uczestników projektu,
 • przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości internetu,
 • uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej

Projekt będzie obejmował następujące typy działań :

 • dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi  i oprogramowaniem w 56 gospodarstwach domowych,
 • dostarczenie Internetu  poprzez zakup urządzeń sieciowych przez okres realizacji projektu, tj. od daty przekazania komputerów gospodarstwom do 31 marca 2014 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
 • modernizacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania i licencji
Termin zakończenia realizacji projektu - 31 marzec 2014 r. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Osoby, deklarujące uczestnictwo w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Mrągowo, jak również muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Gminy Mrągowo.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej, muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu :

 • znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu,
 • nie posiadać dostępu do Internetu,
 • nie posiadać komputera,
 • spełniać kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 • wychowywać co najmniej jedno dziecko w wieku 6-18 lat.

W gospodarstwie domowym, zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie nie może występować problem uzależnienia lub przemocy domowej, chyba że osoba/y uzależniona/e bądź stosująca/e przemoc domową poddała/y się leczeniu i/lub uczęszczają na terapię.

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby chętne do udziału w projekcie muszą wypełnić i przedłożyć ankietę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji wraz z :

 • dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu netto każdego członka gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający moment złożenia ankiety,
 • kserokopią dowodu osobistego,
 • zaświadczeniem o pobieraniu nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez dzieci i młodzież,
 • kserokopią tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
Ankiety dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy w Mrągowie, parter, pok. 2, jak również na stronie internetowej projektu (z lewej strony - do pobrania).

Informacji udziela Pani Beata Mularczyk oraz Pani Adriana Rokosz pod nr tel. 089 741 29 24.
ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY MRĄGOWO POK. 2, PARTER DO DNIA 30 MARCA 2012 R.
 

 

 
 
 
plakat
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Rokosz Data wytworzenia informacji: 2012-02-15 13:40:25
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Rokosz Data udostępnienia informacji: 2012-02-16 07:49:06
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4735
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2013-01-11 12:04:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »