Uchwała nr XVII/122/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008 – 2013

Ogłoszono: 2011-11-09 13:28:16 przez Marcin Banach

Uchwała nr XVII/122/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2008
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008 – 2013

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz. 1218)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/122/08

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013

 

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013.

W § 6 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo określono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

W ocenie organu nadzoru: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie powinny być częścią wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gdyż wieloletni program ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego natomiast zasady wynajmowania lokali stanowią akt prawa miejscowego.

W związku z powyższym Rada Gminy winna podjąć dwie uchwały, jedną w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, drugą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

 
Jerzy Krasiński

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/122/08

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013

 

§ 1. 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013 zwany w dalszej części „Programem” ma za zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrągowo oraz ustalić strategię działania władz samorządowych w zakresie szeroko pojętej polityki mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Program obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział I: Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo i ich stan techniczny oraz prognozę w tym zakresie na lata 2008 – 2013.

Rozdział II: Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata 2008 – 2013.

Rozdział III: Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w poszczególnych latach.

Rozdział IV: Zasady polityki czynszowej.

Rozdział V: Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Rozdział VI: Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokość wydatków remontowo-modernizacyjnych w kolejnych latach.

 

 

Rozdział I

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo i ich stan techniczny oraz prognozę w tym zakresie na lata 2008 – 2013

 

§ 2. Aktualny stan zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo oraz ich stan techniczny przedstawia Tabela nr 1:

 

zasób mieszkaniowy

ogółem
dobry

stan techniczny

średni

stan techniczny

zły

stan techniczny

budynki zasiedlone

35

 

 

 

Budynki stanowiące 100% własność gminy

17
5
8
4

Budynki z lokalami gminnymi i z lokalami osób prywatnych

18

 

 

 

Lokale zasiedlone

59

 

 

 

Lokale w budynkach stanowiących 100% własność gminy

36

 

 

 

Lokale w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe

3

 

 

 

 

§ 3. W latach objętych programem przewiduje się wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy, co najmniej 5 lokali
z przeznaczeniem na lokale socjalne.

 

§ 4. Wielkość zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach Programu i jego stan techniczny wynika z planów sprzedaży
i remontów określonych w § 5, 6 i 9.

 

Rozdział II

Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata 2008 – 2013

 

§ 5. Analiza potrzeb remontowych i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków wykazuje konieczność poprawy warunków w 5 budynkach będących w 100% własnością gminy, a w szczególności:

- naprawę dachów, rynien, rur spustowych oraz kominów,

- naprawę i malowanie elewacji,

- częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

 

 

 

§ 6. Realizacja planu remontów na lata 2008 – 2013 będzie uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie gminy.

 

Rozdział III

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w poszczególnych latach

 

§ 7. W latach 2008 – 2013 Gmina Mrągowo będzie kontynuować sprzedaż lokali komunalnych w oparciu o dogodne warunki wykupu mieszkań określone w Uchwale Nr XXXIX/310/2006 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 kwietnia 2006r.

 

§ 8. W okresie objętym Programem planuje się sprzedaż 26 lokali mieszkalnych:

2008 rok 5 lokali

2009 rok 6 lokali

2010 rok 4 lokali

2011 rok 5 lokali

2012 rok 3 lokali

2013 rok 3 lokali

 

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej

 

§ 9. Stawki czynszu bazowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w oparciu o poniższe zasady ustala Wójt Gminy Mrągowo w formie zarządzenia.

 

§ 10. 1. Stawka bazowa ulega podwyższeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 50% - budynki i lokale o współczesnym standardzie tj. w których znajdują się wszystkie urządzenia techniczne: zimna
i ciepła woda dostarczana centralnie, centralnie dostarczane ciepło, łazienka, wc),

b) 30% - mieszkanie z łazienką i wc bez centralnego ogrzewania dostarczanego centralnie,

c) 20% - mieszkanie wyposażone w instalacje wod.-kan.,

d) 5% - mieszkanie z wodą (dotyczy również hydroforu).

2. Stawka bazowa ulega obniżeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 15% - mieszkanie bez wody,

b) 15% - mieszkanie bez kanalizacji,

c) 10% - mieszkanie bez centralnego ogrzewania,

d) 5% - mieszkanie bez łazienki,

e) 5% - mieszkanie bez wc,

f) 5% - poniżej 2,20m wysokości

3. Obniżenie stawki czynszu może nastąpić z kilku czynników, jednakże kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.

4. Regulacja czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie może być dokonywana częściej, niż co 6 miesięcy.

 

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

§ 11. 1. Lokale i budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są zarządzane przez Urząd Gminy Mrągowo.

2. W miarę dokonywanych sprzedaży lokali, decyzje o zarządzie lokalami mieszkalnymi podejmować będzie wspólnota mieszkaniowa.

 

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokość wydatków remontowo-modernizacyjnych w kolejnych latach

 

§ 12. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Programu będą środki pieniężne przewidziane
w budżetach Gminy Mrągowo uchwalanych na lata 2008 – 2013, środki uzyskane z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz otrzymane przez Gminę Mrągowo środki finansowe z budżetu Państwa jak również z innych źródeł poza budżetowych.

 

§ 13. Szacunkowa wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty: eksploatacji, remontów i konserwacji
w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

Rodzaj wydatków

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Wydatki eksploatacyjne

 

Remonty

 

7200

 

29800

 

7000

 

25000

 

6000

 

20000

 

5000

 

10000

 

5000

 

10000

 

5000

 

10000

 

Ogółem
37000
32000
26000
15000
15000
15000

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2011-11-09 13:06:01
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2011-11-09 13:28:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4376
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2011-11-09 13:28:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »