czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Organy Gminy
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2009-10-20 08:39:38

Statut Gminy Mrągowo

 

UCHWAŁA NR VII/48/2003 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo.

UCHWAŁA NR VII/48/2003
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
 
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo.


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Statut Gminy Mrągowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/172/96 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 27 grudnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz.Urz.Woj.Olszt. z 1997 r. Nr 6 poz.53, zm. z 1998 r. Nr 10 poz.125; zm. z 1999 r. z. Urz.Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 55 poz. 1009; zm. z 2001 r. Nr 93 poz. 1359)

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ludwik Dawid
 

Uchwała nr XXX/250/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 lipca 2005 r.

Uchwała nr XXX/250/2005
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 lipca 2005
 
w sprawie: zmiany statutu Gminy Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759),
Rada Gminy Mrągowo uchwala co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 83, poz. 1240) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 3 skreśla się ust. 5, a zapis ust.6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5.
2. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mrągowo:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
2) Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie,
3) Zespół Szkół w Szestnie,
4) Zespół Szkół w Marcinkowie,
5) Zespół Szkół w Marcinkowie Filia w Grabowie,
6) Szkoła Podstawowa w Bożem,
7) Szkoła Podstawowa w Kosewie,
8) Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Dawid

Uchwała nr XXXII/265/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 16 września 2005 r.

Uchwała nr XXXII/265/2005
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 16 września 2005
 
w sprawie: zmiany statutu Gminy Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759)
Rada Gminy Mrągowo uchwala co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 83, poz. 1240, zm. z 2005r. Nr 110, poz. 1463), wprowadza się następujące zmiany: W § 4 ust. 3 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Dawid

UCHWAŁA NR XVI/112/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA NR XVI/112/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 14 marca 2008 r.
 
w sprawie: zmiany statutu Gminy Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218).
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 83, poz. 1240 ze zm.: Dz. Urz. z 2005r. Nr 11 poz. 08
i Nr 110 poz. 1463) wprowadza się następującą zmianę:

1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mrągowo:
1) Urząd Gminy Mrągowo,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,
3) Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mrągowo z siedzibą w Marcinkowie,
4) Zespół Szkół w Szestnie,
5) Zespół Szkół w Marcinkowie,
6) Szkoła Podstawowa w Bożem,
7) Szkoła Podstawowa w Kosewie,
8) Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie,
9) Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender

Uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 17 lipca 2008 r.

Uchwała nr XIX/140/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lipca 2008 r.


w sprawie: zmiany statutu Gminy Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218).


Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 83 poz. 1240 ze zm.: Dz. Urz. z 2005r. Nr 110 poz. 1463 i Nr 156 poz. 1776, Dz. Urz. z 2008r. Nr 65 poz. 1278) wprowadza się następującą zmianę:
 
w § 4 ust. 3 skreśla się pkt 9.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
 
 
  _____________________
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/140/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 17 lipca 2008r.
 
w sprawie zmiany statutu Gminy Mrągowo
 
                Wprowadzenie zmiany do statutu Gminy Mrągowo wiąże się z zakończoną z dniem 31 maja 2008r. likwidacją zakładu budżetowego pn. „Gminne Centrum Sportu i Rekreacji”, w związku z tym, z wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Mrągowo skreśla się Gminne Centrum Sportu i Rekreacji.


Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

UCHWAŁA NR XVII/163/12 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 30 maja 2012 r.

Uchwała Nr XVII/163/12
Rady Gminy Mrągowo

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Mrągowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) 

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 85, poz. 1240 ze zm.: Dz. Urz. z 2005r. Nr 110 poz.1463 i Nr 156 poz. 1776, Dz. Urz. z 2008r. Nr 65 poz. 1278 i Nr 127 poz. 2011) wprowadza się następującą zmianę: § 4 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 


Sławomir Olender

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2009-10-20 08:39:38
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2009-10-20 08:39:46
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 9526
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-12-18 09:54:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij