czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:39:12

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Mrągowo

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Maciejewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-14 12:39:12
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Maciejewska Data udostępnienia informacji: 2015-12-14 12:42:24
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3588
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-12-14 12:42:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-11 11:58:53

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo”

 


logo_kolor_skrot.jpglogo fundusz
Gmina Mrągowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo” jest dotowana w ramach umowy nr 00162/15/10032/OZ-LZ/D z dnia 15.07.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-12-11 11:58:53
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-12-11 12:01:01
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3697
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-12-11 12:53:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-08 07:38:44

SPRAWOZDANIE z realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo w ramach umowy nr 00162/15/10032/OZ-LZ/D

 

logo WFOŚ
 
 
 
Mrągowo, dnia 16.11.2015 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo w ramach umowy nr 00162/15/10032/OZ-LZ/DData zakończenia realizacji/ rozliczenia zadania:
18.09.2015 r./15.07.2015 r.
Obszar objęty projektem: teren Gminy wiejskiej Mrągowo
Łączny koszt zadania: 15 958,393 zł
Kwota dofinansowania: 13 564,63 zł
Wkład własny mieszkańców: 2393,76

Zadaniem objęto 9 obiektów mieszkalnych. Masa zdjętych płyt falistych wynosi 26,105 Mg. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonała firma Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO S.C. Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, która została wybrana w drodze zapytania ofertowego. Właściciele zostali poinformowani o otrzymanym dofinansowaniu z WFOŚiGW i NFOŚiGW, Pozostałą kwotę za wykonanie usługi mieszkańcy pokryli z własnych środków.

Efekty ekologiczne zadania:
Usunięto łącznie 26,105 Mg pokryć dachowych wykonanych z materiału zawierającego azbest.


Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 07:38:44
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 07:39:24
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3431
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-12-08 07:39:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-26 09:57:31

SPRAWOZDANIE z realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo w ramach umowy nr 00159/14/10032/OZ-LZ

 

Sprawozdanie_usuwanie_azbestuSprawozdanie_usuwanie_azbestu
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 09:57:31
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 10:18:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 5418
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-23 09:14:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-02 11:17:14

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mrągowo

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Maciejewska Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 11:17:14
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Maciejewska Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 11:20:04
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 5552
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-02-02 11:20:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-02 11:01:47

UCHWAŁA NR IV/18/2015 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Mrągowo

 

UCHWAŁA NR IV/18/2015
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 stycznia 2015 roku


w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Mrągowo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 2013r. Dz. U. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j. t. Dz. U. 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.) Rada Gminy Mrągowo uchwala co następuje:
§ 1

Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Mrągowo” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 3

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/18/2015
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Mrągowo


Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z:
- zadań własnych gmin – art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, wg którego zobowiązani jesteśmy do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczno-gospodarczych (odbiorców) w zakresie zaopatrzeniu w energię elektryczną i cieplną oraz gaz na terenie własnej gminy,
- Polityki Energetycznej Polski do 2030r., nakładającej na gminy obowiązek opracowania założeń do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – art. 18, 19, 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (wraz z późniejszymi zmianami) – gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne, efektywne i ekonomiczne wykorzystanie nośników energii, udział odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, zmniejszającego jednocześnie oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko naturalne.
 
Przedmiotowy „Projekt założeń” został wyłożony do publicznego wglądu, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 rok Prawo energetyczne, jak również uzyskał pozytywną opinię samorządu województwa warmińsko - mazurskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie (wraz z późniejszymi zmianami) zgodności
z polityką energetyczną państwa (art. 19 ust. 5 cytowanej ustawy).
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Maciejewska Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 11:01:47
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Maciejewska Data udostępnienia informacji: 2015-02-02 11:04:43
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 5443
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-02-02 11:28:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-06-05 14:00:02

RBK.604.2.2014 Mrągowo, dn. 04.06.2014r. Obwieszczenie Na podstawie art. 30, 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do: opracowania projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021".

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Walijewski Data wytworzenia informacji: 2014-06-05 14:00:02
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Walijewski Data udostępnienia informacji: 2014-06-05 14:12:56
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6433
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-06-05 14:12:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-03-27 11:12:07

INFORMACJA W związku z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342) uległy zmianie przepisy ustawy Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Walijewski Data wytworzenia informacji: 2013-03-27 11:12:07
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Walijewski Data udostępnienia informacji: 2013-03-27 11:15:47
Wprowadził informację do BIP: Justyna Bahr Artykuł był wyświetlony: 8480
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Bahr Data aktualizacji informacji: 2013-03-27 11:15:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:21:23

Gmina Mrągowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrągowo " jest dotowana na podstawie umowy nr 00289/12/10032/OZ-PO/D z dnia 23-11-2012 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

azbest
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Walijewski Data wytworzenia informacji: 2012-12-07 09:21:23
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Walijewski Data udostępnienia informacji: 2012-12-07 09:21:45
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 8479
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-12-07 09:21:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-12-28 14:58:21

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 

 

„Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek składać roczne Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do Marszałka Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (Art. 37, ust. 1 i 3).

Zgodnie z Art. 79c. Jeżeli posiadacz odpadów będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych informacji lub sporządzania
i przekazywania zbiorczego zestawienia danych nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej
w wysokości 10.000 zł.”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem

www.warmia.mazury.pl

zakładka: ochrona środowiska

kategoria: odpady/opakowania/azbest

tytuł: odpady

 

 

 

Informacji na ten temat udzielają:

 

Anna Sorczyńska nr tel. (089) 512 54 46

Justyna Staniszewska nr tel. (089) 512 54 45

Małgorzata Grodzka nr te. (089) 512 54 44

 

 

 

 

Małgorzata Grodzka

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

nr tel. (089) 512 54 44

www.warmia.mazury.pl

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2010-12-28 14:58:21
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2010-12-28 14:58:27
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 9955
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2010-12-28 14:58:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij