czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:45:10

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data wytworzenia informacji: 2015-12-08 14:45:10
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data udostępnienia informacji: 2015-12-08 14:48:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2542
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-12-08 14:48:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:25:08

program Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data wytworzenia informacji: 2015-04-01 11:25:08
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data udostępnienia informacji: 2015-04-01 11:26:27
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4076
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-04-01 11:26:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-22 12:54:16

OGŁOSZENIE !!

 

OGŁOSZENIE !!
Informujemy, że katalog zniżek umożliwiający korzystanie z Karty Dużej Rodziny
znajduje się na stronie internetowej rodzina.gov.pl w zakładce: duża rodzina.
Katalog zniżek jest na bieżąco aktualizowany i są podane instytucje , które uczestniczą w ogólnopolskim programie KDR.
Prosimy rodziny o systematyczne zapoznawanie się z ofertą.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data wytworzenia informacji: 2015-01-22 12:54:16
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data udostępnienia informacji: 2015-01-22 12:54:19
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4579
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-01-22 12:54:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-21 09:48:28

Informujemy, że został wdrożony projekt "Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny"

 

Informujemy, że został wdrożony

projekt "Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny"

 

 

 

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 58/676/14 z dnia 4 listopada 2014 r. przyjął projekt " Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny" mający na celu wspieranie i poprawę jakości życia rodzin wielodzietnych oraz inicjowanie i promowanie działań zmierzających do zaangażowania szerokiego kręgu podmiotów w działania mające za zadanie wzmacnianie aktywności i roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

 

Cele projektu są spójne z nowym rządowym programem dla rodzin wielodzietnych.

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez samorządy lokalne zachęca rodziny do włączania się w Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, umożliwiajac im dostęp do szerszej gamy instytucji wspierających rodziny, nawet w sytuacji, w której nie są one partnerem programu rządowego.

 

Udział w przedsięwzięciu może wziąć każdy podmiot oferujący ulgi czy zniżki na świadczone przez siebie usługi lub realizuje działania i inicjatywy prorodzinne.

 

Chęć uczestnictwa można zgłaszać poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynować będzie wdrażanie projektu.

 

Adres: Ul.Głowackiego 17, 10-449 Olsztyn, pok. 24 a, e-mail: rops@warmia.mazury.pl

 

 

 

 

Po zweryfikowaniu zgłoszenia potencjalni partnerzy zostaną zaproszeni do podpisania porozumienia ws. współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

● W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z pracownikami

Urzędu Wojewódzkiego:

- Panią Anną Daukszys tel. 89 521 95 52

- Panią Izabelą Ciesielską tel. 89 521 95 23

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data wytworzenia informacji: 2015-01-21 09:48:28
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data udostępnienia informacji: 2015-01-21 09:48:32
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4546
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-01-21 09:48:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-01-13 13:19:43

Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny

 
 
kdr_awers_1200_dpi.jpg
 
kdr_rewers_1200-dpiqr.jpg

Źródło obrazka: załącznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.(poz. 1954)

 

Szanowni Państwo

 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.


Z aktami prawnymi można się zapoznać na stronie
mpips.gov.plw zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”.

 

            Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek. Program zawiera ofertę ulg, preferencji oraz świadczeń, jakie mogą uzyskać rodziny wielodzietne w takich obszarach jak m.in. edukacja, kultura, sport i rekreacja, przejazdy komunikacją publiczną, ulgi podatkowe.

             Zadaniem wprowadzonej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest umacnianie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Posiadacz Karty Dużej Rodziny jest uprawniony do korzystania z niej nie tylko na terenie Gminy Mragowo, ale również na obszarze całego kraju.            

 

 

WAŻNE !!!

● Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

● Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

● Karta jest przyznawana bezpłatnie.             

 

Kto może złożyc wniosek o wydanie Kart Dużej Rodziny?

 

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć pełnoletni członek rodziny wielodzienej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek dotyczy wszystkich wyszczególnionych w nim członków rodziny wielodzietnej.

 

Jakie dokumenty należy okazać w celu uzyskania Karty Dużej Rodziny ?

 

 Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

 

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5A/12, pokój 4 .

 

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania pod adresem: www.rodzina.gov.pl w zakładce duża rodzina.

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data wytworzenia informacji: 2015-01-13 13:19:43
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dobrowolska-Rydel Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 13:19:47
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4540
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-01-13 13:19:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij