czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-28 08:22:19

Szanowni Państwo Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.

 

Szanowni Państwo

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. W podzakładce zamieszczone są informacje zarówno dla służb jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na celu ułatwienie udzielenia skutecznej pomocy tym osobom i ich rodzinom.

Ponadto we wskazanej powyżej zakładce dostępna jest m.in. Bazateleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób

i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

 

 

Przewodniczący

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Elżbieta Mierczak

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2015-09-28 08:22:19
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2015-09-28 08:23:14
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1431
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-09-28 08:23:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-06 14:26:30

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo
"Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takie wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą" (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:
1) . Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
2) . Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „ Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „ Niebieska Karta".
3) . Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz 1356 z późn. zm.).
4) . Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).
5) . Uchwała Nr VII/66/l 1 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie
procedury powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
  • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Mrągowo wchodzą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
● Elżbieta Mierczak – Przewodniczący Zespołu Dyrektor GOPS w Mrągowie
Tatiana Walijewska – Kierownik Działu Pomocy Społecznej w GOPS w Mrągowie
● Małgorzata Dobrowolska-Rydel - pracownik socjalny GOPS w Mrągowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mrągowie
● Halina Całka – pełnomocnik GKRPA

Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
● Łukasz Banaś – mł. aspirant policji dzielnicowy Gminy Mrągowo

Oświata w Gminie Mrągowo
● Teresa Jachimowicz – dyrektor Zespołu Szkół w Szestnie

Ochrona Zdrowia w Mrągowie
● Beata Daniłowska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Sąd Rejonowy w Mrągowie
● Mariusz Lemanek – kurator zawodowy ds. Rodzinnych i Nieletnich

Stowarzyszenie SYNAPSA w Mrągowie
● Iwona Krywiczanin – prezes stowarzyszenia

Pamiętaj !
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej, bądź widzisz , że inni jej doznają powiadom Policję ( 997, 112), Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 lub właściwą instytucję np. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ( Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy !Kontakt
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Mrągowo
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo
Telefon : 89 741 33 07

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2014-02-06 14:26:30
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2014-02-06 14:26:53
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2335
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-10-20 14:40:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij