czarnobiały0+1+2
 Start Zamówienia publiczne Prawo miejscowe Góra Czterech Wiatrów Aktualności Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-03-15 11:49:01

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU SAMODZIELNY REFERENT DS. REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12

11-700 Mrągowo

SAMODZIELNY REFERENT DS. REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani:

JULIA HESLER

...............................

(imię i nazwisko)

zamieszkała: MRĄGOWO

.......................

(adres zamieszkania)

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postepowania komisja stwierdziła, że wiedza wykazana przez ww. kandydatkę spełnia zakres wymagań, jakie postawiono przed kandydatami na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Mrągowie

(-) Elżbieta Mierczak

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 11:49:01
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 11:49:58
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3102
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-03-15 11:49:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-02-22 13:13:56

Zarządzenie Nr 4/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w MRĄGOWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2016-02-22 13:13:56
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2016-02-22 13:17:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3748
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-02-22 13:17:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-30 22:04:50

WÓJT GMINY MRĄGOWO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE zwanego dalej GOPS

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hellis Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 22:04:50
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hellis Data udostępnienia informacji: 2015-09-30 22:06:13
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4537
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-09-30 22:06:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-17 14:56:02

OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi PRACOWNIK SOCJALNY Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2015 r. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi
PRACOWNIK SOCJALNY
 
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywany termin zatrudnienia:  styczeń 2015 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego winna być potwierdzona stosownym dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2009r.)

3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne;

5)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

6)    wykształcenie wyższe (socjologia, psychologia, pedagogika pracy socjalnej ) uprawniające    do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

7)    umiejętność obsługi komputera (Microsoft Windows, Word, Excel)

8)    co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej na stanowisku pracownika socjalnego,
 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)     znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy       o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, ustawy o działalności pożytku publicznego   i wolontariacie, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu rodzinnego                        i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego

2)     znajomość podstawowych zadań zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

 3)  odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,

 4)  umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole

 
 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
 2. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 4. świadczenie pracy socjalnej w środowiskach,
 5. współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi     oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 6. opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych               w kontrakcie socjalnym,
 7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.
 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:     

1)     praca administracyjno-biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin dziennie,   obsługa sprzętu biurowego,

2)     miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wojska Polskiego 5A/12,             11-700 Mrągowo,

3)     zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

4)     pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

 
7. Wymagane dokumenty:
 

1.      życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – ( podpisane odręcznie ),

2.      list motywacyjny, (podpisane odręcznie),

3.      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

4.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

5.      podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni
z praw publicznych,

6.      podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7.      kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie, (str.1 i 2)

8.      kopię innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

9.      podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,

10.   podpisane oświadczenie „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik socjalny w GOPS w Mrągowie zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”
.

 

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 7, powoduje odrzucenie ofert.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO” do dnia 29.12.2014r. do godz. 14.00 (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 
 
9. Dodatkowe informacje:

a. aplikacje, które wpłyną do GOPS w Mrągowie po wskazanym terminie nie będą   rozpatrywane,

b. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,

c. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie i w Biuletynie Informacji Publicznej, 

d. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Ośrodku.


Dodatkowe informacje udzielane są w pok. nr 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12, lub pod nr tel.89 741 33 07

 
 

Mrągowo, dnia 17.12.2014 r.

 
 

                                                                                           

                                                                                  p.o. Kierownik GOPS w Mrągowie

                                                                                                   Elżbieta Mierczak
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: p.o. Kierownik GOPS w Mrągowie Data wytworzenia informacji: 2014-12-17 14:56:02
Osoba, która odpowiada za treść: p.o. Kierownik GOPS w Mrągowie Data udostępnienia informacji: 2014-12-17 14:56:11
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 5578
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-01-02 14:59:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 08:09:33

OK.1111.2.2014 Mrągowo, dnia 18.11.2014 r. OGŁOSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze ASYSTENTA RODZINY Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2015 r. Wymiar czasu pracy: pełny etat - w ramach zadaniowego systemu czasu pracy Liczba stanowisk: 1

 

OK.1111.2.2014_Asystent.jpgOK.1111.2.2014_Asystent-2.jpegOK.1111.2.2014_Asystent-3.jpeg
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 08:09:33
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 08:22:01
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6068
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-01-02 14:58:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-10 11:12:11

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

wynik naboru
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2014-03-10 11:12:11
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2014-03-10 11:15:51
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6098
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-03-10 11:15:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:07:37

Zarządzenie Nr 7 .2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie z dnia 20.02.2014r.w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Pomocy Społecznej.

 

Zarządzenie_KG.7.14_2014-02-20_a.pngZarządzenie_KG.7.14_2014-02-20_b.pngZarządzenie_KG.7.14_2014-02-20_c.pngZarządzenie_KG.7.14_2014-02-20_d.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Romanowska Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 14:07:37
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Romanowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 14:17:31
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6107
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-02-21 14:17:31
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:56:24

ZARZĄDZENIE Nr 6.2014 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE z dnia 20.02.2014r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

Zarządzenie_KG.6.14_2014-02-20.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Romanowska Data wytworzenia informacji: 2014-02-21 13:56:24
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Romanowska Data udostępnienia informacji: 2014-02-21 13:57:53
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6040
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-02-21 13:57:53
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij