czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-11-09 13:06:01

Uchwała nr XVII/122/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008 – 2013

 

Uchwała nr XVII/122/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2008
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008 – 2013

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz. 1218)

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/122/08

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013

 

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013.

W § 6 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo określono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

W ocenie organu nadzoru: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie powinny być częścią wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gdyż wieloletni program ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego natomiast zasady wynajmowania lokali stanowią akt prawa miejscowego.

W związku z powyższym Rada Gminy winna podjąć dwie uchwały, jedną w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, drugą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

 
Jerzy Krasiński

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/122/08

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013

 

§ 1. 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo na lata 2008 – 2013 zwany w dalszej części „Programem” ma za zadanie stworzyć podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrągowo oraz ustalić strategię działania władz samorządowych w zakresie szeroko pojętej polityki mieszkaniowej, która winna tworzyć warunki do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Program obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział I: Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo i ich stan techniczny oraz prognozę w tym zakresie na lata 2008 – 2013.

Rozdział II: Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata 2008 – 2013.

Rozdział III: Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w poszczególnych latach.

Rozdział IV: Zasady polityki czynszowej.

Rozdział V: Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Rozdział VI: Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokość wydatków remontowo-modernizacyjnych w kolejnych latach.

 

 

Rozdział I

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo i ich stan techniczny oraz prognozę w tym zakresie na lata 2008 – 2013

 

§ 2. Aktualny stan zasobów mieszkaniowych Gminy Mrągowo oraz ich stan techniczny przedstawia Tabela nr 1:

 

zasób mieszkaniowy

ogółem
dobry

stan techniczny

średni

stan techniczny

zły

stan techniczny

budynki zasiedlone

35

 

 

 

Budynki stanowiące 100% własność gminy

17
5
8
4

Budynki z lokalami gminnymi i z lokalami osób prywatnych

18

 

 

 

Lokale zasiedlone

59

 

 

 

Lokale w budynkach stanowiących 100% własność gminy

36

 

 

 

Lokale w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe

3

 

 

 

 

§ 3. W latach objętych programem przewiduje się wydzielenie z zasobu mieszkaniowego gminy, co najmniej 5 lokali
z przeznaczeniem na lokale socjalne.

 

§ 4. Wielkość zasobu mieszkaniowego w kolejnych latach Programu i jego stan techniczny wynika z planów sprzedaży
i remontów określonych w § 5, 6 i 9.

 

Rozdział II

Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata 2008 – 2013

 

§ 5. Analiza potrzeb remontowych i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków wykazuje konieczność poprawy warunków w 5 budynkach będących w 100% własnością gminy, a w szczególności:

- naprawę dachów, rynien, rur spustowych oraz kominów,

- naprawę i malowanie elewacji,

- częściową wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

 

 

 

§ 6. Realizacja planu remontów na lata 2008 – 2013 będzie uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie gminy.

 

Rozdział III

Plan sprzedaży lokali mieszkalnych w poszczególnych latach

 

§ 7. W latach 2008 – 2013 Gmina Mrągowo będzie kontynuować sprzedaż lokali komunalnych w oparciu o dogodne warunki wykupu mieszkań określone w Uchwale Nr XXXIX/310/2006 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 kwietnia 2006r.

 

§ 8. W okresie objętym Programem planuje się sprzedaż 26 lokali mieszkalnych:

2008 rok 5 lokali

2009 rok 6 lokali

2010 rok 4 lokali

2011 rok 5 lokali

2012 rok 3 lokali

2013 rok 3 lokali

 

Rozdział IV

Zasady polityki czynszowej

 

§ 9. Stawki czynszu bazowego z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w oparciu o poniższe zasady ustala Wójt Gminy Mrągowo w formie zarządzenia.

 

§ 10. 1. Stawka bazowa ulega podwyższeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 50% - budynki i lokale o współczesnym standardzie tj. w których znajdują się wszystkie urządzenia techniczne: zimna
i ciepła woda dostarczana centralnie, centralnie dostarczane ciepło, łazienka, wc),

b) 30% - mieszkanie z łazienką i wc bez centralnego ogrzewania dostarczanego centralnie,

c) 20% - mieszkanie wyposażone w instalacje wod.-kan.,

d) 5% - mieszkanie z wodą (dotyczy również hydroforu).

2. Stawka bazowa ulega obniżeniu z tytułu występowania następujących czynników:

a) 15% - mieszkanie bez wody,

b) 15% - mieszkanie bez kanalizacji,

c) 10% - mieszkanie bez centralnego ogrzewania,

d) 5% - mieszkanie bez łazienki,

e) 5% - mieszkanie bez wc,

f) 5% - poniżej 2,20m wysokości

3. Obniżenie stawki czynszu może nastąpić z kilku czynników, jednakże kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% stawki bazowej.

4. Regulacja czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie może być dokonywana częściej, niż co 6 miesięcy.

 

Rozdział V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

§ 11. 1. Lokale i budynki wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są zarządzane przez Urząd Gminy Mrągowo.

2. W miarę dokonywanych sprzedaży lokali, decyzje o zarządzie lokalami mieszkalnymi podejmować będzie wspólnota mieszkaniowa.

 

Rozdział VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej i wysokość wydatków remontowo-modernizacyjnych w kolejnych latach

 

§ 12. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach Programu będą środki pieniężne przewidziane
w budżetach Gminy Mrągowo uchwalanych na lata 2008 – 2013, środki uzyskane z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz otrzymane przez Gminę Mrągowo środki finansowe z budżetu Państwa jak również z innych źródeł poza budżetowych.

 

§ 13. Szacunkowa wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty: eksploatacji, remontów i konserwacji
w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 

Rodzaj wydatków

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Wydatki eksploatacyjne

 

Remonty

 

7200

 

29800

 

7000

 

25000

 

6000

 

20000

 

5000

 

10000

 

5000

 

10000

 

5000

 

10000

 

Ogółem
37000
32000
26000
15000
15000
15000

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2011-11-09 13:06:01
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2011-11-09 13:28:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4352
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2011-11-09 13:28:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-11-09 13:08:00

Uchwała nr XVII/121/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 

Uchwała nr XVII/121/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2008

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy


Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)


Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrągowo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/292/2001 Rady Gminy Mrągowo z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/121/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2008r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr XV/100/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013.
W § 6 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo określono zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
W ocenie organu nadzoru: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie powinny być częścią wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gdyż wieloletni program ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego natomiast zasady wynajmowania lokali stanowią akt prawa miejscowego.
W związku z powyższym Rada Gminy winna podjąć dwie uchwały, jedną w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, drugą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński
Załącznik do Uchwały Nr XVII/121/08
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 18 kwietnia 2008r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

§ 1. 1. W celu realizacji zadań związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gmina Mrągowo będzie wykorzystywała mieszkaniowy zasób Gminy stanowiący jej własność. Wykorzystywanie zasobu mieszkaniowego Gminy będzie odbywało się poprzez:
a) wynajem lokali,
b) wynajem lokali socjalnych,
c) wynajem lokali zamiennych.
2. Lokale mieszkaniowe znajdujące się w zasobach Gminy mogą być wynajmowane osobom, których warunki zamieszkania
i trudna sytuacja materialna kwalifikują te osoby do zawarcia umowy najmu lokalu.
3. Przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się:
a) osoby samotne, których dochód jest niższy niż 100% kwoty najniższej emerytury,
b) rodziny, których dochód jest niższy niż 75% najniższej emerytury na osobę gospodarstwa domowego.
4. Warunki zamieszkiwania, o których mowa w ust. 2 spełniają osoby mieszkające w lokalach, w których na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej.
5. Postanowienia art. 1 ust. 1-4 nie dotyczą osób lub rodzin, które zbyły lokal mieszkalny nabyty wcześniej od gminy.

§ 2. Bez względu na kryteria określone w § 1 umowy na najem lokali mogą być zawierane z osobami podlegającymi przekwaterowaniu do lokalu zamiennego:
a) z budynków przeznaczonych do rozbiórki,
b) z budynków przeznaczonych do przebudowy lub modernizacji,
c) pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
d) zobowiązanymi do opróżnienia lokalu na skutek zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

§ 3. 1. Prawo do wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,
b) zostały pozbawione lokalu mieszkalnego w wyniku zdarzeń losowych, posiadają dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 50% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 25% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony tj. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

§ 4. 1. Lokale, których najem związany będzie ze stosunkiem pracy mogą być najmowane bez względu na warunki zamieszkiwania i bez względu na wysokość dochodów osobom sprowadzonym do danej miejscowości z uwagi na niezbędne potrzeby kadrowe związane z rodzajem wykonywanej przez nie pracy zawodowej lub posiadanymi kwalifikacjami.
2. Umowę najmu na lokal, o którym mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony z możliwością przedłużenia.

§ 5. 1. Najemcy lokali mieszkalnych mogą dokonywać zamiany zajmowanych lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy, również z osobami najmującymi lokale w innych zasobach.
2. Zamiana komunalnych lokali mieszkalnych wymaga zezwolenia właściciela tj. Gminy reprezentowanej przez Wójta.
3. Wójt Gminy może zaproponować zamianę lokalu mieszkalnego lokatorowi, który:
a) nie przestrzega warunków umowy najmu lokalu,
b) zalega z należnym czynszem i opłatami za lokal za okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 6. 1. Osoby ubiegające się o najem lokali z zasobu mieszkaniowego gminy winny do wniosku dołączyć dokumenty poświadczające rodzaj i wysokość dochodu członków rodziny do wspólnego zamieszkiwania oraz określić rodzaju lokalu.
2. Realizacja wniosków następuje po uzyskaniu wolnych lokali mieszkalnych.
3. Przed zawarciem umowy najmu na lokal mieszkalny, wniosek osoby starającej się o lokal, podlega weryfikacji.

§ 7. Przy zawarciu umowy najmu na lokal o powierzchni powyżej 80 m2 Wójt Gminy Mrągowo biorąc pod uwagę koszt utrzymania lokalu nie stosuje kryterium zawartego w § 14 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały, stosując pozostałe zasady.

§ 8. Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia Społeczną Komisję Mieszkaniową jako organ doradczy w sprawach opiniowania wniosków i list osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy oraz lokali socjalnych.

§ 9. Osoby inne niż wymienione w art. 691 § 1 Kodeksu Cywilnego, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub po jego śmierci, mogą ubiegać się o zawarcie umowy na lokal mieszkalny na zasadach zawartych w uchwale.

§ 10. Za dochód, o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 1 uważa się dochód określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.


Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2011-11-09 13:08:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2011-11-09 13:28:16
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3964
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2011-11-09 13:28:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij