czarnobiały0+1+2
 Start Zamówienia publiczne Prawo miejscowe Góra Czterech Wiatrów Aktualności Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-12-14 13:43:46

Mrągowo, dnia 14.12 2015 r. OK.340.1.2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług informatycznych

 

Mrągowo, dnia 14.12 2015 r.
OK.340.1.2015
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na świadczenie usług informatycznych

I. Nazwa i adres Zamawiający
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741-33-07
e-mail: gops_mragowo@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, a w szczególności:
1) przeprowadzanie bieżącej konserwacji i aktualizacji programów komputerowych,
2) przeprowadzanie instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach pracy,
3) określanie potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
4) nadzorowanie nad przeprowadzaniem archiwizowania baz danych,
5) czuwanie nad bezpieczeństwem sieci, jej zabezpieczeniem i rozbudową,
6) instalowanie aplikacji na komputerach znajdujących się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie,
7) nadzorowanie nad sprzętem komputerowym, diagnozowanie i usuwanie problemów związanych z naprawą sprzętową (odpłatność wyłącznie za podzespoły po stronie Zamawiającego) oraz nad oprogramowaniem zainstalowanym u Zamawiającego,
8) pełnienie obowiązków wynikających z wdrożonej u Zamawiającego Polityki Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji – ASI, dokonywanie zmian oraz aktualizacji dokumentów związanych z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych,
9) dobór, instalowanie i przywracanie systemów operacyjnych,
10) konfigurowanie sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail,
11) prowadzenie czynności związanych z opieką gwarancyjną nad sprzętem komputerowym i sprzętem peryferyjnym - obecnym i zakupionym w trakcie trwania umowy, dostarczenie do serwisu gwarancyjnego w przypadku uszkodzenia podzespołów,
12) w sprawach pilnych i awariach niezwłoczny przyjazd na wezwanie.

Zamawiający informuje, że w użytkowaniu na terenie ośrodka jest 13 stanowisk komputerowych opartych na systemie operacyjnym Windows oraz 1 serwer

III. Wymogi niezbędne do realizacji usługi:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:
1)    posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (w celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia),
2)    posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
3) Wykonawca powinien posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej jednostki samorządu terytorialnego,
4) Zamawiający oczekuje utrzymania ciągłości pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie objętym powyższym wykazem, w stanie gwarantującym bezproblemowe funkcjonowanie Ośrodka, zgodnie z oczekiwaniami jego pracowników.

IV. Termin realizacji i warunki wykonania usługi:
wykonanie usługi w okresie od 01 stycznia 2016 r., do 31 grudnia 2016 r., na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia,
Zleceniobiorca będzie świadczył usługi w siedzibie Zleceniodawcy w ustalony dzień tygodnia przez dwie godziny w tygodniu,
w przypadku szczególnych i nagłych potrzeb, Zleceniobiorca wykonywać będzie zadania na wezwanie Zleceniodawcy,
rozliczenie odbywać się będzie raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku na koniec każdego miesiąca kalendarzowego i przedstawionej Zamawiającemu

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi dokumentami w terminie określonym w treści niniejszego zapytania.

V. Kryteria oceny ofert:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie

VI. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28 grudnia 2015 roku listownie, kurierem lub osobiście do godziny 15:00 do siedziby Zamawiającego według danych adresowych zamieszczonych poniżej:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług informatycznych


VII. Inne postanowienia
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad dokonywania zakupu, dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 14/2014 Kierownika GOPS w Mrągowie z dnia 05 maja 2014 r.
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2015-12-14 13:43:46
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2015-12-14 13:48:18
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2741
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-12-14 13:48:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-24 15:10:21

unieważnienie zapytania ofertowego na usługę psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mągowie ul. Wojska Polskieg 5A/12

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Całka Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 15:10:21
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Całka Data udostępnienia informacji: 2015-11-24 15:11:54
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3171
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-11-24 15:11:54
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-24 13:33:55

Zapytanie ofertowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na usługę prawną w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Całka Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 13:33:55
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Całka Data udostępnienia informacji: 2015-11-24 13:34:40
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3201
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-11-24 13:34:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-18 15:13:34

Zapytanie ofertowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Całka Data wytworzenia informacji: 2015-11-18 15:13:34
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Całka Data udostępnienia informacji: 2015-11-18 15:14:25
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3329
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-11-18 15:14:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-16 14:22:09

Mrągowo, dnia 13.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Mrągowo, dnia 25 marca 2015 r.

OK. 340.4.2015


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE OFERTOWYM
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE


1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

2. W niniejszym postępowaniu złożono dwie oferty
Lp
 Dane Wykonawcy
 Uwagi
 1 Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn
 
 2 InPost S.A.
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
 Oferta odrzucona
3. Zamawiający skontaktuje się z wyłonionym Wykonawcą w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu i miejsca zawarcia umowy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.


p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak
 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Mrągowo, dnia 24 marca 2015 r.
OK.340.3.2015
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
dotyczy: zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
Zamawiający informuję, że oferta z dnia 23 marca 2015 r. złożona przez InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków w zakresie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie – została odrzucona z ww. postępowania.
UZASADNIENIE
W zapytaniu ofertowym ogłoszonym w dniu 13 marca 2015 r. Zamawiający określił warunki świadczenia usług pocztowych oraz wzór formularza ofertowego, na podstawie którego potencjalny Wykonawca mógł złożyć stosowną ofertę.
W dniu 23 marca 2015 r. do Zamawiającego wpłynęła oferta Wykonawcy - InPost Spółka Akcyjna, ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, która to oferta okazała się niezgodna z formularzem ofertowym określonym przez Zamawiającego. Mianowicie Wykonawca zmodyfikował treść formularza ofertowego wprowadzając dodatkowe zapisy nieprzewidziane przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego oraz formularzu ofertowym.
Mając powyższe na uwadze, złożono nieprawidłowy formularz ofertowy, co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako nieodpowiadającej treści zapytania ofertowego.


p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak
 

Odpowiedzi na zapytania ofertowe usługi pocztowe z dnia 20.03.2015

Mrągowo, dnia 20 marca 2015 r.


OK.340.2.2015dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.W odpowiedzi na pismo z dnia 18 marca 2015 r. w przedmiocie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na zawarte w treści ww. pisma pytania:

1) W rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 1, 2.1, 2.13 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych. Pragniemy zauważyć, że usługi te ma prawo wykonywać tylko jeden operator pocztowy – operator wyznaczony, którym obecnie jest Poczta Polska. Ponadto usługi te świadczone są wyłącznie obywatelom w ramach powszechnego dostępu do usług pocztowych, nie zaś podmiotom, którym Poczta Polska składa indywidualnie określoną ofertę. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższych usług z opisu przedmiotu zapytania.

Odpowiedź:

Zamawiający w treści zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2015 r. jednoznacznie wskazał, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
W związku z powyższym, zapytanie skierowane przez Wykonawcę jest całkowicie niezrozumiałe w kontekście ogłoszonego zapytania ofertowego, a żądanie wykreślenie usług pocztowych o charakterze powszechnym jest niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak powyższego zapisu w treści ww. zapytania ofertowego.
2) W rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2 lit. b oraz 2.3 Zamawiający wskazuje że usługi pocztowe świadczone w ramach zamówienia mają być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Wykonawca zwraca uwagę, że nie są to przepisy „powszechnie” obowiązujące, i jedynym podmiotem zobowiązanym do stosowania powyższego jest operator wyznaczony w ramach obowiązku świadczenia przez niego usług pocztowych nałożonego przez ustawę – Prawo Pocztowe. Odesłanie do świadczenia usług powszechnych czyni przedmiot zamówienia niejednoznacznym. Powszechne usługi pocztowe w rozumieniu art. 45 Prawa pocztowego świadczone są, zgodnie z art. 46 tej ustawy, przez operatora wyznaczonego, który to obowiązek pełni do końca 2015 roku Poczta Polska S.A. na mocy art. 178 ustawy. Usługi będące przedmiotem zamówienia nie są zaś świadczone w ramach obowiązku nałożonego przez ustawę, nie są więc powszechnymi usługami pocztowymi w powyższym rozumieniu. Usługi świadczone przez innych operatorów pocztowych, jak również przez operatora wyznaczonego, ale nie w ramach ustawowego obowiązku, a występującego jako podmiot na konkurencyjnym rynku usług pocztowych, są, co najwyżej, usługami wchodzącymi w zakres usług powszechnych, tj. zgodnie z definicją art. 3 pkt. 30, „usługami pocztowymi obejmującymi przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczonymi przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych”.
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o eliminację cytowanego zapisu z treści SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi Wykonawcy na powyższe pytanie, gdyż zapisy w treści zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2015 r. wskazane w piśmie Wykonawcy z dnia 18 marca 2015 r. nie istnieją. Tym samym, w stanie faktycznym sprawy sugerowanie przez Wykonawcę rzekomo istniejących zapisów w treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalne i całkowicie niezrozumiałe.

3) W rozdziale II – Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 2.5 Zamawiający wskazuje, że będzie nadawał przesyłki na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego i kodeks postępowania cywilnego z zachowaniem zasad dotyczących operatora wyznaczonego. Zgodnie z obecnie już utrwalonym poglądem orzecznictwa, jednym z warunków zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu na usługi pocztowe jest uszczegółowienie zasad wykonywania tzw. przesyłek terminowych, o których mowa w art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz ew. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub też innych analogicznych przepisów odnoszących się do skutku zachowania terminu do wniesienia pisma poprzez nadanie przesyłki w sieci operatora wyznaczonego (tzw. przesyłki terminowe). W przypadku rzeczonego rozwiązania wykonawca – alternatywny operator pocztowy - jest podmiotem dokonującym czynności nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, ale czyni to w imieniu i na rzecz zamawiającego. Opisane wyżej rozwiązanie jest jedynym obecnie dostępnym na rynku usług pocztowych rozwiązaniem zapewniającym udział innych operatorów pocztowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający wymaga, aby nadawane były przesyłki terminowe. Należy dodać, iż rozwiązanie to kilkukrotnie było oceniane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Jak przykładowo zauważała Izba w wyroku z dnia 31 października 2014 roku sygn. KIO 2160/14: Po pierwsze – w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający w wyjaśnieniach treści s.i.w.z. z 22 sierpnia 2014 r. dopuścił możliwość, aby wykonawca zamówienia odbierał przesyłki od Zamawiającego i przekazywał je do nadania w placówce operatora wyznaczonego. Po drugie – InPost skorzystał z tej możliwości i wskazał wprost w ofercie, ze w zakresie dotyczącym przesyłek wymagających zachowania terminu w dacie nadania, doręczanych w przypadkach przewidzianych w kpc, kpk, kpa i Ordynacji podatkowej, zamierza powierzyć wykonywanie zamówienia operatorowi wyznaczonemu. Po trzecie – ponieważ Poczta Polska jako operator wyznaczony ma obowiązek świadczenia powszechnych usług pocztowych, nie może odmówić przyjęcia takich przesyłek nadawanych fizycznie przez InPost w imieniu i na rzecz Zamawiającego. (…) Poczta Polska podnosiła, że rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego narusza art. 29 ust. 2 pzp, a zatem przepis odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie zaś, pomimo dopuszczenia przez Zamawiającego doręczania wąskiej kategorii przesyłek przez wykonawcę zamówienia za pośrednictwem operatora wyznaczonego, forsuje taką interpretację s.i.w.z., jakby takiego rozwiązania nie dało się zastosować z uwagi na status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego. Interpretacji takiej nie sposób zaakceptować, gdyż prowadziłoby to do wniosku, ze całe postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego jest fikcją, gdyż przedmiotowe zamówienie może zostać udzielone wyłącznie Poczcie Polskiej. Przede wszystkim w oczywisty sposób jest to sprzeczne z intencją Zamawiającego uzewnętrzniona w postaci dokonywanych w toku postępowania zmian i wyjaśnień treści s.i.w.z., które konsekwentnie zmierzały do rzeczywistego otwarcia prowadzonego postepowania na konkurencję, a co Poczta Polska bezskutecznie usiłowała zablokować. Do tożsamych wniosków Izba doszła w wyroku w sprawie o sygn. KIO 2601/14: Izba konsekwentnie stoi na stanowisku, iż dopuszczenie nawet w ramach wyjaśnień treści s.iw.z. wykonania części zamówienia dotyczącej przesyłek specjalnych jako tzw. usługi pośrednictwa umożliwia złożenie oferty przewidującej wykonanie zamówienia w taki sposób i nie powoduje jej niezgodności z treścią siwz. Zamawianym / dopuszczonym w ramach przedmiotu zamówienia jest świadczenie polegające na odebraniu przesyłek specjalnych od zamawiającego, ich zaniesienie do placówki Poczty Polskiej i ich nadanie jako przesyłek w imieniu zamawiającego jako przesyłki zamawiającego. (…) Przedmiotem zamówienia przestaje być w tym przypadku jedynie świadczenie usług pocztowych, ale wykonawcy część zamówienia mogą wykonać również w inny, dopuszczony przez zamawiającego, sposób, przy którym osiągnięte zostaną wszystkie cele zamówienia oraz zachowane zostaną zasady konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikające z przepisów ustawy. (…) przedmiotowe odwołanie jest kolejną dokonywaną w ramach środków ochrony prawnej próbą Odwołującego [Poczty Polskiej] zmierzającą do niedopuszczenia do udzielenia zamówienia na usługi pocztowe wykonawcom innym, niż operator wyznaczony. Zgodnie z jednolitym poglądem wyrażanym zarówno przez Pocztę Polską S.A. jak i orzecznictwo, czynność operatora alternatywnego obejmująca nadanie przesyłki u operatora wyznaczonego w imieniu i na rzecz zamawiającego nie jest usługą pocztową, a usługą pośrednictwa w nadawaniu przesyłek (przesyłka nie jest nadawana w sieci pocztowej operatora alternatywnego, vide: KIO 2601/14, KIO 2160/14, KIO 1362/13, Sąd Okręgowy w Gliwicach sygn. akt X Ga 287/13). Jak dodaje Izba (KIO 2601/14): w takim przypadku stronami usługi pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, są Zamawiający i operator wyznaczony. Przy czym Poczta Polska nie jest żadnym podwykonawcą części przedmiotu zamówienia, który zakontraktują Zamawiający i InPost, a których łączył będzie w tym przypadku inny stosunek umowny dotyczący usług polegających na zanoszeniu przesyłek Zamawiającego na Pocztę, nadawaniu ich i opłacaniu. Jak podkreślała przy tym Izba w tym samym wyroku: Niestety za dopuszczeniem obsługi przesyłek specjalnych w taki sposób nie następowały żadne postanowienia lub modyfikacje SIWZ dostosowujące całość postanowień specyfikacji do tego typu rozszerzenia przedmiotu zamówienia i eliminujące wszelkie wątpliwości, co do jego wariantowego charakteru, sposobu jego wykonywania oraz rozliczania. Jak przy tym słusznie podnoszono w piśmie Prezesa UZP zawierającego informację o ustaleniach w trakcie kontroli postępowania prowadzonego przez Miasto Lublin1: uzależnienie możliwości świadczenia usług pocztowych przez operatora innego niż operator wyznaczony w zakresie tzw. przysyłek terminowych od zawarcia z operatorem wyznaczonym pisemnej umowy o współpracy w rozumieniu Prawa pocztowego ograniczyło konkurencję w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem zawarcie takiej umowy uzależnione jest tyko od woli operatora wyznaczonego. Zatem operator pocztowy który nie miał zawartej umowy o współpracę z operatorem wyznaczonym lub przyrzeczenia zawarcia takiej umowy, w istocie nie mógł złożyć niepodlegającej odrzucenia oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Reasumując, Poczta Polska S.A. nie jest w takim przypadku podwykonawcą operatora alternatywnego, a sama usługa pośrednictwa nie jest usługą pocztową. Zarazem zamawiający nie może wymagać od wykonawcy posiadania umowy zawartej z operatorem wyznaczonym (art. 35 Prawa pocztowego). Wynagrodzeniem operatora alternatywnego jest w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa jest suma kosztów nadania przesyłki w placówce operatora wyznaczonego oraz własny narzut. Skoro zarazem mamy do czynienia z usługą „niepocztową” której koszt stanowi częściowo wynagrodzenie uiszczane operatorowi wyznaczonemu, kluczowego znaczenia dla w zakresie jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia w takim przypadku nabiera rzetelne określenie ilości takich przesyłek (należy przypomnieć iż są te jedynie przesyłki wymagające urzędowego potwierdzenia terminu nadania, np. apelacja - zwyczajowo jest to nie więcej niż 5% przesyłek nadawanych u zamawiających), a także określenie zasad dokonywania rozliczeń. Przyjęcie, iż operator alternatywny ma obowiązek pośrednictwa w wykonywaniu nieograniczonej lub też znacząco zawyżonej liczby przesyłek terminowych zamyka postępowanie na konkurencyjność (cena operatora alternatywnego musi uwzględniać bowiem cenę cennikową – bez upustu – operatora wyznaczonego oraz własny narzut). Biorąc pod uwagę powyższe istnieją dwa możliwe sposoby nabywania usług odnoszących się do tzw. przesyłek terminowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia:
 wyłączenie takich przesyłek do odrębnego postępowania;
 lub też opisanie sposobu wykonywania usługi pośrednika w postępowaniu obejmującym szerszy wolumen usług pocztowych.

W tym drugim przypadku w celu zachowania konkurencyjności poza określeniem szacowanej ilości takich przesyłek, koniecznym jest także wyodrębnienie samodzielnego sposobu uiszczania wynagrodzenia z tego tytułu (poprzez alternatywnie zamieszczenie samodzielnej pozycji w formularzu ofertowym lub też poprzez określenie, iż wynagrodzenie za takie przesyłki pobierane jest nie na podstawie cen formularzowych, a na podstawie cenników operatora alternatywnego załączanych do oferty). Brak wyodrębnienia takiej pozycji w praktyce przesądza o konieczności obciążenia zamawiającego kosztami wykonania usługi „niepocztowej” na podstawie cennika załączanego do oferty. Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie zasad rozliczania usługi pośrednictwa przy wykonywaniu tzw. przesyłek terminowych. Czy wynagrodzenie operatora alternatywnego uiszczane będzie na podstawie cennika załączonego do oferty (niezależnie od cen z formularza cenowego), czy też zamawiający dokona modyfikacji s.iw.z. poprzez wyodrębnienie takiej pozycji w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi Wykonawcy na powyższe pytanie, gdyż zapisy w treści zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2015 r. wskazane w piśmie Wykonawcy z dnia 18 marca 2015 r. nie istnieją. Tym samym, w stanie faktycznym sprawy sugerowanie przez Wykonawcę rzekomo istniejących zapisów w treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalne i całkowicie niezrozumiałe.


4) Czy poprzez określone w rozdziale V Kryterium oceny ofert – „oferta najkorzystniejsza ekonomicznie”, należy rozumieć wyłącznie cenę zaoferowaną za wykonanie Zamówienia, gdzie cena najniższa zaoferowana przez danego wykonawcę zostanie uznana za „najkorzystniejszą ekonomicznie”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi Wykonawcy na powyższe pytanie, gdyż zapisy w treści zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2015 r. wskazane w piśmie Wykonawcy z dnia 18 marca 2015 r. nie istnieją. Tym samym, w stanie faktycznym sprawy sugerowanie przez Wykonawcę rzekomo istniejących zapisów w treści zapytania ofertowego jest niedopuszczalne i całkowicie niezrozumiałe. Na marginesie wskazać należy, że zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 13 marca 2015 r. kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto - 100%.

Ogłosznie zapytanie ofertowe

Mrągowo, dnia 13.03.2015 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.


I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5 A/12
11-700 Mrągowo
tel. 89 741 33 07
gops_mragowo@wp.pl

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.
2. Podane w załączniku szacunkowe ilości przesyłek służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu zamówienia. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

a) usługi pocztowe w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych: ekonomicznych ( zwykłych), priorytetowych, poleconych i ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz paczek ekonomicznych, priorytetowych i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

b) usługi pocztowe w obrocie zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

c) doręczanie lub wydawanie przesyłek, o których mowa w pkt. „a” i „b” zwracanych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy;

4. Przez wykonawcę - Operatora rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529).

5. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g (Gabaryt A i B):
a) listy ekonomiczne ( zwykłe) - przesyłki nierejestrowane nie będąca przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;

b) listy zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;

c) listy polecone – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym;

d) listy polecone priorytetowe – przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym;

e) listy polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym;

f) listy polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – przesyłki rejestrowane, najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczono za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym;

g) paczki pocztowe ekonomiczne, priorytetowe i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Wymiary przesyłek listowych:

a) gabaryt A – przesyłka o wymiarach:
- minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm;
- maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm;

b) gabaryt B – przesyłka o wymiarach:
- minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm, szerokość 230 mm;
- maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

Przyjmuje się tolerancję wszystkich wymiarów ( plus - minus 2 mm)


III. Wymagania dotyczące usługi:

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca będzie świadczył usługi pocztowe z uwzględnieniem przepisów:

a) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1529)
b) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1468)
c) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 545)
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) dalej jako „k.p.a.”
e) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.) dalej jako „ k.p.c.”
f) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
g) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
h) innych obowiązujących aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia.

3. Ilość i rodzaj przesyłek/usług określonych w załączniku do Zapytania ofertowego mają charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach, a po stronie Wykonawcy podstaw do wysuwania roszczeń w przypadku nadania przesyłek w ilościach mniejszych niż szacunkowe. Określone rodzaje i ilość poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości oraz/lub rodzaju przesyłek nie stanowi podstawy do zmiany treści umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zapłaci wyłącznie za usługi faktycznie świadczone.

4. Zamawiający każdorazowo przygotuje wykaz przesyłek przeznaczonych do nadania przez Wykonawcę. Przekazanie przesyłek listowych przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowane przez Wykonawcę pieczęcią, datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych).

5. Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych. Zamawiający będzie również nadawał przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego.

6. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia.

7. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.

8. Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek, w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku:
- ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług,
- zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa Pocztowego.

9. W przypadku braku zgody na zmianę cen jednostkowych, każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec okresu rozliczeniowego.

10. Wartości należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju.

11. Wykonawca, co miesiąc wystawi fakturę. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała z dołu, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

12. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej tj. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo Pocztowe dotyczącymi odszkodowania.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

14. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień w opóźnieniu zapłaty.

15. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, ostateczna treść umowy będzie uzgodniona przez strony po wyborze oferenta.

16. Zamawiający przewiduje nadawanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia również przesyłek wymagających zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów np. art. 165 § 2 k.p.c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zapytania lub sporządzania odrębnego wykazu ww. przesyłek.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Ustala się termin wykonania zamówienia od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:


Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania wraz z następującymi dokumentami:

- aktualnym wpisem do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529);

- aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

VI. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto - 100%

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do 23 marca 2015 roku osobiście lub listownie do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego według danych adresowych zamieszczonych poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: oferta na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie
p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mrągowie
(-) Elżbieta Mierczak
Załącznik:
formularz ofertowy

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Mierczak Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 14:22:09
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Mierczak Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 14:26:11
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 8658
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-03-25 12:13:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-05 11:45:52

Mrągowo, dnia 04.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Mrągowo, dnia 13.03.2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie – informuję o unieważnieniu zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Powodem unieważnienia postępowania jest to, że przedmiot zamówienia wymaga uszczegółowienia i doprecyzowania, aby potencjalni wykonawcy mogli złożyć oferty odpowiadające potrzebom zamawiającego.

odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Mrągowo, dnia 9 marca 2015 r.

 

 

 

 

znak sprawy: OK.340.1.2015

 

odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego o świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2015 r., które wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie w dniu 9 marca 2015 r. - uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na zawarte w treści ww. pisma pytania:

Pytanie oferenta:

 1. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczanie na przesyłce listowej lub paczce pocztowej innych elementów niż dane nadawcy i adresata oraz pieczęci i znaków opłaty pocztowej identyfikującej Wykonawcę, np. znaki opłaty pocztowej lub pieczęci innego operatora pocztowego, w tym operatora wyznaczonego? Do takiej sytuacji może dojść w przypadku nadania przez Wykonawcę przesyłki Zamawiającego u innego operatora pocztowego, w tym operatora wyznaczonego.

 

Odpowiedź:

Nie – zamawiający nie dopuszcza umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce pocztowej innych elementów niż dane nadawcy i adresata oraz pieczęci i znaków opłaty pocztowej identyfikującej Wykonawcę.

 

Pytanie Oferenta:

 1. Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie usługi w formie, w której Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie nadaje je u innego operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

              Nie – zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi w formie, w której Wykonawca po odebraniu przesyłek od Zamawiającego następnie nadaje je u innego operatora pocztowego w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Pytanie Oferenta:

 1. W ocenie składającego zapytanie dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług objęte są tajemnicą pocztową zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa pocztowego. Nie mogą więc, poza przykładami wynikającymi z ustawy być ujawniane przez operatora pocztowego podmiotom trzecim, w tym także innym operatorom. Czy w przypadku powierzenia przez jednego operatora pocztowego przesyłki pocztowej innemu operatorowi bez zawarcia stosownej umowy o współpracę Zamawiający uzna, że działanie to stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej?

 

  Odpowiedź:

              Tak – w sytuacji przedstawionej w zapytaniu zamawiający uzna, że to działanie stanowi naruszenie tajemnicy pocztowej.

 

Pytanie Oferenta:

 

 1. Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne świadczenie przez Wykonawcę usług w formie, w której Wykonawca w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem wyznaczonym?

 

Odpowiedź:

             Nie – zamawiający nie dopuszcza świadczenia przez Wykonawcę usług w formie, w której w istocie jest pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, a operatorem wyznaczonym.

 

Pytanie Oferenta:

 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawa pocztowego usługa doręczania przesyłek od nadawcy do adresata ma charakter usługi pocztowej. Natomiast usługa odbierania od Zamawiającego i nadawania w placówkach operatora wyznaczonego korespondencji ma inny, mieszany charakter, w skład tej usługi wchodzi, bowiem świadczenie usługi reprezentacji przy zawieraniu umowy, jak również usługa płatnicza (operator uiszcza, bowiem zapłatę za przesyłkę w placówce operatora wyznaczonego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o usługach płatniczych) oraz usługa przewozu przesyłek do placówki operatora wyznaczonego. Należy zauważyć, iż nawet, jeśli wykonawca wskazuje, iż sam ponosi koszty nadania przesyłki u operatora wyznaczonego, to ze względu na zastosowaną konstrukcję prawną, w której wykonawca zawiera w imieniu nadawcy umowę o świadczenie usług pocztowych w placówce operatora wyznaczonego, płatność ta dokonywana jest w imieniu nadawcy, a nie wykonawcy, tym samym niewątpliwie elementem takiej usługi jest świadczenie usługi płatniczej. Czy Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza świadczenie usługi reprezentacji i usługi płatniczej w ww. rozumieniu?

 

Odpowiedź:

Nie – zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi reprezentacji i usługi płatniczej w rozumieniu przedstawionym w zapytaniu.

 

Pytanie Oferenta

 1. Czy Zamawiający dokona zmiany treści Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie pkt 17 o treści:. „17. Zamawiający przewiduje nadawanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia również przesyłek wymagających zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 KPA art. 12 §6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów np. art. 165 § 2 KPC tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną, a zachowanie terminu jest bardzo istotne w szeregu prowadzonych postępowań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia/zapytania lub sporządzania odrębnego wykazu ww. przesyłek”

 

Odpowiedź:

Tak – zamawiający dokona zmiany treści opisu zamówienia poprzez dodanie pkt. 17 o treści:

17. Zamawiający przewiduje nadawanie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia również przesyłek wymagających zastosowania przepisów art. 57 § 5 pkt 2 KPA art. 12 §6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów np. art. 165 § 2 KPC tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną, a zachowanie terminu jest bardzo istotne w szeregu prowadzonych postępowań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączenia takich przesyłek z zakresu przedmiotu zamówienia/zapytania lub sporządzania odrębnego wykazu ww. przesyłek.”

 

 

Pytanie Oferenta:

7) Czy Zamawiający uzna za dopuszczalne nadawanie przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego?

Odpowiedź:

Nie – zamawiający nie dopuszcza nadawania przesyłek Zamawiającego przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę u innego operatora pocztowego bez zawarcia z nim stosownej umowy, o której mowa w art. 35 ust. 1 Prawa pocztowego.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie

Mrągowo, dnia 04.03.2015r.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

 

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NETTO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

 

I.      Nazwa i adres zamawiającego:

 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

     ul. Wojska Polskiego 5 A/12
     11-700 Mrągowo
     tel. 89 741 33 07
     gops_mragowo@wp.pl
 
 

II.    Opis przedmiotu zamówienia

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

Powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2000 g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania, - doręczania zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Przedmiot zamówienia winien być realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

 
 

2.     Szczegółowe warunki świadczonych usług, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

a)     Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012., poz. 1529),

b)     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r., w sprawie warunków wykonywania powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz.545) lub inne rozporządzenie wydane na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo Pocztowe.

1.     W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą:

·        powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek listowych o wadze do 2000g w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego adresu w Polsce i za granicą – wskazanego przez Zamawiającego,

·        doręczenia zwrotów przesyłek listowych niedoręczonych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,

2.     Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g (Gabaryt A i B):

1)     Zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,

2)     Zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,

3)     Polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłka listową, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,

4)     Polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,

5)     Polecone z poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

6)     Polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

7)     Z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę

8)     Gabaryt A – przesyłka o wymiarach:

a)     Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

b)     Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm,

9)     Gabaryt B – przesyłka o wymiarach:

a)     Minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm, szerokość 230 mm,

b)     Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm

3.     Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania adresatom przesyłek pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r., w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 poz. 545)

4.     Zamawiający każdorazowo przygotuje wykaz przesyłek przeznaczonych do nadania przez Wykonawcę. Przekazanie przesyłek listowych przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowane przez Wykonawcę pieczęcią, datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek zwykłych – nierejestrowanych).

5.     Wykonawca dostarczy bezpłatnie Zamawiającemu druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek krajowych i zagranicznych. Zamawiający będzie również nadawał przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks postepowania administracyjnego, Kodeks postepowania cywilnego z zachowaniem zasad dotyczących operatora wyznaczonego zgodnie z ustawą z dnia 23.11.2012 Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529).

6.     W przypadku uszkodzenia przesyłki Wykonawca ma obowiązek ją zabezpieczyć oraz nanieść adnotację z informacją o osobie dokonującej zabezpieczenia

7.     Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2015 r. do 31.03.2017 r.

8.     Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje przesyłek, w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku:

a)      ustawowej zmiany obowiązku podatkowego Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług,

b)     zmiany cennika powszechnych usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób dopuszczony przez obowiązujące przepisy Prawa Pocztowego.

9.     W przypadku braku zgody na zmianę cen jednostkowych, każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec okresu rozliczeniowego.

10. Wartości należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej ilości przesyłek danego rodzaju.

11. Wykonawca, co miesiąc wystawi fakturę.

12. Zapłata wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę będzie następowała z dołu, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

13. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej tj. za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną naliczoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo Pocztowe dotyczącymi odszkodowania.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

15. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień w opóźnieniu zapłaty.

16. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, ostateczna treść umowy będzie uzgodniona przez strony po wyborze oferenta.

 

III.Termin wykonania zamówienia

Ustala się termin wykonania zamówienia od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

a)      ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania wraz                 z  następującymi dokumentami

- aktualnym wpisem do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529)

                   - aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

V.    Kryteria oceny ofert:

 oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VI.     Miejsce i termin składania ofert:

              Ofertę należy złożyć do 16 marca 2015 roku osobiście lub listownie do godziny 12.00             w siedzibie Zamawiającego według danych adresowych zamieszczonych poniżej:

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: oferta na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Mrągowie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:
formularz ofertowy
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Romanowska Data wytworzenia informacji: 2015-03-05 11:45:52
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Romanowska Data udostępnienia informacji: 2015-03-05 11:48:38
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 8821
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-03-13 09:33:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-03-20 14:12:23

Znak: GOPS DME.4076.11.2014 Mragowo,dn.20.03.2014r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 MRĄGOWO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

Ogłoszenie GOPS 2014Znak: GOPS. DME.4076.11.2014 Mrągowo, dn. 02.04.2014r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych
w ramach projektu systemowego:
"AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA GMINY MRĄGOWO"
.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 11-700 Mrągowo,
ul. Wojska Polskiego 5A/12 tel. 089/741-33-07 informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych w ramach projektu systemowego: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA GMINY MRĄGOWO" wpłynęła 1 oferta , z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert .
Oferta Nr 1.
Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa
Al.Jerozolimskie 44 pok. 201
Cena brutto – 126.000,00 zł.
Termin wykonania zadania – 18 grudzień 2014r.

Komisja przetargowa działając w dniach od 27.03.2014r. do dnia 02.04.2014r.
wg kryteriów SIWZ przyznała następującą ilość punktów:
1. Cena – waga 50 %
Oferta nr 1 – 50,00 pkt.
2. Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – waga 50%
Oferta nr 1 - 50,00 pkt.
ŁĄCZNIE :
Oferta Nr 1 – 100,00 pkt.
W związku z powyższym komisja przetargowa wybrała
Ofertę Nr 1 - Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al.Jerozolimskie 44
Warunki przyjętej oferty:
Oferta zdobyła 100 punktów. Oferent spełnił warunki SIWZ i zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Cena brutto 126.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
Termin wykonania usługi- 18 grudzień 2014r.
Oferta z wybranym Oferentem zostanie zawarta z art. 94 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) tj. 08.04.2014r.
p.o. kierownik GOPS w Mrągowie
Elżbieta Mierczak
Do wiadomości :
1.Oferent
- Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa
Al.Jerozolimskie 44
2.tablica ogłoszeń wm.
3.strona www.bipgminamragowo.net.
4.a/a

   Ogłoszenie GOPS 2014                                                                       
 
 
 
 
Znak: GOPSDME.4076.11.2014                                                                                      Mragowo,dn.20.03.2014r.
 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE
ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 MRĄGOWO

 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na

Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych

usługi szkoleniowe w ramach

 Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo”

                             współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

1.   Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo

tel. (089)741-33-07, faks (089) 741-33-07 w.14
email: gops_mragowo@wp.pl

2.   Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46 ustawy Pzp) o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

3.   Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie s.i.w.z.:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie zamieszczone są na stronie:  bip.gminamragowo.net - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

oraz na portalu UZP – ogłoszenie nr  94878-2014 z dnia 20.03.2014r.

4.   Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz świadczenie usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych dla 21 osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrągowo , w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Mrągowie - uczestników Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL, „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” .

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a)     przygotowania szczegółowego programu, planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych
i dydaktycznych, w tym materiały pomocnicze i piśmienne (notatnik, długopis, teczka)

b)     realizacji poszczególnych zadań, w tym warsztatów, kursów i terapii przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie, z uwzględnieniem specyfiki osób szkolonych

c)     koordynacji oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymi zadaniami,

d)     bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia,

e)     prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, w tym dokumentacji warsztatów, kursów i terapii , ściśle wg wytycznych Zamawiającego,

f)      zapewnienia sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych warsztatów, kursów i terapii, zlokalizowanych w Mrągowie

g)     zapewnienia i udostępnienia sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć, w tym w szczególności: rzutnik multimedialny – minimum 2 sztuki, laptopy – minimum 2 sztuki, auto instruktażowe do prowadzenia nauki teoretycznej w ramach kursu „Prawo jazdy kategorii B” – min 2 sztuki

h)     zapewnienia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, pomocniczych i piśmiennych dla wszystkich uczestników warsztatów, kursów i terapii,

i)       

            zapewnienia wyżywienia w formie cateringu w formie obiadu i przerwy kawowej dla 21  

           uczestników szkoleń, kursów i doradztwa w każdym dniu prowadzenia zajęć. Dostawa

           posiłków musi nastąpić w dniach odbywania się zajęć szkoleniowych.

 

j)      zapewnienia ubezpieczenia NNW dla 21 uczestników warsztatów, kursów
i terapii,

k)     wydania uczestnikom warsztatów, kursów i terapii świadectw końcowych na zakończenie udziału
w projekcie,

l)      sfinansowanie kursu „Prawo jazdy kategorii B” dla 6 uczestników projektu, w tym badań profilaktycznych, przeprowadzenie zajęć teoretycznych, przeprowadzenie zajęć praktycznych przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu państwowego

m)   sfinansowanie kursów zawodowych dla 15 osób, uwzględniając predyspozycje uczestników projektu zdiagnozowane przez doradcę zawodowego, zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy. Kursy zawodowe obejmują m.in.: przeprowadzenie instruktażu i szkolenia stanowiskowego BHP, przeprowadzenie zajęć w formie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu, zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania produktów, wydanie certyfikatów o ukończeniu szkolenia dla 15 uczestników, przeprowadzenie ankiet oceniających szkolenie, ubezpieczenie nnw dla 15 uczestników, przygotowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć itd)

n)     organizacji i sfinansowania 3 miesięcznego stażu zawodowego dla 1 Uczestnika projektu w zakresie: zapewnienia miejsca stażowego, zawarcia umów stażowych, opracowania programu stażu, przeprowadzenia szkolenia BHP, przeprowadzenia badań medycyny pracy, pokrycia kosztu dojazdu do miejsca odbywania stażu, zakupu odzieży roboczej, zapewnienia ubezpieczenia nnw na czas odbywania stażu, sprawowania kontroli realizacji stażu, wypłatę stypendium stażowego, zapewnienia opinii stażowych.

o)     stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego

p)     przekazania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie www.inwestycjawkadry.pl

q)     przekazania Zamawiającemu produktów wykonanych w ramach prowadzonej praktycznej nauki zawodu jako przykład efektu i celowości zrealizowanego szkolenia

r)      w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia sprawozdania merytorycznego z realizacji kursów, szkoleń, warsztatów i poradnictwa na zakończenie każdego miesiąca realizacji przedmiotu umowy.

 
 
 

Szczegółowy zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ.

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do :

 1. przedstawienia raportu, w którym będzie zawarta informacja o jakości szkoleń, kursów i doradztwa oraz terapii (ankiety oceniające prowadzone wśród uczestników zajęć),
 2. przeprowadzenia ankiet oceniających efektywność i jakość warsztatów, kursów i terapii
 

Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania częstotliwości szkoleń do możliwości czasowych uczestników szkoleń oraz do dostosowania się do stworzonego harmonogramu i ewentualnych późniejszych zmian zgłaszanych przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać Zamawiającemu części zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom na swój koszt i swoje ryzyko.

Wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać Zamawiającemu jakie części szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zamierza powierzyć podwykonawcom na swój koszt i swoje ryzyko. W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie ze wskazaniem części szkolenia  w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego objętego przedmiotem zamówienia jakie zamierza powierzyć podwykonawcom na swój koszt i swoje ryzyko oraz z podaniem danych podwykonawców ( imię i nazwisko lub nazwa firmy) i ich adresów. Takie oświadczenie musi być w oryginale oraz musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi, a w przypadku podpisania oświadczenia przez pełnomocnika należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo do jego podpisania.       

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych ani równoważnych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 

5)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia
kursantów - na każdym jego etapie.

 

6) Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80.50.00.00-9 - Usługi szkoleniowe;
Dodatkowe:
80.53.00.00-8 – Usługi szkolenia zawodowego
80.41.12.00-0 – Usługi szkół nauki jazdy


7
) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

8)W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.

9) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 

10) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11)Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 18.12.2014r.

 

12)       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy:

 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Pracy oraz wpis do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie agencji poradnictwa zawodowego.

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 5 (pięć) zamówień na usługi główne, o wartości nie mniejszej, niż 70.000 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy ) każda

 

Za główną usługę Zamawiający uzna usługę polegającą na realizacji szkoleń, kursów zawodowych , warsztatów i poradnictwa indywidualnego, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym :

w tym

·       co najmniej 1 (jedno) zamówienie, w którym jednym z elementów wsparcia była realizacja kursu „Prawo jazdy kategorii B”

·       co najmniej 1 (jedno) zamówienie, w którym jednym z elementów wsparcia była organizacja i koordynacja staży dla uczestników projektu

 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w ramach zamówienia wykonawca musi wykazać, że przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce prowadzenia szkoleń, zapewniał usługi cateringowe, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów i poradnictwa;

 

UWAGA – NIE UWAŻA SIĘ ZA ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW WŁASNYCH WYKONAWCY;

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane. Kryterium weryfikacji będą poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ).

 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, czyli odpowiednimi urządzeniami;

W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w tym w szczególności:

1 sztuka rzutnika multimedialnego

1 sztuka flipcharta,

1 sztuka laptopa

2 auta instruktażowe spełniające warunki szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii B.

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

(załącznik nr 8 do SIWZ).

 

d) dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać że będą dysponować osobami bezpośrednio uczestniczącymi w realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, jak następuje:

 
Trener - psycholog, posiadający:

·                            wykształcenie wyższe - mgr psychologii,

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów kompetencji psychospołecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener – psycholog, psychoterapeuta posiadający, 

·                            wykształcenie wyższe - mgr psychologii,

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji terapii psychologicznej, rodzinnej i psychospołecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener - doradca zawodowy, posiadający:

·                            wykształcenie wyższe kierunek – doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
 

Trener - stylista i wizażysta, posiadający:

·                            wykształcenie wyższe kierunkowe,

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów stylizacji i wizażu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener – instruktor kursu „Prawo jazdy kategorii B”, posiadający:

·                            legitymację instruktorską Starosty Powiatowego do szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji kursów „Prawo jazdy kategorii B” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 

Trener - specjalista zarządzania, posiadający:

·                            wykształcenie wyższe, kierunek - zarządzanie, marketing

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 2 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów z zakresu ekonomiki prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener - psycholog, pedagog posiadający:

·                            wykształcenie wyższe, kierunek – psychologia, pedagogika

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji warsztatów z zakresu kompetencji rodzicielskich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” posiadający:

·                            wykształcenie wyższe, kierunek – marketing, zarządzanie

·                            minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                            w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji kursów z zakresu kształcenia kompetencji sprzedażowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener kursu „Stolarz” posiadający:

·                           uprawnienia do przeprowadzenia kursu zawodowego „Stolarz”

·                           minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                           w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji kursów z zakresu technik meblarskich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Trener kursu „Opiekunka osób starszych” posiadający:

·                           wykształcenie wyższe – kierunek pielęgniarstwo

·                           minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy/trenera,

·                           w okresie ostatnich 3 lat (licząc od terminu składania ofert) uczestniczył w realizacji kursów „Opiekunka osób starszych ” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

 

Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  (załącznik nr 7 do SIWZ).

Uwaga! Zamawiający na etapie badania ofert przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje/wykształcenie w/w wskazanych osób

 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

W celu wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca winien wykazać, że

1) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 120.000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy ) lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (na kwotę minimum 120.000 zł - sto dwadzieścia tysięcy złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 

2) posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 120.000- zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) ważną nie krócej niż do zakończenia realizacji zamówienia w tym postępowaniu, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, a w przypadku gdy posiadana polisa OC jest ważna krócej niż do zakończenia terminu realizacji zamówienia w tym postępowaniu wykonawca oprócz aktualnie posiadanej polisy OC w zakresie działalności objętej zamówieniem w tym postępowaniu na kwotę 120.000zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) złoży oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy o zobowiązaniu się do przedłożenia zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia w tym postępowaniu takiej polisy OC ważnej nie krócej niż do dnia zakończenia realizacji zamówienia w tym postępowaniu.  

 

Ocena spełniania przez wykonawcę warunków będzie dokonana w oparciu i na podstawie wskazanych w pkt. 10 poniżej dokumentów i oświadczeń załączonych przez wykonawcę do oferty.

 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U.
z 2013, poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ (oryginał)

b.   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

c.    aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d.    aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-

8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

h) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru określonego
w załączniku nr 9 do SIWZ (oryginał).

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty

Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie konsorcjum,
a także wspólnicy spółki cywilnej.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia /dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2. ppkt. a), b), c), d), e), f), g) składa każdy
z wykonawców oddzielnie. Dokumenty/ oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1 ppkt. a), b), c), d) e), składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy oraz art.24 ustawy - dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.1.a

2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia oświadczenia/dokumenty,
o których mowa w punkcie 9.2. lit. a), b), c), d), e), f), g składa oddzielnie wykonawca i podmiot udostępniający.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów i oświadczeń zawartych w pkt 1, 2, 3 lub nie złożył wyjaśnień dotyczących dokumentów lub oświadczeń zawartych w pkt 1, 2, .3 Zamawiający na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 Pzp ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według reguły
„spełnia" albo „nie spełnia" na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

        III.     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie- zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagane doświadczenie będzie oceniane łącznie dla wykonawców, ale każdy z wykonawców musi dołączyć do oferty dokumenty .

 

       IV.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych   osób, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 

13.       Informacja na temat wadium:

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
 
 
L.p.
Kryterium

Znaczenie procentowe – maksymalna ilość punktów w kryterium   Liczba punktów (waga)

1.
Cena (koszt)
Waga – 50 %
0 – 50
2.

Liczba usług szkoleniowych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (L)

Waga 50%
0 – 50
 
RAZEM
0 – 100
 
 
 

2.     W kryterium „Cena” ( koszt ) najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

 
Nr kryterium:
Wzór:
1
Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 50

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof - cena podana w ofercie
Uzyskane wyniki z przeliczenia punktów w kryterium cena według wzoru powyżej będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku   
 
 
 1. W kryterium „Liczba usług szkoleniowych zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (L) oferta może otrzymać łącznie od 0 do 50 pkt.
 

Liczba punktów przyznanych w tym kryterium będzie uzależniona od ilości wykazanych
i udokumentowanych w ofercie usług o wartości nie mniejszej, niż 70.000 zł brutto, każda
z tych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w ramach zamówienia wykonawca musi wykazać, że przeprowadził szkolenia, zapewniał miejsce prowadzenia szkoleń, zapewniał usługi cateringowe, zapewniał materiały oraz trenerów do prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów i poradnictwa ;

 

a)     za 5 (pięć) usług szkoleniowych opisanych powyżej tj. za ilość wymaganą do spełnienia warunków udziału w postępowaniu - 0 (zero) pkt.

b)     za 6 (sześć)   lub 7 (siedem) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 4 (cztery) pkt.

c)     za 8 (osiem) lub 9 (dziewięć) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 8 (osiem) pkt.

d)     za 10 (dziesięć) lub 11 (jedenaście) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 12 (dwanaście) pkt.

e)     za 12 (dwanaście) lub 13 (trzynaście) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 16 (szesnaście) pkt.

f)      za 14 (czternaście) lub 15 (piętnaście) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 20 (dwadzieścia ) pkt.

g)     za 16 (szesnaście) lub 17 (siedemnaście) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 24 (dwadzieścia cztery pkt.

h)     za 18 (osiemnaście) lub 19 (dziewiętnaście) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 28 (dwadzieścia osiem) pkt.

i)      za 20 (dwadzieścia) lub 21 (dwadzieścia jeden) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 32 (trzydzieści dwa) pkt.

j)      za 22 (dwadzieścia dwa) lub 23 (dwadzieścia trzy) usługi szkoleniowe opisane powyżej
- 36 (trzydzieści sześć) pkt.

k)     za 24 (dwadzieścia cztery) lub 25 (dwadzieścia pięć) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 40 (czterdzieści) pkt.

l)      za 26 (dwadzieścia sześć) lub 27 (dwadzieścia siedem) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 44 (czterdzieści cztery) pkt.

m)   za 28 (dwadzieścia osiem) lub 29 (dwadzieścia dziewięć) usług szkoleniowych opisanych powyżej - 48 (czterdzieści osiem) pkt.

n)     za 30 (trzydzieści) lub więcej usług szkoleniowych opisanych powyżej - 50 (pięćdziesiąt) pkt.

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w formie dowodu dokument potwierdzający realizacje powyższej usługi w punktowanym zakresie np. referencje.

 
 
 

UWAGA – NIE UWAŻA SIĘ ZA ZAMÓWIENIA PROJEKTÓW WŁASNYCH WYKONAWCY;

 

ZAMAWIAJACY NIE UZNA ZA PROJEKT REALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ POJEDYNCZYCH SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, KURSÓW, PORADNICTWA JEŻELI DANY PROJEKT OBEJMOWAŁ CYKL SZKOLEŃ LUB WARSZTATÓW POŁACZONYCH Z KURSAMI ZAWODOWYMI I/LUB PORADNICTWEM – ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WERYFIKACJĘ DOKUMENTOW ZAŁĄCZONCYH DO OFERTY W TYM KRYTERIUM OCENY    POPRZEZ PISEMNE WYSTĄPIENIE DO PODMIOTÓW ZLECAJĄCYH WYKONAWCY REALIZACJĘ WYKAZANYCH SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, KURSÓW, PORADNICTWA INDYWIDULANEGO. 

 
 
 1. Punkty przyznane za kryterium Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (L) będą liczone według następującego wzoru:  
Nr kryterium:
Wzór:
2

Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (L)

Liczba punktów = ( L/ Lmax ) x 50

gdzie:

 - L - liczba punktów przyznanych ofercie w tym kryterium

- Lmax - maksymalna możliwa liczba punktów do uzyskania za kryterium

- 50 – maksymalna liczba punktów w tym kryterium tj.50 punktów, otrzyma oferta zawierająca największą liczbę udokumentowanych szkoleń opisanych powyżej, które zostały zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 
7.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 
15. Miejsce , termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy złożyć w budynku siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,
w gabinecie Kierownika GOPS ul. Wojska Polskiego 5A/12  , 11-700 Mrągowo d
o dnia 27.03.2014.

do godz.09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w  budynku siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie,

w gabinecie Kierownika GOPS , ul. Wojska Polskiego 5A/12 , 11-700 Mrągowo  dnia 27.03.2014r.

o godz. 10.00.
 
16. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

18.Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

19. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

20.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest

Pani Joanna Flakowska tel. 0-89/741-33-07 Informacji można zasięgnąć także w siedzibie GOPS w Mrągowie ul. Wojska Polskiego 5A/12 w dniach od poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00.

 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej bip.gminamragowo.net oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/m GOPS Mrągowo oraz w Urzędzie Gminy Mrągowo od dnia 20.03.2014r., zdjęto dnia ………..

 

                                                                                 p.o. kierownik GOPS w Mrągowie

 

                                                                                                            Elżbieta Mierczak

 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: GOPS Mrągowo Data wytworzenia informacji: 2014-03-20 14:12:23
Osoba, która odpowiada za treść: GOPS Mrągowo Data udostępnienia informacji: 2014-03-20 14:25:24
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 23687
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-04-02 14:41:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-04-26 16:20:15

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 MRĄGOWO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

GOPS407.01.2013_Ogłoszenie o wyniku GOPS 2013.png

GOPS407.01.2013_ogloszenie_naglowek.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Koniecka Data wytworzenia informacji: 2013-04-26 16:20:15
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Koniecka Data udostępnienia informacji: 2013-04-26 16:25:25
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 33104
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2013-05-10 14:16:08
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-12-03 15:56:09

Mrągowo, dnia 30.11.2012r. GOPS.4076.01.2012 ZAPROSZENIE Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z dnia 14 września 2006 r. z późn.zm.) Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 5a/12 tel. 0-89 741-33-07 zaprasza do składania ofert na wykonanie kursu zawodowego pn. „STOLARZ” dla 3 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mrągowie , którego efektem będzie wykonanie produktów meblowych.

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Flakowska Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 15:56:09
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Flakowska Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 15:56:13
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 32482
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-12-03 15:56:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-18 14:06:19

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych w ramach projektu systemowego: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA GMINY MRĄGOWO"

 

Ogłoszenie o wyniku GOPS 2012.png

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Koniecka Data wytworzenia informacji: 2012-06-18 14:06:19
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Koniecka Data udostępnienia informacji: 2012-06-18 14:07:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 35626
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-06-18 14:07:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij