czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-05-31 14:40:15

Zarząd spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

Mrągowo, dnia 27.05.2016r.

G4W.6840.3.2016

 

Zarząd spółki G4W Spółka z o.o.
 w Mrągowie

ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki gruntu Nr 450/1, obręb Probark, o pow. 0,6111ha będącej własnością spółki G4W Spółka z o.o. w Mrągowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Mrągowie prowadzona jest Księga Wieczysta o Nr 32636. W/w nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie administracyjne czy sądowe. Przedmiot  przetargu objęty jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  terenów rekreacyjnych  „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo, oraz zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2016r., poz. 705, stanowiącymi, że obszar, na którym położona jest nieruchomość, znajduje się na terenach urządzeń i obiektów sportowych (jednostka US1 planu) z przeznaczeniem podstawowym: m.in. obiekty i urządzenia sportowe oraz dopuszczalnym: m.in. zabudowa hotelowa, obiekty gastronomiczne i handlowe.

W bezpośredniej bliskości nieruchomości przebiegają wszelkie media: sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna, sieć elektryczna i telekomunikacyjna, sieć gazowa, drogi dojazdowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 300.000,00 zł netto (słownie: trzysta tysięcy złotych) oraz doliczony należny podatek VAT  w wysokości 23%. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 36.900,00zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 CZERWCA 2016 roku włącznie, na konto spółki G4W Spółka z o.o., w Banku Spółdzielczym w Mrągowie, na rachunek nr 94 8848 0008 0010 7103 2003 0001. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy spółki G4W.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27 CZERWCA 2016 roku w siedzibie Spółki G4W w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 4, od godziny 10:30. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarządowi Spółki G4W przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Zarząd Spółki G4W w Mrągowie, telefon (89) 750 57 85 lub 506 141 528.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Spółki G4W : http://www.gora4w.com.pl/  a także stronie BIP-u Urzędu Gminy Mrągowo w okresie od 27 maja 2016r. do 27 czerwca 2016r.

 

Prezes Spółki G4W

(-)Tomasz Machaj

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Machaj Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 14:40:15
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Machaj Data udostępnienia informacji: 2016-05-31 14:40:20
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3990
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-05-31 14:40:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij