czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zamówienia publiczne
 Drukuj informację

Tryb: nieograniczony

Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta Mrągowo

Status: rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 318243-2010

Termin składania ofert: 2010-11-22 10:30:00

Termin otwarcia ofert: 2010-11-22 11:00:00

Ogłoszono dnia 2010-11-10 przez Kuchciński Mirosław

Treść

OGŁOSZENIE
O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 193.000 EURO
GMINA MIASTO MRĄGOWO
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A. tel. 89/741-90-00
e-mail: zamowienia@mragowo.um.gov.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi położonymi na terenie miasta Mrągowo”.
 
I.           Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro
II.         Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.bip.mragowo.um.gov.pl od momentu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.       Przedmiot i Zakres zamówienia.
Przedmiot zamówienia
Kod CPV 703300000-3 usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi położonymi w Mrągowie:
1. przy ul. Brzozowej 3 o powierzchni 412 m², zamknięty
2. przy ul. Brzozowej 5 o powierzchni 19 857 m², zamknięty, wpisany do rejestru zabytków
3. przy ul. Brzozowej 6 o powierzchni 15 260 m², zamknięty, wpisany do rejestru zabytków
4. przy ul. Młodkowskiego o powierzchni 57 580 m²
1. Sprawowanie funkcji zarządcy cmentarza polegające na:
a)       wyznaczanie miejsc grzebalnych pod poszczególne rodzaje grobów a także innych miejsc stosownie do planu zagospodarowania cmentarza oraz przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 31 stycznia 1959r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295) z późn. zmianami), a w szczególności:
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1.08.2001r., w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001r., Nr 90, poz. 1013 ze zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r., w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (DZ. U. z 2001r., Nr 153, poz. 1783).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.03.2008r., w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby, i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284).
b)       prowadzeniu nadzoru nad wykonywaniem przez inne podmioty gospodarcze usług pogrzebowych, cmentarnych i innych. Przestrzegania aby teren cmentarza nie tracił powagi miejsca kultu zmarłych.
c)       prowadzeniu dokumentacji cmentarnej w formie elektronicznej i pisemnej (ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu, księgi grobów, alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu w układzie rocznikowym, rejestru kart zgonu, rejestru miejsc zarezerwowanych).
d)       pobieraniu stosownych opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, zgodnych z cennikiem ustalonym przez Zamawiającego i przekazywaniu tych opłat na rzecz Zamawiającego.
e)       wykonywaniu innych czynności nie wymienionych w umowie, a ciążących na Zarządcy, wynikających z obowiązujących przepisów.
f)        ubezpieczenie (na cały okres trwania umowy) na własny koszt terenu cmentarza wraz z obiektami na nich znajdującymi się od następstw zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przedłożenie kserokopii dokumentów ubezpieczenia.
2. Całoroczne utrzymanie cmentarzy polegające na wykonywaniu niżej wymienionych robót:
1)       pielęgnacji trawników tj.
a)       nawożeniu – 2 x w roku ( wiosną i latem)- 2 930m2,
b)       koszeniu wraz z zagrabieniem skoszonej trawy – w kwietniu 1 x , w maju 3 x, w czerwcu 3 x, w lipcu 2 x, sierpniu 2 x, wrześniu 2 x, październiku 1 x. – 29990,60 m2,
c)       podlewaniu – w okresie suszy – co dwa tygodnie,
d)       pieleniu - w okresie od wiosny do jesieni co 2 tygodnie,
e)       dosiewaniu traw w miejscach wydeptanych – 1 x w okresie wegetacji,
f)        wygrabianiu liści – na bieżąco w okresie jesiennym,
2)       pielęgnacji nasadzeń krzewów ozdobnych, żywopłotów i drzew tj.,
a)       pieleniu - w okresie od wiosny do jesieni co 2 tygodnie, 
b)       nawożeniu – 2 x w roku ( wiosną i latem),
c)       cięciu formującym – 2 x w roku ( wiosną i latem),
d)       podlewaniu – w okresie suszy – 1 x w tygodniu,
e)       usuwaniu odrostów – 2 x w roku (wiosną i latem),
f)        usuwanie samosiewów drzew i krzewów do 10 lat – 2 x w roku ( wiosną i latem).
3)       utrzymaniu obiektu wraz z terenami przyległymi w czystości i porządku poprzez:
a)       zamiatanie ciągów komunikacyjnych o powierzchni 6 578,19 m2 – 2 x w tygodniu,
b)       odchwaszczanie ciągów komunikacyjnych - co dwa tygodnie,
c)       codziennym oczyszczaniu terenów z zanieczyszczeń,
d)       wyposażenie cmentarzy w niezbędną liczbę kontenerów na odpady oraz bieżące ich opróżnianie i postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ( art. 3 ust. 3 pkt 22 i art. 5 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r., Dz. U. z 2007r., Nr 39, poz. 251).
e)       usuwaniu roślinności dziko rosnącej między grobami i z terenów przyległych do cmentarzy – 2 x w miesiącu,
f)        bieżące prowadzenie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie piaskiem oraz likwidacja gołoledzi) ciągów komunikacyjnych (gruntowych i utwardzonych) i parkingów o łącznej powierzchni 11 143,49 m2,
g)        Wykonawca nie może używać soli oraz sprzętu ciężkiego,
h)       codziennym sprzątaniu pomieszczeń domu przedpogrzebowego i toalet,
i)         usuwaniu tzw. „dzikich wysypisk odpadów” z terenu cmentarza i terenów przyległych do cmentarzy – 3 x w roku,
j)         utrzymaniu porządku na kwaterze mogił poległych milicjantów zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Brzozowej 6 oraz mogiły żołnierza armii niemieckiej z okresu I Wojny Światowej zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Brzozowej 5.
4) utrzymaniu w należytym stanie technicznym obiektów zlokalizowanych na cmentarzach i całej infrastruktury, a mianowicie:
- wykonywanie bieżących remontów i napraw w domu przedpogrzebowym między innymi: usuwanie śniegu z dachu, naprawa dachu, likwidacja zacieków (w roku 2009 wystąpił przeciek dachu), utrzymanie w czystości pomieszczeń domu przedpogrzebowego, odnowienie ścian raz w roku,
- wykonywanie bieżących napraw i usuwanie awarii w sanitariatach, sieci wodno- kanalizacyjnej,
- wykonywanie bieżących napraw ciągów komunikacyjnych (uzupełnianie brakujących płytek, likwidacja nierówności),
- wykonywanie bieżących napraw i utrzymanie drożności przepustów, cieków odprowadzających wody opadowe,
- bieżące usuwanie skutków dewastacji, odnowienie raz w roku ławek, koszy na śmieci, krzyży (ustawione na cmentarzu przy ul. Młodkowskiego i Brzozowej 6) itp.,
- dla potrzeb realizacji poszczególnych zadań Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt materiały i narzędzia niezbędne do realizacji umowy, transport oraz utylizację odpadów,
- wykonywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji, prowadzenie książki obiektu oraz wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami art.61-65 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
5) ponoszeniu kosztów zużycia energii elektrycznej, dostaw wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych.
6) zabezpieczeniu obiektów wraz z nagrobkami przed uszkodzeniem i zniszczeniem przez osoby trzecie (nadzorowanie zamykania i otwierania bram).
7) udostępnianie sanitariatów ( przy domu przedpogrzebowym) w godz. 7ºº - 19ºº w okresie od maja do września, a poza tym okresem w zależności od warunków atmosferycznych ale nie krócej niż w godzinach 7ºº- 15ºº.
IV.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Termin realizacji zamówienia: 
    - rozpoczęcie01.01.2011 r.
    - zakończenie – 31.12.2014 r.
VI. Warunki udziału w przetargu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)      posiadania fachowej wiedzy i doświadczenia,
3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) wymienionych niżej dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie.
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a)       Wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie – spełnieniem tego warunku będzie wykonanie minimum jednej tego typu usługi,
b)       Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawiedysponowania tymi osobami,
c)       Licencji zawodowego zarządcy nieruchomości,
d)       Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
e)       Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
f)        Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 b) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżejzastępuje się go dokumentem   zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraj pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VII. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Kryteria oceny ofert:
         Cena brutto – waga kryterium 100 %
IX. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo do dnia 22.11.2010 r. do godziny 10:30.
X. Składający ofertę zostaje nią związany na okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
XI. Do udzielania wyjaśnień „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, ze strony Zamawiającego, upoważnia się: kierownika w ref. GKM Jolantę Rypinę pok. 50A, tel. 89 741 9026, inspektora Ewę Kuśpiet, pok. 53, tel. 89 741 9019 oraz inspektora Mirosława Kuchcińskiego, pok. 23, tel. 89 741 9008. Informacje będą udzielane w dniach pracy Urzędu od godz. 9:00 do 15:00. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr 36/OPZ/341/2010 będzie można uzyskać w pok. 23.
XII. Otwarcie ofert   
Nastąpi w Urzędzie Miejskim, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A w pokoju nr 19 (wejście przez sekretariat) w dniu 22.11.2010 r. o godz. 11:00. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
XIII. Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XIV.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
XV. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
- rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych prac.
2. Inne zmiany:
a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy.
3. Warunki zmian:
- inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów.
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
Ogłoszenie w dniu 10.11.2010 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Wywieszono dnia: 10.11.2010 r.                                                                                                             
Zdjęto dnia:           22.11.2010 r.                                                                                                                
 
Mrągowo, 26.10.2010 r.
M.K.
 

Załączniki

Jawne

Wynik

SIWZ

  • Pobierz SIWZ [229.5 KiB] [2010-11-10]

Pytanie i odpowiedź

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kuchciński Mirosław Data wytworzenia informacji: 2010-11-10 08:51:40
Osoba, która odpowiada za treść: Kuchciński Mirosław Data udostępnienia informacji: 2010-11-10 08:55:09
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Kuchciński Artykuł był wyświetlony: 2234
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Kuchciński Data aktualizacji informacji: 2010-11-29 13:51:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij