czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Mapa serwisu
 Mapa serwisu

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe
Zapytania, komunikaty itp.
Urząd
      Dane podstawowe
      Kontakt
      Elektroniczna Skrzynka Podawcza
      Status Gminy
      Statut Miasta
      Regulamin organizacyjny
      Regulamin wynagradzania
      Regulamin pracy
      Kodeks etyki
      Burmistrz
      Zastępca Burmistrza
      Sekretarz
      Skarbnik
Organy Gminy
      Burmistrz
      Rada Miasta
      Przewodniczący Rady
      Rada Miejska
      Komisje
      Struktura Gminy
Jednostki organizacyjne
      Posiadające osobowość prawną
      Jednostki podległe
      Organizacje pozarządowe
      Służby, Inspekcje, Straże
Procedury załatwiania spraw
      Departamenty / Stanowiska
      Sprawy
      Udostępnianie informacji publicznej
      Wzory druków do pobrania
Akty prawne
      Zarządzenia Burmistrza
      Protokoły z sesji Rady Miasta
      Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
      Uchwały Rady Miasta - 2007
      Uchwały Rady Miasta - 2006
      Uchwały Rady Miasta - 2005
      Uchwały Rady Miasta - 2004
      Dziennik Urzędowy
      Dziennik Ustaw
      Monitor Polski
Majątek i finanse
      Budżet
      Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń
      Wykaz mienia
      Sprawozdania
Podatki i opłaty
      Interpretacje
      Formularze podatkowe
Gospodarka nieruchomościami
Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia majątkowe za rok 2015
      Oświadczenia majątkowe za rok 2014
      Oświadczenia majątkowe za rok 2013
      Oświadczenia majątkowe za rok 2012
      Oswiadczenia majątkowe za rok 2011
      Oświadczenia majątkowe za rok 2010
      Oświadczenia majątkowe za rok 2009
      Oświadczenia majątkowe za rok 2008
      Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich
Gminna Ewidencja Zabytków
      Wykaz GEZ Miasta Mrągowo
Strategie, raporty, opracowania
      Program rewitalizacji
      Raporty
Ochrona środowiska
      System Informacji o Środowisku
      Karty informacyjne 2007 - 2011
      Programy i plany
           Plan Gospodarki Odpadami
           Program Ochrony Środowiska
           Program Usuwania Azbestu
      Warunki wydania decyzji środowiskowych
      Ocena oddziaływania na środowisko
           Druki do pobrania
           Ogłoszenia
      Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu
      Ochrona przyrody
           Druki
           Informacje
      Ogłoszenia
      Gospodarka odpadami
           Harmonogram odbioru odpadów
           Jak segregować odpady
           Uchwały Rady Miejskiej
           Wzór deklaracji i Oświadczenia
           Druki do pobrania
           Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
                Nieruchomości niezamieszkałe
           Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo
           Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
           Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów
           Lokalizacja pojemników do segregacji
           Nieruchomości niezamieszkałe
           Analiza stanu gospodarki odpadami
           Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ?
Planowanie przestrzenne
      Ogłoszenia
      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
      Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      Wyłożenia do publicznego wglądu
      Materiały
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
Wybory
Referenda
Zgromadzenia publiczne
Strona główna
Strona główna


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij