Zarząd Spółki Miasteczko Westernowe „Mrongoville” Sp. z o.o. w Mrągowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej powierzchni 10,7029 ha, stanowiącej własność Spółki z o.o. Miasteczka Westernowego „Mrongoville” położonej w Mrągowie przy ulicy Młynowej 50, zapisanej w ewidencji gruntów obrębu nr 2, jako działka nr 233, o powierzchni 4,1693 ha oraz działka nr 234/4 o powierzchni 6,5336 ha, zwanych dalej „Miasteczkiem”.

Ogłoszono: 2012-09-03 08:33:35 przez Cezary Radziszewski

W skład Miasteczka wchodzą:
- budynek Ratusza o pow. użytkowej 142,80m2,
- budynek Mexico – Bar – Restauracja o pow. użytkowej 366,22m2,
- budynek Saloon – restauracja o pow. użytkowej 366,22m2 wraz z zabudową baru,
- budynek handlowy o pow. użytkowej 162,63m2,
- budynek Sheriff i Więzienie – Bar o pow. użytkowej 185,83m2
- budynek zaplecza estrady o pow. użytkowej 80,49m2,
- budynek zaplecze sanitarne – WC o pow. użytkowej 37,60m2,
- 2 domki trapera – o pow. użytkowej 43,17m2 ( każdy ),
- budynek Dworzec Mrongoville o pow. użytkowej 230,44m2,
- zestaw sprawnościowy - domek ze zjeżdżalnią – 2 szt
- parking na 218 samochodów o pow. 5.706,00m2,
- estrada z widownią – pow. estrady 123,96m2, powierzchnia widowni 62m2,
- domki letniskowe szt. 2 o pow. …. ( każdy )
- garaż magazynowy – stalowy z fundamentem,
- stajnia letnia dla koni,
- wiata dla zwierząt – Rancho Farmera,
- stajnia,
- strzelnica,
- torowisko wraz z lokomotywą,
- schody terenowe.


Dzierżawca zobowiązany będzie zachować charakter westernowego Miasteczka, z możliwością jego rozwoju o inną działalność uzgodnioną z Wydzierżawiającym.
Wszystkie koszty utrzymania Miasteczka ponosi Dzierżawca.
Ponadto Dzierżawca zobowiązany jest do wykupu wyposażenia Miasteczka wg załącznika nr 1, z którym można zapoznać się w Siedzibie Spółki. Istnieje możliwość rozłożenia spłaty należności, za wyposażenie Miasteczka, na raty jednakże nie więcej, niż na 36 rat miesięcznych.
Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na inwestycję w Miasteczko będą brane pod uwagę przy negocjacjach o przedłużenie umowy dzierżawy.
Niezamortyzowane nakłady inwestycyjne poniesione przez Dzierżawcę na rozwój Miasteczka, które zostaną uzgodnione z Właścicielem, z wyjątkiem nakładów poniesionych na wyposażenie, rozliczane będą na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez Właściciela na dzień zakończenia terminu dzierżawy.
Wyłoniony w przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy dzierżawy, w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego. Zabezpieczenie może być złożone w gotówce, lub w postaci gwarancji bankowej, lub polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie należy wpłacić przed podpisaniem umowy w ciągu 21 dni od dnia zakończenia przetargu.
Zabezpieczenie przepada w przypadku nie wywiązania się z warunków określonych w umowie dzierżawy jak również w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy. Ponadto wpłacone zabezpieczenie może stanowić pokrycie roszczeń Wydzierżawiającego, z tytułu dzierżawy Miasteczka. Wpłacenie zabezpieczenia nie zwalnia Dzierżawcy od obowiązku terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
Dzierżawca zobowiązany będzie także do ubezpieczenia dzierżawionego Miasteczka, na kwotę nie mniejszą niż 5000000 zł ( słowie: pięć milionów złotych 00/100 )

Dzierżawca przed określonym w umowie dzierżawy terminem przekazania przedmiotu dzierżawy obowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kpc co do obowiązku wydania przedmiotu dzierżawy w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc co do obowiązku zapłaty czynszu w wysokości określonej niniejszą umową w przypadku zalegania przez Dzierżawcę z tymi płatnościami ponad dwa okresy płatności, przy czym Wydzierżawiający będzie miał prawo wystąpić o klauzule wykonalności w terminie do 3 miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku dzierżawy .

W czasie trwania umowy Dzierżawca może poddzierżawiać / podnajmować poszczególne składniki Miasteczka po uprzednim zawiadomieniu Wydzierżawiającego.
Umowa poddzierżawy lub umowa podnajmu nie może być dłuższa, niż umowa dzierżawy zawarta z właścicielem Miasteczka.
W czasie trwania umowy, Dzierżawca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości, który pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
Porozumienie dotyczące oświetlenia drogi gminnej do Miasteczka Westernowego również pozostaje po stronie Wydzierżawiającego.
W przypadku zmiany właściciela Miasteczka, w prawa i obowiązki Wydzierżawiającego wstępuje nowy właściciel.

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, wodociągową i energetyczną.
Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie opłaty na podstawie odrębnych umów z tytułu:
- dostarczenia energii elektrycznej i wody,
- korzystania z kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i energetycznej,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Do obowiązków Dzierżawcy należało będzie m. in. utrzymywać majątek w stanie nie pogorszonym w tym:
» utrzymywanie budynków wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną w
Należytym stanie technicznym,
» zapewnienie przeglądów budynków i urządzeń przez odpowiednie służby, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
» minimum raz w roku przeprowadzanie pomiarów technicznych urządzeń
elektrycznych i całej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie,
» zapewnienia zabezpieczenia ppoż. – instrukcja przeciwpożarowa, legalizacja
gaśnic, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
» ewidencjonowania i przechowywania protokołów z przeprowadzanych
przeglądów, pomiarów, kontroli budynków i instalacji,
» prowadzenia książek obiektów budowlanych.
» zawarcie umowy i ponoszenie kosztów wywozu nieczystości.
» utrzymania i bieżącej konserwacji oświetlenia zewnętrznego, poprzez m.in.
wymianę uszkodzonych opraw świetlnych, znajdujących się na terenie Miasteczka,
» usuwania wszelkich awarii oraz szkód powstałych na terenie Miasteczka,
» utrzymania zieleni oraz porządku i czystości na terenie Miasteczka,
» utrzymania i pielęgnacji trawników oraz skarp, znajdujących się na terenie
Miasteczka poprzez koszenie w zależności od wzrostu trawy – 1 raz w tygodniu
w okresie wegetacji,
» nawadnianie - w zależności od warunków atmosferycznych, szczególnie
w okresie suszy – 1-2 razy w tygodniu, nawożenie i odchwaszczanie – 1 – krotne
(lipiec-sierpień).
» utrzymania w należytym stanie drzew oraz krzewów rosnących na terenie
Miasteczka poprzez cięcia sanitarne 1 raz do roku oraz wykonywanie zabiegów
ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami w chwili zauważenia pierwszych
objawów.
» utrzymania w należytym stanie ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-jezdnych,
poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych (butelek, puszek, papierów, gałęzi, itp.),
zamiatanie oraz odchwaszczanie – w sezonie wiosenno - letnim – według potrzeb
jednak nie mniej niż 1 raz, w tygodniu, a w okresie jesienno-zimowym 1 raz
w miesiącu.

Wydzierżawiającemu przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:
1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu dzierżawnego za okres 2 miesięcy,
2. Dzierżawca wykorzystuje teren niezgodnie z przeznaczeniem,
3. Dzierżawca nie zachowuje charakteru Miasteczka Westernowego,
W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powyższych przyczyn, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego kary w wysokości 6 miesięcznego czynszu dzierżawnego ( brutto ).

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości, do której doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.

Stawka wywoławcza na miesięczny czynsz dzierżawny wynosi:
12.500 zł plus podatek VAT w wysokości 23 %.

Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego wzrasta corocznie, począwszy od 01.01.2014 roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS za trzy pierwsze kwartały roku poprzedzającego zmianę wysokości stawki czynszu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 233 , obręb nr 2 obciążona jest hipotekami.

Przetarg odbędzie się dnia 28 września 2012 roku, w Urzędzie Miasta w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, w pok. Nr 1, o godzinie 1100.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić w terminie do 24 września 2012 roku (włącznie) na rachunek w PKO BP Oddział w Mrągowie na konto nr 34102036390000800200773358. Za dokonanie wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są przedłożyć oryginały, lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowę spółki ( statut ), aktualny odpis z KRS i uchwałę uprawnionego organu osoby prawnej, zezwalającej na wydzierżawienie nieruchomości.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostanie im zwrócone po przetargu, nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Jeżeli wyłoniony w przetargu Dzierżawca, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 21 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarządowi Spółki przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji na temat przetargu oraz projektu umowy dzierżawy udziela z upoważnienia Dyrektora Spółki, Romanowska Aneta tel. 89 741 90 17.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Romanowska Data wytworzenia informacji: 2012-09-03 08:32:57
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Romanowska Data udostępnienia informacji: 2012-09-03 08:33:35
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 13276
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2012-09-03 08:33:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »