Zaproszenie do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowy i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”

Ogłoszono: 2016-02-09 12:49:44 przez Marta Krasowska

Nasz znak: SRP.032.1.2016                                                                                                   Mrągowo, 9.02.2016
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
GMINA MIASTO MRĄGOWO
zaprasza do składania ofert na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowy
i zdjęciowych o tematyce lokalnej, pt. ,,Magazyn Mrągowski”.
 
Niniejsze zaproszenie, skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność w zakresie telewizji internetowej oraz lokalnego internetowego portalu informacyjnego, których odbiorcami są głównie mieszkańcy Mrągowa i powiatu mrągowskiego.
Zamówienie ma na celu budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami i turystami, angażowanie ich wokół spraw lokalnych, poprawienie komunikacji oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Miasta.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Produkcja średnio pięciu materiałów filmowych (audiowizualnych) miesięcznie, o długości od 3 do 10 min, oraz zdjęciowych (minimum 5 zdjęć do każdego materiału filmowego), poświęconych tematyce związanej
z działalnością Gminy Miasto Mrągowo i jednostek jej podległych oraz ważnym dla społeczności lokalnej zagadnieniom.
2.    Publikacja (umieszczenie) materiałów filmowych wyłącznie na kanale Urzędu Miejskiego na http://www.youtube.com/mragowopl  oraz promocja tych materiałów, na prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym.
3.    Działania promocyjne, zmierzające do zwiększenia liczby odbiorców publikowanych materiałów.
4.    Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i majątkowych do zdjęć i materiałów filmowych wyprodukowanych na rzecz Zamawiającego. Przeniesienie praw majątkowych dotyczy:
a)    przeniesienia na Zamawiającego praw do korzystania z materiałów na wszystkich polach  eksploatacji,
b)    przeniesienia na Zamawiającego praw do rozporządzania materiałami na wszystkich polach eksploatacji.
5.    Każdy z materiałów filmowych  obejmować będzie odrębny zestaw informacji. Materiały filmowe zostaną:
a)    wykonane z odpowiednią starannością, profesjonalną kamerą telewizyjną fullHD,
b)    zamieszczone w jakości fullHD, na kanale Urzędu Miasta na www.youtube.com oraz przygotowanie artykułu promocyjnego na lokalnym internetowym portalu informacyjnym w ciągu 48 godzin od realizacji, po wcześniejszym powiadomieniu i  po zaakceptowaniu treści  przez Zamawiającego,
c)    osadzone w prowadzonym przez Wykonawcę portalu informacyjnym w aktualnościach oraz utworzonej zakładce. Położenie i wygląd zakładki zostanie uzgodnione z Zamawiającym,
d)    publikowana, w celu promocji materiałów nazwa „Magazyn Mrągowski”, musi być oznaczona herbem Mrągowa.  
6.    Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do:
a)    wykonania kilkusekundowego spotu (od 5 do 15 sekund), który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie emitowany przed i po każdym materiale filmowym,
b)    w każdy materiał filmowy, musi być opatrzony informacją ,,Materiał zrealizowany na zlecenie miasta Mrągowa”,
c)    oznakowania materiałów audiowizualnych herbem oraz logotypami, stosowanymi w komunikacji wizualnej Miasta (Sport Zmienia Mragowo i Mrągowo - the best country to invest). Oznakowanie powinno być adekwatne do tematyki materiałów,
d)    promocji strony www.mragowo.pl na stronie głównej portalu informacyjnego,
e)    w uzasadnionych okolicznościach niezwłocznego dostarczenia na życzenie Zamawiającego materiałów filmowych oraz materiałów źródłowych w postaci pliku cyfrowego na nośniku typu: płyta DVD, płyta CD lub pendrive,
f)    dostarczania Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego płyty DVD z wyemitowanymi programami, zdjęciami oraz raportu, w którym znajdzie się m.in. zestawienie tematów, terminów emisji
i oglądalności,
g)    dostarczania Zamawiającemu na koniec roku kalendarzowego zbiorczego raportu, w którym znajdzie się zestawienie oglądalności materiałów filmowych w minionym roku kalendarzowym.
7.    Termin  realizacji zamówienia: 15 lutego 2016 – 31 grudnia 2016.
8.    Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według kryterium- najniższa cena 100 %. Wygra oferta, która spełni wszystkie wymogi zapytania ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty:
a)    oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1,
b)    oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta oraz winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań, wynikającą z KRS-u lub wpisu do ewidencji gospodarczej,
c)    cena oferty jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe polega na jednoznacznym uzgodnieniu z góry przy zawieraniu umowy sztywnej niezmiennej kwoty tytułem ostatecznie określonej wartości należnej za całość prac będących przedmiotem zamówienia jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy,
d)    cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane
z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat,  
e)    w ofercie należy podać cenę brutto w rozbiciu na cenę netto i VAT w PLN za cały okres obowiązywania umowy oraz w podziale na każdy miesiąc obowiązywania umowy,
f)    płatność odbywać się będzie w miesięcznych ratach.
9.    Warunki udziału w postepowaniu:
a)    dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym,
b)    dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia.
10.    W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 8 należy złożyć:
a)    oświadczenie o posiadaniu  niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,
b)    oświadczenie, że zrealizował w ciągu ostatnich dwóch lat, licząc do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 30 filmów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Wskazanie stron, na których zostały zamieszczone w celu obejrzenia wskazanych materiałów,
c)    oświadczenie, że dysponuje na dzień składania ofert i oddeleguje do realizacji zamówienia zespół realizacyjny składający się z minimum 2 osób, które posiadają minimum dwuletnie udokumentowane doświadczenie
w przygotowaniu materiałów filmowych i pracy dziennikarskiej oraz znajomość specyfiki lokalnego środowiska i tematyki związanej z działalnością Gminy Miasto Mrągowo i jednostek jej podległych oraz ważnych dla społeczności lokalnej zagadnień.
d)    oświadczenie oferenta do gotowości zawarcia umowy z klauzulą przekazania praw autorskich do wykonanego zlecenia na wszystkich polach eksploatacji,
e)    oświadczenie o przestrzeganiu ogólnych Wytycznych dla społeczności YouTube, dostępnych na stronie https://www.youtube.com/t/community_guidelines ,
f)    szczegółową informację o prowadzonym internetowym serwisie informacyjnym (m.in.: adres strony; słowa kluczowe, na podstawie których pozycjonowana jest strona; zakres informacji i obszar, który obejmują itp.)
g)    statystyki o unikalnych wejściach oraz odsłonach internetowego portalu informacyjnego w ciągu ostatnich
6 miesiącach. Zamawiający będzie rozpatrywał wyłącznie oferty, które posiadają średnie wyniki wejść
z ostatnich 6 miesięcy na poziomie nie mniejszym niż 20 000 wejść miesięcznie, w tym 10 000 wejść miesięcznie przez użytkowników z terenu Mrągowa.
 
11.    UWAGI KOŃCOWE:
•    Zastrzega się prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
•    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
•    Zastrzega się prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
•    Zastrzega się prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
•    Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione
w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający, zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.
•    Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.
•    Oferty złożone po terminie, lub w inny sposób niż określony w punkcie 8, nie zostaną rozpatrzone.
•    Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
•    Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
•    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
•    Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.
•    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.
•    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście bądź drogą korespondencyjną w Urzędzie Miejskim w Mrągowie,  11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A lub pocztą elektroniczną  w formacie pdf. opatrzoną podpisem na adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl do dnia 12.02.2016 r. do godz. 14.00 .  Oferta powinna być opatrzona tytułem: Oferta na produkcję, publikację i promocję materiałów filmowych i zdjęciowych pt. ,,Magazyn Mrągowski” w 2016 roku.

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest kierownik Referatu Strategii, Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, Donata Kobylińska-Durka, tel. 89/741-90-42, e-mail:  ddurka@mragowo.um.gov.pl .

Załączniki:
Załącznik Nr 1 -  formularz ofertowy
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Donata Kobylińska-Durka Data wytworzenia informacji: 2016-02-09 12:46:04
Osoba, która odpowiada za treść: Donata Kobylińska-Durka Data udostępnienia informacji: 2016-02-09 12:49:44
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 4020
Osoba, która zmieniła informację: Marta Krasowska Data aktualizacji informacji: 2016-02-11 09:26:25
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »