Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

Ogłoszono: 2016-02-03 13:29:36 przez Cezary Radziszewski

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 3.02.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą „Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych – Sport jako alternatywa dla zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 25.02.2016 r. do 31.03.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1600 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Fight Club Mrągowo realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 12.02.2016 r. do godz. 12.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego
w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z UKS Fight Club Mrągowo.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-02-03 13:29:25
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-03 13:29:36
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3889
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-02-03 13:31:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »