Informacja o rozpoczęciu w dniu 20.10.2015 r. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, z organizacjami pozarządowymi podmiotami.

Ogłoszono: 2015-10-20 11:19:59 przez Cezary Radziszewski

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje o rozpoczęciu w dniu 20.10.2015 r. konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ).

1. Zakresy konsultacji :
1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miasto Mrągowo na 2016 r.
2) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2016-2018.
3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2016-2018.

2.Termin rozpoczęcia konsultacji : 20.10.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 4.11.2015 r.

3. Uczestnicy :
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm. ).

4. Jednostka organizacyjna właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Alicja Szarek- tel. 89-741-9004, e- mail: ala.szar@mragowo.um.gov.pl

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii :
1) Uwagi i opinie dotyczące projektów programów należy zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej, wskazanej w ogłoszeniu, w oparciu o formularz, stanowiący załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 4.11.2015 r.
do godz. 12.00. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w Sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pokój nr 17, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub e-mailem na adres, ala.szar@mragowo.um.gov.pl
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje programów dot. profilaktyki uzależnień.
2) Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Mrągowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Miasto Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-10-20 11:19:54
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-10-20 11:19:59
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5606
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-10-20 12:05:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »