Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 10.02.2010r. znak: GSŚ 7624/34/09 zawiadamiające na podstawie art.38 i art. 74 ust.3 ustawy ooś o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie dróg (ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych) wraz z budowa i przebudową infrastruktury technicznej Na zatorzu w Mrągowie"

Ogłoszono: 2010-02-16 12:36:05 przez Magdalena Góralczyk

znak: GSŚ 7624/34/09 Mrągowo, dnia 10.02.2010r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Mrągowo zawiadamia, że w dniu 10.02.2010r., na wniosek Gminy Miasto Mrągowo z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie, w imieniu której działa Pan Roman Szczepan właściciel Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa z siedziba przy ul. Laskowej 41 w Mrągowie, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg (ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Na Zatorzu w Mrągowie” mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Osoby mające interes prawny w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia mogą złożyć odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mrągowo.
Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Elektroniczna wersja decyzji stanowi załącznik do obwieszczenia.
Z treścią decyzji można również zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 52, w godz. 730 - 1530.


Burmistrz Miasta Mrągowo
Otolia SiemieniecWywieszono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie od dnia: 16.02.2010r .
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Góralczyk Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 12:31:28
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Góralczyk Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 12:36:05
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Góralczyk Artykuł był wyświetlony: 547
Osoba, która zmieniła informację: Magdalena Góralczyk Data aktualizacji informacji: 2010-02-16 12:36:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »