czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Zarządzenia Burmistrza
 Drukuj informację

12/2012

Status: Obowiązujący

Sesja: -

Kadencja: -

Data wejścia w życie: z dniem podpisania

Data podpisania: 2012-04-16

Ogłoszono dnia: 2012-04-18 09:52:46 przez Cezary Radziszewski

Temat

zmieniające Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mrągowie

Treść

§ 1

W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, na których stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 18/09 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20.07.2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

W Rozdziale IV – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera:
1) nazwę i adres Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku,
b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

§ 2

Zmienia się w całości Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, stanowiący formularz opisu stanowiska pracy.
Formularz opisu stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Mrągowie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 30 września 2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18/09 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 20.07.2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 6

Treść Zarządzenia jest udostępniona mieszkańcom na stronie internetowej Miasta Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Cezary Radziszewski Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 09:52:37
Osoba, która odpowiada za treść: Cezary Radziszewski Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 09:52:46
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 486
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2012-04-18 09:53:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij