czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIV/9/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2015-11-26

Ogłoszono dnia: 2015-12-09 11:32:51 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

określenia stawek w podatku od nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r.: Dz. U. poz. 1515) oraz art. 5 ust 1-4, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: poz. 849, zmiana z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1.
od gruntów:
1)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł od 1 m² powierzchni,
2)
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
3)
pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni,
4)
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m² powierzchni.
2.
od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyłączeniem budynków lub ich części o powierzchni ponad 500 m² przeznaczonych na działalność handlową detaliczną spożywczą i spożywczo-przemysłową (łącznie z powierzchnią magazynową związaną z tą działalnością), dla których stawka wynosi:
a) dla powierzchni ponad 500 m² - 22,86 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
5) od pozostałych w kwocie 6,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
b) przeznaczonych na cele rekreacyjne (domki letniskowe murowane i altany drewniane) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
c) przeznaczonych na garaże.
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2
1. Pomocą de minimis jest różnica między stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, a stawką określoną w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, której udzielanie następuje na warunkach Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z 24.12.2013 r.).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr III/3/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7stycznia 2015 r., poz. 60).
§ 5
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-09 11:32:47
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-12-09 11:32:51
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 1086
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2015-12-09 11:32:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij