czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIII/14/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2015-10-29

Ogłoszono dnia: 2015-11-04 10:44:32 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r.: Dz. U. poz. 1515), art. 18a ust. 1 i art.19 pkt.1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: Dz. U. nr 849, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 774, poz. 1045), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Mrągowo opłatę od posiadania psów.
§ 2
Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 60 zł od jednego psa.
§ 3
Opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się w połowie ustalonej stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4
Opłata płatna jest do dnia 30 czerwca każdego roku za dany rok, a jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca, w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 5
Od opłaty od posiadania psów zwalnia się posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa w schronisku poniosło Miasto Mrągowo.
§ 6
1.
Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
§ 7
Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów, zobowiązanych do jej poboru:
1.
Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych posiadających swoje zasoby na terenie miasta Mrągowo,
2.
Administratorów budynków,
§ 8
1.
Inkasenci opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, przekazują w całości na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie wpływy z tytułu pobranej opłaty, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
2.
Inkasentom ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty.
§ 9
Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 613, poz. 699, poz. 978).
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 11
Traci moc uchwała Nr III/1/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2015 r., poz. 58),
§ 12
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-11-04 10:44:26
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-11-04 10:44:32
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 342
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2015-11-04 10:44:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij